ZAPISY DO SZKOŁY

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie

Zapisy do szkoły odbywają się drogą elektroniczną.

Jeśli są Państwo zdecydowani zapisać dziecko do naszej szkoły - prosimy o wypełnienie zamieszczonego w poniższym linku formularza (zgłoszenia w przypadku dzieci z obwodu szkoły lub wniosku wraz z załącznikami w przypadku dzieci spoza obwodu szkoły), przesłanie go, wydrukowanie oraz dostarczenie podpisanych dokumentów do sekretariatu naszej szkoły.

Uwaga!

Jeśli będą Państwo mieli problem przy wypełnianiu formularzy prosimy o kontakt telefoniczny, osobisty (godz. 7.30 - 14.30) lub przy pomocy poczty elektronicznej z sekretariatem (tel. 13 43 209 15; e-mail: sekretariatsp6@sp6krosno.pl).

Poniżej zamieszczamy link dotyczący Naboru 2019
http://nabor.pcss.pl/krosno

 

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do szkół podstawowych

ZASADY OGÓLNE PRZYJĘĆ DZIECI DO KLASY I

  • Rekrutacja prowadzona będzie z pomocą narzędzi informatycznych, a wszystkie ważne informacje, dane o szkołach, dokumenty i formularze można znaleźć na stronie Naboru 2019.
    http://nabor.pcss.pl/krosno lub
    http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/oswiata/wydarzenia/
  • Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są dzieci siedmioletnie (ur. w roku 2012) objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci sześcioletnie (ur. w roku 2013) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
  • Dzieci z Krosna zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej są przyjmowane z urzędu do swojej szkoły obwodowej na podstawie zgłoszenia rodziców. Wykaz obwodów zamieszczony jest na stronie naboru w zakładce Dokumenty.
  • Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym spoza Krosna, są przyjmowane na wolne miejsca po zabezpieczeniu potrzeb dzieci z obwodu - biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku rodziców – o ich przyjęciu decyduje liczba punktów ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów obowiązujących we wszystkich publicznych szkołach ogólnodostępnych w mieście.
  • Rodzice dzieci spoza obwodu mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół, przy czym kwalifikacja prowadzona będzie kolejno najpierw do szkoły wymienionej na wniosku jako pierwszej, w przypadku braku miejsca do drugiej i kolejnej.

 

  

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
do klas pierwszych szkół podstawowych oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych
w roku szkolnym 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne
31 stycznia
Udostępnienie w systemie NABÓR oferty szkół podstawowych, informacji o zasadach rekrutacji oraz wzorów dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły.

Rekrutacja dzieci z obwodu szkoły
od 25 lutego do 4 marca godz. 15.30
Elektroniczne wypełnianie w systemie NABÓR zgłoszeń kandydata do szkoły podstawowej i składanie ich wydruku w szkole obwodowej.
Zgłoszenie składa rodzic zainteresowany zapisaniem dziecka do szkoły obwodowej właściwej dla jego miejsca zamieszkania.
6 marca
Informacja o liczbie wolnych miejsc rekrutacyjnych w szkołach podstawowych.

Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły
od 7 marca do 15 marca
Elektroniczne wypełnianie w systemie NABÓR wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i składanie ich wydruku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wydrukowany wniosek składa rodzic w szkole pierwszego wyboru.
do 19 marca
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
20 marca
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 20 marca do 25 marca godz.15.30
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej.

Procedura odwoławcza
od 26 marca
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające
26 kwietnia
Udostępnienie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach podstawowych prowadzących rekrutację uzupełniającą.
od 26 kwietnia do 29 kwietnia
Przyjmowanie wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej – formularz wniosku można pobrać w szkole podstawowej lub ze strony NABÓR.

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl