Aktualności i wydarzenia

NABÓR 2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
do klas pierwszych szkół podstawowych oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych
w roku szkolnym 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne
31 stycznia
Udostępnienie w systemie NABÓR oferty szkół podstawowych, informacji o zasadach rekrutacji oraz wzorów dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły.

Rekrutacja dzieci z obwodu szkoły
od 25 lutego do 4 marca godz. 15.30
Elektroniczne wypełnianie w systemie NABÓR zgłoszeń kandydata do szkoły podstawowej i składanie ich wydruku w szkole obwodowej.
Zgłoszenie składa rodzic zainteresowany zapisaniem dziecka do szkoły obwodowej właściwej dla jego miejsca zamieszkania.
6 marca
Informacja o liczbie wolnych miejsc rekrutacyjnych w szkołach podstawowych.

Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły
od 7 marca do 15 marca
Elektroniczne wypełnianie w systemie NABÓR wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i składanie ich wydruku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wydrukowany wniosek składa rodzic w szkole pierwszego wyboru.
do 19 marca
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
20 marca
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 20 marca do 25 marca godz.15.30
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej.

Procedura odwoławcza
od 26 marca
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające
26 kwietnia
Udostępnienie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach podstawowych prowadzących rekrutację uzupełniającą.
od 26 kwietnia do 29 kwietnia
Przyjmowanie wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej – formularz wniosku można pobrać w szkole podstawowej lub ze strony NABÓR.


 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl