PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE

 1. Uczeń otrzymuje w semestrze oceny w skali 1 do 6.
 2. Ocena semestralna i roczna jest średnią arytmetyczną uzyskanych w semestrze ocen cząstkowych.

Ocenę niedostateczną otrzymuję uczeń, który uzyskał średnią arytmetyczną ocen w semestrze (w roku szkolnym) równą lub mniejszą od 1,5

Ocenę dopuszczającą otrzymuję uczeń, który uzyskał średnią arytmetyczną ocen w semestrze (w roku szkolnym) zawierającą się w przedziale 1,51 – 2,5

Ocenę dostateczną otrzymuję uczeń, który uzyskał średnią arytmetyczną ocen w semestrze (w roku szkolnym) zawierającą się w przedziale 2,51 – 3,5

Ocenę dobrą otrzymuję uczeń, który uzyskał średnią arytmetyczną ocen w semestrze (w roku szkolnym) zawierającą się w przedziale 3,51 – 4,5

Ocenę bardzo dobrą otrzymuję uczeń, który uzyskał średnią arytmetyczną ocen w semestrze (w roku szkolnym) większą od 4,5

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który uzyskał średnią arytmetyczną ocen w semestrze (w roku szkolnym) większą od 5,1 - według uznania nauczyciela.

Ocena skuteczności procesu wychowania fizycznego.

Ocenie podlegają następujące elementy:

I. Aktywność na zajęciach

Na ocenę składa się:

a) Zaangażowanie i stosunek do przedmiotu.
Rozumiemy przez to: zaangażowanie, systematyczne usprawnianie (dążenie do poprawy swojej sprawności), stosunek do zajęć sportowych (wykonywanie ćwiczeń). Ocena wystawiana jest pod koniec semestru.
Dotyczy zajęć w systemie lekcyjnym oraz fakultatywnym.

b) Przygotowanie do lekcji
Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane posiadanie przez ucznia czystego,
odpowiedniego stroju sportowego: biała koszulka i spodenki gimnastyczne, (tylko do ćwiczeń fizycznych) oraz obuwie sportowe o białej podeszwie.
- za każdy przypadek braku stroju, braku odpowiedniego obuwia, lub niewłaściwej higieny stroju, nauczyciel stawia po jednym minusie,
- dopuszcza się raz w semestrze jeden brak stroju, kolejne braki wpływają na obniżenie oceny.
- trzykrotny brak przepisowej białej koszulki jest równoznaczny jednemu brakowi stroju.
Ocena wystawiana jest pod koniec semestru.
Uczeń który posiada jeden lub nie posiada żadnego minusa otrzymuje ocenę: 5
Uczeń który posiada dwa minusy otrzymuje ocenę: 4
Uczeń który posiada trzy minusy otrzymuje ocenę: 3
Uczeń który posiada cztery minusy otrzymuje ocenę: 2
Uczeń który posiada pięć lub więcej minusów otrzymuje ocenę: l
Uczeń który przez cały rok nie otrzymał minusa na koniec roku otrzymuje : 6
Uwaga: Uczeń zobowiązany jest w przypadku niedyspozycji do uczestnictwa w zajęciach przedstawić zwolnienie od rodzica lub lekarskie.
Dotyczy zajęć w systemie lekcyjnym oraz fakultatywnym.


II. Umiejętność pełnienia ról: sędziego, zawodnika, kibica.

Na ocenę składa się:

- postawa społeczna ucznia (stosunek do kolegów i koleżanek), kultura osobista,
- współdziałanie w grupie,
- przestrzeganie zasad fair play,
- samokontrola, samodyscyplina, umiejętność przygotowania organizmu do wysiłku,
- formy społecznego zaangażowania ucznia na rzecz kultury fizycznej i sportu.
Ocena wystawiana jest pod koniec semestru.
Dotyczy zajęć w systemie lekcyjnym oraz fakultatywnym.

III. Postęp w rozwoju sprawności fizycznej.

Na ocenę składa się:

a) uzyskanie postępu w konkurencjach lekkoatletycznych,
b) uzyskanie postępu sprawności fizycznej mierzonej testami sprawności fizycznej po półrocznej pracy,

IV. Poziom umiejętności ruchowych.

Na ocenę składa się:

a) poziom umiejętności z gimnastyki uzyskany po półrocznej lub rocznej pracy,
b) poziom umiejętności z mini gier sportowych po półrocznej lub rocznej pracy,
c) poziom umiejętności z gier rekreacyjnych oraz tańców po półrocznej lub rocznej pracy,

Sprawdzian z umiejętności ruchowych poprzedzony będzie sprawdzianem próbnym, nauczyciel dokładnie określi na co będzie zwracał uwagę, wyjaśni co uczeń robi dobrze, a co robi źle.

V. Aktywność samokształceniowa, wiedza praktyczna.

Na ocenę składa się:

a)umiejętność kształtowania pięknej sylwetki,
b)umiejętność przygotowania organizmu do wysiłku,
c)znajomość przepisów,
d)umiejętność sędziowania, pomiarów oraz organizowania gier i zabaw,

VI. Zajęcia fakultatywne

          - Fakultet pływacki

Na ocenę składa się:

a) uzyskanie postępu w nauczanych stylach pływackich
b) aktywność na zajęciach – frekwencja

          - Fakultet rekreacyjno - zdrowotny

Na ocenę składa się:

a) postawa na zajęciach, aktywność i frekwencja
b) stopień opanowania podstawowych elementów techniki oraz przepisów różnorodnych gier i zabaw sportowych, kreatywność, umiejętność poprowadzenia zajęć ruchowych (lekcja odwrócona), umiejętność współpracy w drużynie i stosowanie zasad Fair Play.
Ocena z zajęć fakultetu będzie miała podwyższoną wagę.

VII. Aktywność rekreacyjno – sportowa.

a) udział w zawodach międzyszkolnych:
- za udział w zawodach rangi powiatowej uczeń otrzymuje jeden „plus”,
- za udział w zawodach rangi powiatowej, zakończony sukcesem, uczeń otrzymuje dwa „plusy” ,
- za udział w zawodach rangi rejonowej, bądź wojewódzkiej uczeń otrzymuje 6 do dziennika.
(jeden plus pod koniec semestru zamieniany jest na 5, dwa na 5+, trzy plusy na 6.)
Udział w zawodach sportowych będą mogli wziąć uczniowie, którzy otrzymają zgodę wychowawcy klasy ( uczniowie którzy nie uczą się na miarę swoich możliwości takiej zgody nie otrzymają) oraz zgodę rodziców.
b) Za udział w zajęciach kółek lub sekcji sportowych pozaszkolnych, udokumentowany zaświadczeniem, uczeń otrzymuje pod koniec semestru 6 do dziennika .

Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dyslektycy) na lekcjach wychowania fizycznego.

Objawy zaburzeń:

 • mylenie prawej i lewej strony,
 • trudności z opanowaniem układów gimnastycznych,
  (sekwencje ruchowe zorganizowane w czasie i przestrzeni)
 • trudności w bieganiu, ćwiczeniach równoważnych,
 • trudności w opanowaniu gier wymagających użycia piłki (tenis stołowy, siatkówka, koszykówka , unihokej)

Wspieranie ucznia:
(stosować metody: poglądową i analityczną)

 • podczas stawiania wymagań uwzględniać trudności ucznia,
 • dodatkowo instruować, pomagać, pokazywać,
 • dzielić dane zadanie na etapy zachęcać do wykonywania małymi „kroczkami”,
 • nie zmuszać na siłę do wykonania ćwiczeń sprawiających uczniowi trudność,
 • dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktarzu,
 • nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy,
 • włączyć do rywalizacji tylko tam gdzie uczeń ma szanse.

Ocenianie:

Brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć.

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl