PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VIII

W ciągu semestru każdy uczeń otrzyma przeciętnie 5 - 7 ocen. Przynajmniej dwie oceny ze sprawdzianów pisemnych, jedną ocenę z czytania tekstu, jedną ocenę ze znajomości słówek, przynajmniej jedną z zadania domowego.

1. Sprawdziany pisemne oraz kartkówki oceniane są według procentowej punktacji:

a) ocena sumująca

ponad 100% - celujący
90 – 100%     - bardzo dobry
75 – 89%        - dobry
50 – 74%        - dostateczny
25 – 49%        - dopuszczający
0 – 24%           - niedostateczny

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

90% - 100% - celujący
71% - 89%   - bardzo dobry
55% - 70%   - dobry
40% - 54%   - dostateczny
20% - 39%   - dopuszczający
poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny

W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.
Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane.

b) ocena kształtująca sformułowana w postaci informacji zwrotnej, która zawiera:

- wyszczególnienie i docenienie pozytywnych stron pracy ucznia,
- odnotowanie tego co wymaga poprawienia,
- wskazówki w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją pracę,
- wskazówki w jakim kierunku uczeń powinien dalej pracować;

Każdy sprawdzian nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem i określa materiał, który będzie objęty sprawdzianem ( NACOBEZU – na co będę zwracać uwagę).

- w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 1 sprawdzian i 2 w tygodniu;
- kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej, przy ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia.
 
Poprawa sprawdzianów  / kartkówek:
- nauczyciel ma dwa tygodnie na poprawę sprawdzianów i kartkówek (dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii)
- poprawa sprawdzianu z oceny niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej w ciągu tygodnia od poznania wyników (w wyjątkowych przypadkach nauczyciel może wydłużyć czas poprawy do dwóch tygodni),
- poprawa sprawdzianu odbywa się po lekcjach, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, uczeń poprawia ocenę tylko jeden raz,
- obydwie oceny (pierwsza i z poprawy) są wpisane do dziennika i brane pod uwagę przy ocenie,
- uczeń nieobecny na sprawdzianie pisze sprawdzian po powrocie do szkoły, najpóźniej do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do Szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do Szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.
- każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni
- każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „nb” . Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do Szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „nb” ocenę ndst.
- Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest, jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.
- Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości przechowywane są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany do końca semestru.
Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.

2. Czytanie:

Celujący – osiąga uczeń, który bezbłędnie przeczyta dowolny tekst, zrozumie przesłanie danego tekstu.
Bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który bezbłędnie przeczyta wcześniej poznany tekst i zrozumie jego przesłanie
Dobry – otrzyma uczeń, który w czasie czytania popełnia drobne błędy, ale rozumie czytany fragment
Dostateczny – otrzyma uczeń, który popełnia błędy w czasie czytania, ale z pomocą nauczyciela potrafi je poprawić i rozumie główne przesłanie tekstu
Dopuszczający – otrzyma uczeń, który czytając tekst nawet z pomocą nauczyciela popełnia wiele błędów i rozumie go tylko w niewielkim stopniu
Niedostateczny – otrzyma uczeń, który nie potrafi przeczytać tekstu wcześniej przygotowanego w klasie nawet z pomocą nauczyciela.

3. Słownictwo:

Celujący – uczeń opanował zasób słownictwa wykraczający poza program danego poziomu nauczania
Bardzo dobry –  otrzymuje uczeń, opanował zasób słownictwa przewidziany programem i potrafi go poprawnie zastosować
Dobry – otrzymuje uczeń, który opanował zasób słownictwa i potrafi je zastosować w codziennych sytuacjach
Dostateczny – otrzymuje uczeń, który potrzebuje pomocy nauczyciela przy użyciu podstawowego słownictwa
Dopuszczający – opanował minimum konieczne do porozumienia się i stosuje je z pomocą nauczyciela.
Niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum koniecznego
do porozumiewania się.

4. Zadania domowe:

Celujący – otrzymuje uczeń, który w zadaniu domowym wykorzystał materiały dodatkowe (słowniki, encyklopedie, mapy, internet).
Bardzo dobry – uczeń, który wykonał bezbłędnie zadaną pracę, potrafi wyjaśnić wykorzystane zasady gramatyczne.
Dobry - uczeń, który popełnia nieliczne błędy, ale potrafi sam je poprawić po wskazaniu nauczyciela.
Dostateczny - otrzymuje uczeń, który popełnia błędy w pracach pisemnych, ale potrafi je poprawić z pomocą nauczyciela.
Dopuszczający – uczeń, który nawet przy zadaniach o niewielkim stopniu trudności potrzebuje znacznej pomocy.
Niedostateczny – uczeń, który nie odrabia prac domowych.

5. Odpowiedź ustna.

Celujący – otrzymuje uczeń, który opanował struktury gramatyczne, czasy i formy oznajmujące, pytające i przeczące w stopniu wykraczającym poza materiał danej klasy.
Bardzo dobry – uczeń, który bezbłędnie posługuje się gramatyką przewidzianą na danym poziomie nauczania.
Dobry - uczeń, który popełnia błędy, ale jest w stanie sam je poprawić.
Dostateczny - otrzymuje uczeń, który potrafi stosować zasady gramatyczne w podstawowych sytuacjach.
Dopuszczający – otrzymuje uczeń, który opanował minimum wiadomości i przy znacznej pomocy nauczyciela potrafi je zastosować w najprostszych sytuacjach.
Niedostateczny – uczeń, który nawet przy znacznej pomocy nauczyciela nie potrafi zastosować najprostszych struktur gramatycznych.

6. Hierarchia form aktywności mających wpływ na ocenę semestralną i roczną:

- sprawdziany (całogodzinne)
- odpowiedzi ustne i kartkówki
- zadania domowe
- prace długoterminowe (wypracowania, referaty, projekty) i prace dodatkowe
- aktywność na lekcjach i praca w grupie
- przygotowanie do lekcji.

Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają następujące umiejętności:
1) planowanie i organizacja pracy grupowej;
2) efektywne współdziałanie;
3) wywiązywanie się z powierzonych ról;
4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
- Na ocenę semestralną i roczną uczeń pracuje systematycznie przez cały semestr/rok szkolny.
- Wynik sprawdzianu próbnego siódmoklasisty nie ma wpływu na ocenę z przedmiotu.
W przypadku uczniów klas VIII wynik sprawdzianu próbnego ósmoklasisty ma wpływ
na ocenę z języka angielskiego. Wynik procentowy jest przeliczany na ocenę według Szkolnego Systemu Oceniania
- Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania zawartości merytorycznej.

Za szczególne osiągnięcia związane z udziałem w konkursach przedmiotowych uczeń jest nagradzany oceną:
- za udział w I i II etapie otrzymuje cząstkową ocenę celującą
- za zdobycie znaczącego miejsca ocenę końcoworoczną podnosi się o 1 stopień.

7. Aktywność na lekcji.

Uczeń za aktywność podczas pracy w klasie lub przygotowanie nadobowiązkowych projektów, prezentowanych później kolegom w klasie, może otrzymać plus „+”, za uzyskanie trzech plusów otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

8. Przygotowanie do lekcji.

­Uczeń może być raz w semestrze nieprzygotowany bez powodu. Za następne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną. Nieprzygotowanie powinien zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.
­Ma również prawo do dwukrotnego braku zadania lub zeszytu w ciągu semestru. Za każdy następny brak zadania lub zeszytu otrzymuje ocenę niedostateczną. Brak zadania lub zeszytu należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.
­W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej obydwie oceny (pierwsza i z poprawy) są wpisane do dziennika i brane pod uwagę przy ocenie.
­Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
­Częste nieprzygotowanie do lekcji, braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego, ponad ustaloną zasadę odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym oceną ndst i mają wpływ na ocenę z zajęć edukacyjnych i zachowania.

9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specyficznych potrzeb uczniów.

Nauczyciel dostosowuje formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach poradni.

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl