PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA kl. IV - VIII

niedostateczny

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi danej klasy uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych
 • uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności

dopuszczający

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi danej klasy umożliwia osiąganie celów polonistycznych
 • uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności

dostateczny

 • poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi danej klasy pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej
 • uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

dobry

 • uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

bardzo dobry

 • uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach


celujący

 • uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia

Szczegółowe kryteria oceniania stanowią osobne dokumenty dla klasy: czwartej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej.
Wymagania na konkretną ocenę sformułowane są w oparciu o wymagania ogólne:

I. KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE:
a) czytanie utworów literackich
b) odbiór tekstów kultury.

II. KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE:
a) gramatyka języka polskiego
b) zróżnicowanie języka
c) komunikacja językowa i kultura języka
d) ortografia i interpunkcja.

III. TWORZENIE WYPOWIEDZI:
 a) elementy retoryki
 b) mówienie i pisanie.

IV. Samokształcenie

Ustalenia dodatkowe

 1. Wypowiedzi ustne i pisemne mogą być także oceniana kształtująco. Nauczyciel formułuje wtedy informację zwrotną, która może zawierać:
  - wyszczególnienie i docenienie pozytywnych stron wypowiedzi ucznia
  - odnotowanie tego, co wymaga poprawy
  - wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją odpowiedź
  - wskazówki, w jakim kierunku powinien uczeń dalej pracować, by się rozwijać.
 2. Oceny bieżące za odpowiedzi ustne i pisemne mogą posiadać dodatkowo znak plus (+) i minus (-).
 3. Jeden raz w ciągu semestru uczeń może być zwolniony z odpowiedzi ustnej bez podania przyczyny.
 4. Odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie tematy lekcyjne. Ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z odpowiedzi ustnej uczeń poprawia w czasie lekcji.
 5. Częstotliwość prac pisemnych:
  - prace klasowe po zakończeniu działu 2-3 w semestrze (zapowiedziane tydzień wcześniej łącznie z podaniem zakresu materiału w formie nacobezu)
  - sprawdziany gramatyczne po zakończeniu działu 2-3 w semestrze (zapowiedziane tydzień wcześniej łącznie z podaniem zakresu materiału w formie nacobezu)
  - kartkówki dotyczące trzech ostatnich tematów (mogą, ale nie muszą być zapowiadane) są traktowane podobnie jak wypowiedzi ustne
  - dyktanda ortograficzne 3-4 w semestrze (zapowiedziane wcześniej i poprzedzone powtórzeniem zasad pisowni)
  - sprawdziany - nie więcej niż 1 w ciągu dnia i nie więcej niż 2 w tygodniu.
 6. Zasady oceniania prac pisemnych, sprawdzianów:
  a)    przy ocenie sumującej przeliczamy ilość punktów na wartości procentowe:
  ponad 100% punktów - celujący
  100%- 90% punktów - bardzo dobry
  89%- 75% punktów - dobry
  74%- 50% punktów - dostateczny
  49%- 25% punktów - dopuszczający
  24%- 0% punktów - niedostateczny
  b) przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
  1) poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;
  2) 20% - 39% - dopuszczający;
  3) 40% - 54% - dostateczny;
  4) 55% - 70% - dobry;
  5) 71% - 89% - bardzo dobry;
  6) 90% - 100% - celujący.
  c) przy ocenie kształtującej formułujemy informację zwrotną, która może zawierać:
  - wyszczególnienie i docenienie pozytywnych stron pracy ucznia
  - odnotowanie tego, co wymaga poprawy
  - wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją pracę
  - wskazówki, w jakim kierunku powinien uczeń dalej pracować, by się rozwijać.
 7. Uczeń ma prawo do dwukrotnego braku zeszytu lub zadania w ciągu semestru. Za każdy następny brak otrzymuje ocenę niedostateczną.
  Brak zadania lub zeszytu należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Nauczyciel sprawdza zeszyt podczas oceniania zadań domowych.
  Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej z nauczycielem. Brak zaliczenia takiej pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując „nb”. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do Szkoły, nauczyciel wpisuje ocenę ndst.
 8. Poprawa sprawdzianów:
  - nauczyciel ma dwa tygodnie na poprawę sprawdzianów, dyktand i kartkówek
  - poprawa sprawdzianu z oceny niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej
  w ciągu tygodnia od poznania wyników (w wyjątkowych przypadkach nauczyciel może wydłużyć czas poprawy do dwóch tygodni)
  - poprawa sprawdzianu odbywa się po lekcjach, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, uczeń poprawia ocenę tylko jeden raz
  - obydwie oceny (pierwsza i z poprawy) są wpisane do dziennika i brane pod uwagę przy ocenie
  - uczeń nieobecny na sprawdzianie pisze sprawdzian po powrocie do szkoły, najpóźniej do dwóch tygodni.
 9. Dyktanda
  Błędy podstawowe:
  - rz, ż, ó, u, h, ch
  - pisownia wyrazów z i, j
  - grupy spółgłosek, w których zachodzi upodobnienie pod względem dźwięczności
  - „nie” z różnymi częściami mowy
  - wielkie litery
  - „by” z czasownikiem
  - ą, ę w zakończeniach
  - zmiękczenia spółgłosek
  - wyrażenia przyimkowe.
  Błędy drugorzędne:
  - uproszczenie spółgłosek w gr.- dzki, -cki, -dztwo, -ctwo
  - pisownia zakończeń rzeczowników –ia, -ja
  - pisownia zakończeń bezokoliczników.

  Ocenianie dyktand
  1 błąd I. stopnia      + dobry
  2 błędy I. stopnia      dobry
  3 błędy I. stopnia      +dostateczny
  4 błędy I. stopnia      dostateczny
  5 błędów I stopnia      + dopuszczający
  6 błędów I. stopnia      dopuszczający
  7 błędów i więcej      niedostaeczny
      
  2 błędy II. stopnia = 1 błąd I. stopnia
  3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd I. stopnia
  Ten sam błąd poprawiany wielokrotnie traktuje się jako jeden błąd ortograficzny.
 10. Aktywność na lekcji:
  - samodzielność
  - pomysłowość i oryginalność wykonanej pracy
  - estetyka
  - selekcja materiału
  - poprawna synteza i analiza- wnioskowanie
  - odtwarzanie sytuacji
  - elementy scenograficzne; dobór, opracowanie
  - kształtowanie i formułowanie sądów i opinii.
  Za aktywność w czasie lekcji uczeń otrzymuje plusa (+). Zdobycie trzech plusów daje ocenę bardzo dobrą.
 11. Hierarchia form aktywności mających wpływ na ocenę semestralną i roczną:
  - prace klasowe (całogodzinne)
  - odpowiedzi ustne i kartkówki
  - prace domowe
  - prace długoterminowe (wypracowania, referaty, projekty) i prace dodatkowe
  - aktywność na lekcjach i praca w grupie
  - przygotowanie do lekcji.
 12. Na ocenę semestralną i roczną uczeń pracuje systematycznie przez cały rok szkolny (semestr).
  Za szczególne osiągnięcia związane z udziałem w konkursach przedmiotowych uczeń jest nagradzany oceną:
  - za udział w I i II etapie otrzymuje cząstkową ocenę celującą
  - za udział w III etapie ocenę końcoworoczną podnosi się o 1 stopień.
 13. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów na lekcjach języka polskiego

  Nauczyciel na lekcjach języka polskiego dostosowuje formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Specyfika potrzeb uczniów Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst
 • dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji
 • czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożyć w czasie
 • uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu wcześniej w domu
 • częściej sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić sposób poprawy błędów, czuwać nad wnikliwą ich poprawą
 • dać uczniowi czas na przygotowanie się do pisania dyktanda
 • dyktanda sprawdzające można organizować indywidualnie
 • błędów nie omawiać wobec całej klasy
 • w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć tworzenia schematów pracy, planowania kompozycji wypowiedzi
 • nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w wypracowaniach
 • podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych tzw. nacobezu
 • w miarę możliwości dawać więcej czasu na prace pisemne
 • w przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać ucznia ustnie
 • w uzasadnionych przypadkach pozwalać na wykonywanie prac na komputerze
Uczniowie z inteligencją niższą niż przeciętna.
 • zmniejszać ilość, stopień trudności i obszerności zadań
 • dzielić materiału na mniejsze partie, wyznaczać czasu na ich opanowanie i odpytywanie wg znanych przez ucznia wymagań podanych w formie nacobezu
 • wydłużać czas na odpowiedź, przeczytanie lektury
 • wprowadzać dodatkowe środki dydaktycznych np. ilustracje
 • odwoływać się do znanych sytuacji z życia codziennego
 • formułować pytania w formie zdań o prostej konstrukcji powołujących się na ilustrujące przykłady
 • często podchodzić do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień
 • zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach
 • dyktanda przeprowadzać indywidualnie w wolniejszym tempie
 • potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na opanowanie materiału.

 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl