Aktualności i wydarzenia

INFORMACJA!

Od 25 maja 2020 r. w szkole zostaną uruchomione zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Utrzymany zostanie tym samym obowiązek realizacji podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkoły, jak i dla uczniów pozostających w domach.

1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III

Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  wychowawcy świetlic szkolnych oraz inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele.
Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej będzie  uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie będą  uczestniczyć.
Nauczyciel w ramach swojego pensum będzie  prowadził zajęcia w szkole w liczbie godzin ustalonych przez dyrektora oraz przygotowywał  i przekazywał materiały do kształcenia na odległość. W miarę możliwości będzie również realizował zajęcia on-line.

2. Organizacja konsultacji z uczniami

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizacja  zostanie  ustalona przez  dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do uczniów klasa ósmych, w pierwszej kolejności z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzeby klasyfikacji.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkoły będą mieli również możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji poinformujemy uczniów i rodziców w późniejszym terminie.

W zakładce „Zdalne nauczanie” znajduje się  Regulamin organizacji zajęć rewalidacyjnych, edukacji wczesnoszkolnej i konsultacji w Szkole Podstawowej Nr 6 w Krośnie.


 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl