PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI KLASY I-III

Celem edukacyjnym na danym poziomie nauczania jest opanowanie znajomości języka na poziomie zapewniającym minimum komunikacji językowej.

Przewidywane osiągnięcia:

1. Sprawność rozumienia ze słuchu:
- ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy, instrukcji nauczyciela,
- ogólnego sensu oraz wyszukiwanie informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach;

2. Sprawność mówienia:
- zadawanie prostych pytań oraz udzielanie odpowiedzi,
- zdobywanie i udzielanie informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego,
- formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu,
- inicjowanie i podtrzymywanie prostej rozmowy dotyczącej typowych sytuacji dnia codziennego,
- opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego;

3. Sprawność czytania:
- rozumienie powszechnie spotykanych dokumentów,
- wyszukiwanie konkretnych informacji w prostych tekstach,
- rozumienie ogólnego sensu prostych, adaptowanych tekstów;

4. Sprawność pisania:
- dostrzeganie różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz umiejętność poprawnego zapisu większości słów znanych ze słuchu,
- przekazanie prostej informacji;

W ciągu semestru każdy uczeń otrzyma przeciętnie ok. 5 – 6 ocen. Przynajmniej dwie oceny ze sprawdzianów pisemnych, jedną ocenę z czytania tekstu (uczniowie klas II – III), przynajmniej jedną ze znajomości słówek, przynajmniej jedną z zadania domowego, jedną
z zeszytu. Dodatkowo może otrzymać ocenę za aktywność na lekcji oraz za udział
w konkursach.

1. Sprawdziany pisemne oceniane są według procentowej punktacji:

ponad 100%  - wspaniale
90 – 100%       - bardzo ładnie
75 – 89%          - ładnie
50 – 74%          - słabo
25 – 49%          - bardzo słabo
0 – 24%             - niewystarczająco

Każdy sprawdzian nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem i określa materiał, który będzie objęty sprawdzianem.

Poprawa sprawdzianów:

- nauczyciel ma dwa tygodnie na poprawę sprawdzianów, kartkówek, zadań dodatkowych
- poprawa sprawdzianu z oceny niewystarczającej, bardzo słabej i słabej w ciągu tygodnia
od poznania wyników (w wyjątkowych przypadkach nauczyciel może wydłużyć czas poprawy do dwóch tygodni),
- poprawa sprawdzianu odbywa się po lekcjach, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, uczeń poprawia ocenę tylko jeden raz,
- obydwie oceny (pierwsza i z poprawy) są wpisane do dziennika i brane pod uwagę przy ocenie,
- uczeń nieobecny na sprawdzianie pisze sprawdzian po powrocie do szkoły, najpóźniej
 do dwóch tygodni.

2. Czytanie:

Wspaniale – otrzymuje uczeń, który bezbłędnie, płynnie przeczyta i rozumie przesłanie dowolnego tekstu lub tekstu, który wcześniej został już poznany na lekcji.
Bardzo ładnie – otrzymuje uczeń, który z bardzo błahymi błędami przeczyta i rozumie przesłanie tekstu, który wcześniej został już poznany na lekcji.
Ładnie – otrzymuje uczeń, który z większymi błędami przeczyta tekst wcześniej poznany na lekcji, ale rozumie jego przesłanie.
Słabo – otrzymuje uczeń, który popełnia błędy w czasie czytania, ale z pomocą nauczyciela potrafi je poprawić i rozumie główne przesłanie tekstu wcześniej poznanego na lekcji.
Bardzo słabo – otrzymuje uczeń, który czytając tekst nawet z pomocą nauczyciela popełnia wiele błędów i rozumie go tylko w niewielkim stopniu.
Niewystarczająco – otrzymuje uczeń, który nie potrafi przeczytać tekstu wcześniej poznanego na lekcji nawet z pomocą nauczyciela.

3. Słownictwo:

Wspaniale – otrzymuje uczeń, który bezbłędnie opanował zasób wymaganego słownictwa
na danym poziomie nauczania lub też ten, który zna słownictwo wykraczające poza program danego poziomu nauczania.
Bardzo ładnie – otrzymuje uczeń, który opanował zasób słownictwa przewidziany programem i potrafi go poprawnie zastosować. W wymowie zdarza mu się popełniać błahe błędy w wymowie.
Ładnie – otrzymuje uczeń, który częściowo opanował zasób słownictwa i potrafi je zastosować w codziennych sytuacjach.
Słabo – otrzymuje uczeń, który potrzebuje pomocy nauczyciela przy użyciu podstawowego słownictwa.
Bardzo słabo – otrzymuje uczeń, który opanował minimum konieczne do porozumienia się i stosuje je z pomocą nauczyciela.
Niewystarczająco – otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum koniecznego do porozumiewania się.

4. Zadania domowe:

Wspaniale – otrzymuje uczeń, który bezbłędnie wykonał zadanie domowe (wykorzystując materiały dodatkowe).
Bardzo ładnie – otrzymuje uczeń, który wykonał prawie bezbłędnie zadaną pracę, potrafi wyjaśnić wykorzystane zasady gramatyczne.
Ładnie – otrzymuje uczeń, który popełnia nieliczne błędy, ale potrafi sam je poprawić, ale po wskazaniu ich przez nauczyciela.
Słabo - otrzymuje uczeń, który popełnia błędy w pracach pisemnych, ale potrafi je poprawić dopiero z pomocą nauczyciela.
Bardzo słabo – otrzymuje uczeń, który nawet przy zadaniach o niewielkim stopniu trudności potrzebuje znacznej pomocy.
Niewystarczająco – uczeń, który nie odrabia prac domowych.

 
5. Odpowiedź ustna:

Wspaniale – otrzymuje uczeń, który rewelacyjnie opanował słownictwo i gramatykę.
Bardzo ładnie – uczeń, który sprawnie i praktycznie bezbłędnie posługuje się słownictwem i gramatyką przewidzianą na danym poziomie nauczania.
Ładnie – otrzymuje uczeń, który popełnia błędy, ale jest w stanie sam je poprawić.
Słabo - otrzymuje uczeń, który potrafi stosować zasady gramatyczne w podstawowych sytuacjach.
Bardzo słabo – otrzymuje uczeń, który opanował minimum wiadomości i przy znacznej pomocy nauczyciela potrafi je zastosować w najprostszych sytuacjach.
Niewystarczająco – uczeń, który nawet przy znacznej pomocy nauczyciela nie potrafi zastosować najprostszego słownictwa i gramatyki.

6. Aktywność na lekcji:

Uczeń za aktywność podczas pracy w klasie może otrzymać „+”. Za uzyskanie trzech plusów otrzymuje ocenę bardzo ładnie. Zaś za przygotowanie nadobowiązkowych zadań, prezentowanych później kolegom w klasie, może otrzymać ocenę w postaci „+” lub oceny od wspaniale do niewystarczająco.
 
7. Hierarchia form aktywności mających wpływ na ocenę semestralną i roczną:

- sprawdziany (całogodzinne)
- odpowiedzi ustne i kartkówki
- zadania domowe
- prace długoterminowe (projekty) i prace dodatkowe
- aktywność na lekcjach i praca w grupie
- przygotowanie do lekcji.

Na ocenę semestralną i roczną uczeń pracuje systematycznie przez cały rok szkolny (semestr).
Wyniki sprawdzianu właściwego trzecioklasisty mają wpływ na ocenę z języka angielskiego.

8. Przygotowanie do lekcji.

­Uczeń może być raz w semestrze nieprzygotowany bez powodu. Za następne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niewystarczającą. Nieprzygotowanie powinien zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.
­Ma również prawo do dwukrotnego braku zadania lub zeszytu w ciągu semestru. Za każdy następny brak zadania lub zeszytu otrzymuje ocenę niewystarczającą. Brak zadania lub zeszytu należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.
­W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej obydwie oceny (pierwsza i z poprawy) są wpisane do dziennika i brane pod uwagę przy ocenie.

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl