ZAPISY DO SZKOŁY

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie

Zapisy do szkoły odbywają się drogą elektroniczną.

Jeśli są Państwo zdecydowani zapisać dziecko do naszej szkoły - prosimy o wypełnienie zamieszczonego w poniższym linku formularza (zgłoszenia w przypadku dzieci z obwodu szkoły lub wniosku wraz z załącznikami w przypadku dzieci spoza obwodu szkoły), przesłanie go, wydrukowanie oraz dostarczenie podpisanych dokumentów do sekretariatu naszej szkoły.

Uwaga!

Jeśli będą Państwo mieli problem przy wypełnianiu formularzy prosimy o kontakt telefoniczny, osobisty (godz. 7.30 - 14.30) lub przy pomocy poczty elektronicznej z sekretariatem (tel. 13 43 209 15; e-mail: sekretariatsp6@sp6krosno.pl).

Poniżej zamieszczamy link dotyczący Naboru 2018
http://nabor.pcss.pl/krosno

 

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do szkół podstawowych

ZASADY OGÓLNE PRZYJĘĆ DZIECI DO KLASY I

 • Rekrutacja prowadzona będzie z pomocą narzędzi informatycznych, a wszystkie ważne informacje, dane o szkołach, dokumenty i formularze można znaleźć na stronie Naboru 2018.
  http://nabor.pcss.pl/krosno lub
  http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/oswiata/wydarzenia/
 • Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są dzieci siedmioletnie (ur. w roku 2011) objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci sześcioletnie (ur. w roku 2012) zgodnie z wola rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Dzieci z Krosna zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej są przyjmowane z urzędu do swojej szkoły obwodowej na podstawie zgłoszenia rodziców. Wykaz obwodów zamieszczony jest na stronie naboru w zakładce Dokumenty.
 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym spoza Krosna, są przyjmowane na wolne miejsca po zabezpieczeniu potrzeb dzieci z obwodu - biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku rodziców – o ich przyjęciu decyduje liczba punktów ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów obowiązujących we wszystkich publicznych szkołach ogólnodostępnych w mieście.
 • Rodzice dzieci spoza obwodu mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół, przy czym kwalifikacja prowadzona będzie kolejno najpierw do szkoły wymienionej na wniosku jako pierwszej, w przypadku braku miejsca do drugiej i kolejnej.


od 13 lutego do 19 lutego

ZGŁASZANIE DZIECKA DO SZKOŁY OBWODOWEJ

Rodzice mogą zrobić to na dwa sposoby:

 • w Internecie na stronie http://nabor.pcss.pl/krosno – wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie o przyjęcie dziecka, drukują go i po podpisaniu składają w szkole obwodowej – samo wypełnienie zgłoszenia w Internecie nie wystarcza!
 • w formie papierowej (formularze dostępne na stronie Naboru) – wypełniają zgłoszenie o przyjęcie dziecka i po podpisaniu składają w szkole obwodowej.

od 22 lutego do 13 marca

ZAPISY DO SZKÓŁ  POZAOBWODOWYCH

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej (jeżeli nie wybieracie Państwo szkoły obwodowej).

 • Rekrutację kandydatów spoza obwodu prowadzi się na wolne miejsca na „wniosek” rodziców złożony do dyrektora szkoły. Rodzice dzieci wybierających szkołę inną niż obwodowa, w tym także zamieszkałych poza Krosnem, powinni ustalić adres szkoły obwodowej właściwej dla miejsca zamieszkania. Rodzice mogą wskazać na wniosku maksymalnie trzy szkoły.
 • Wypełniony i podpisany formularz „wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej” wraz z kompletem załączników potwierdzających spełnianie kryteriów składa się do dyrektora najbardziej preferowanej szkoły (wpisanej we wniosku na I miejscu) tzw. szkoły pierwszego wyboru. Wniosek składa się tylko w jednej szkole.

Przygotowanie i złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły innej niż obwodowa

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły innej niż obwodowa można wypełnić na dwa sposoby:

 • elektronicznie: na stronie www.nabor.pcss.pl/krosno, po wypełnieniu w Internecie, wydrukowaniu i podpisaniu należy złożyć go u dyrektora szkoły pierwszego wyboru,
  System wygeneruje nazwę użytkownika oraz hasło dostępu, które pozwoli sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranej szkole podstawowej.
 • ręcznie: po pobraniu papierowej wersji formularza ze szkoły podstawowej lub wydrukowaniu ze strony internetowej www.nabor.pcss.pl/krosno, należy go wypełnić, podpisać i złożyć go w szkole pierwszego wyboru.
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl