REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI w Szkole Podstawowej Nr 6 w Krośnie W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2

Regulamin zgodny z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. wydanymi na podstawie art. 8  ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Rozdział I
Organizacja zajęć rewalidacyjnych

 1. Na terenie szkoły, za zgodą rodziców mogą być  organizowane  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży.
 3. Zamiar zgłoszenia dziecka do odbywania zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły musi być zgłoszony przez rodzica ucznia co najmniej na 2 dni robocze przed planowanymi zajęciami. Informację należy przekazać w formie zdalnej, tj. telefonicznie pod numerem: 13 43 209 15 lub e- mailowo na adres: dyrektor@sp6krosno.pl
 4. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć rodzice zobowiązani są do złożenia oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 5. Dla uczniów pozostających w domu będzie kontynuowane nauczanie – zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.
 6. W stosunku do uczestników zajęć rewalidacyjnych oraz specjalistów prowadzących te zajęcia kontakt kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi będzie ograniczony.
 7. Wielkość sali jest dostosowana do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do częstego mycia rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekcję preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).
 9. Stosuje się regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy poprzez przecieranie z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego po każdych zajęciach i przy zmianie uczestników.
 10. Zachowuje się odpowiedni dystans społeczny, przy uwzględnieniu potrzeb uczniów.
 11. Wietrzenie sali odbywa się przynajmniej raz na godzinę.

Rozdział II
Organizacja zajęć edukacji wczesnoszkolnej

 1. Rodzice uczniów klas I-III szkoły podstawowej mogą zgłosić chęć korzystania w szkole z  zajęć opiekuńczo –wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.
 2. Zamiar zgłoszenia dziecka do pobytu w szkole musi zostać wyrażony co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym przyprowadzeniem dziecka z określeniem, czy dziecko będzie korzystać z opieki świetlicowej oraz wyżywienia, jeżeli w szkole będzie organizowane wyżywienie. Informację należy przekazać w formie zdalnej, tj. telefonicznie pod numerem: 13 43 209 15, lub e- mailowo na adres: dyrektor@sp6krosno.pl
 3. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć rodzice muszą złożyć oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1.
 4. Dla uczniów pozostających w domu będzie kontynuowane zdalne nauczanie.
 5. Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I – III szkoły podstawowej mogą realizować nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele prowadzący zajęcia w tych klasach, natomiast zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzą  wychowawcy świetlic szkolnych oraz inni nauczyciele zatrudnieni w tej szkole lub zespole szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa. Mając na uwadze warunki organizacyjne, dopuszcza się realizację zajęć edukacyjnych w grupach międzyoddziałowych (jednorodnych lub mieszanych). Dyrektor zdecyduje o przydziale uczniów do poszczególnych grup i ustala, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia. Nie ma możliwości zmiany grupy, do której uczeń został przydzielony.
 6. Poza zajęciami edukacyjnymi szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów, których rodzice zgłosili taką potrzebę. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych szkoły.
 7. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 8. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 9. W grupie (zajęcia dydaktyczne, zajęcia świetlicowe) może przebywać do 12 uczniów.
  W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić minimalną przestrzeń do zajęć dla uczniów.
 10. W sali lekcyjnej odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 11. Zajęcia świetlicowe odbywają się z zachowaniem przestrzeni 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale lub pracownie szkolne.
 12. Uczeń ma obowiązek posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 13. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane.
 14. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązania są do zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 15. Pracownicy administracji i obsługi ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 16. Z sali, w której przebywa grupa(zajęcia dydaktyczne, zajęcia świetlicowe) usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie dezynfekowane.
 17. Sale lekcyjne wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
 18. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa podczas przerw znajduje się nadzorem nauczyciela.
 19. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego, placu zabaw przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 20. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu.
 21. Nie dopuszcza się organizowania wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 22. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Rozdział III
Organizacja konsultacji dla uczniów

 1. Od 25 maja br. wprowadza się możliwość korzystania z konsultacji z  przedmiotów kształcenia ogólnego przez uczniów klas VIII  oraz od 1 czerwca br. dla uczniów klas IV –VII.
 2. Konsultacje dla uczniów są dobrowolne.
 3. Z zajęć w formie konsultacji, za zgodą rodziców, w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 4. Zamiar zgłoszenia dziecka do realizacji zajęć w formie konsultacji na terenie szkoły musi zostać wyrażony co najmniej na 2 dni robocze przed planowanymi zajęciami. Informację należy przekazać  w formie zdalnej, tj. telefonicznie pod numerem: 13 43 209 15, lub e- mailowo na adres: dyrektor@sp6krosno.pl
 5. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć rodzice składają oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 6. Uczniowie otrzymają harmonogram konsultacji grupowych i/lub indywidualnych z poszczególnych przedmiotów (uzależnione od liczby chętnych).
 7. Uczeń, który w umówionym terminie nie będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela odpowiednio co najmniej dzień wcześniej, w celu umożliwienia skorzystania z konsultacji innemu uczniowi.
 8. Konsultacje indywidualne i grupowe odbywać się będą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 9. Uczeń zobowiązany jest do  posiadania własnego  zestawu podręczników i przyborów szkolnych.
 10. W drodze do i ze szkoły uczeń bezwzględnie musi korzystać z osłony na usta i nos  oraz zachowywać dystans społeczny.
 11. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
 12. Uczeń korzysta z szatni szkolnej według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły (rozdział IV).

Rozdział IV
Warunki przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

 1. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych. Uczniowie z objawami takimi jak katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, wymioty, biegunka lub podwyższona temperatura nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Nauczyciel/ wyznaczony pracownik szkoły ma prawo zweryfikować przy wejściu stan zdrowia dziecka.
 2. Zaleca się rodzicom wykonanie kontrolnego pomiaru temperatury ciała dziecka w domu przed przyprowadzeniem go do szkoły.
 3. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy zastosować zapisy Procedury – załącznik nr 3 Regulaminu.
 4. Dzieci przyprowadzać i odbierać ze szkoły mogą wyłącznie osoby zdrowe z zachowaniem zasady 1 rodzic z uczniem i w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m.
  Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły.
 5. Osoby przyprowadzające dzieci do szkoły zobowiązane są zachowywać środki ostrożności w postaci osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk przed wejściem na teren placówki. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją ich dezynfekcji. Każdy dorosły jest zobowiązany w sposób zalecany odkazić nim ręce (również w rękawiczkach jednorazowych) przed wejściem do budynku.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 7. Przy pierwszorazowym przyprowadzeniu dziecka do szkoły rodzice są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) dotyczącego zapoznania się z treścią Regulaminu, przyjęcia go do stosowania oraz wyrażenia zgody na pomiary temperatury ciała u dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Oświadczenie zawiera również numer telefonu kontaktowego zapewniający szybką i efektywną komunikację z rodzicami dziecka.
 8. Uczeń, który będzie korzystał z zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły lub z konsultacji na terenie szkoły również ma obowiązek przy pierwszym wejściu do szkoły dostarczyć wydrukowane, podpisane przez Rodziców  oświadczenie (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 9. Do budynku szkoły możliwe jest wejście wyłącznie głównym wejściem przy zachowaniu bezpiecznych odległości od pozostałych rodziców (minimum 2 metry).
 10. Przed wejściem do szkoły rodzic:
      1) zajmuje wraz z dzieckiem miejsce w przestrzeni zapewniającej zachowanie bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 2 m, wyznaczonej przed drzwiami do szkoły,
      2) w przypadku zastania zamkniętych drzwi (późniejsze przybycie) dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach lub telefonicznie na wskazany numer powiadamia pracowników szkoły o przyjściu i czeka na przybycie pracownika obsługi,
      3) poddaje się wraz z dzieckiem pomiarowi temperatury z użyciem termometru bezdotykowego (w przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 37°C dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły, a rodzic zobowiązany jest do stosowania procedury określonej w załączniku nr 3 do Regulaminu),
      4) wchodzi do szatni wraz z dzieckiem (pomaga w czynnościach związanych z przebraniem jeśli jest taka potrzeba), odprowadza na parter i głównym wejściem opuszcza szkołę, dziecko samodzielnie wchodzi do sali zajęć.
      5) rodzic nie może wejść z dzieckiem do wewnętrznych pomieszczeń szkoły (sal lekcyjnych, świetlicy, toalety itp.)
 11. Uczeń, który samodzielnie przychodzi do szkoły:
      1) zajmuje miejsce w przestrzeni zapewniającej zachowanie bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 2 m, wyznaczonej przed drzwiami do szkoły,
      2) w przypadku zastania zamkniętych drzwi (późniejsze przybycie lub późniejsza godzina rozpoczynania zajęć) dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach powiadamia pracowników szkoły o przyjściu i czeka na przybycie pracownika obsługi,
      3) poddaje się pomiarowi temperatury z użyciem termometru bezdotykowego
  (w przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 37°C dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia, o czym zostaje poinformowany rodzic, który zobowiązany jest do stosowania procedury określonej w załączniku nr 3 do Regulaminu),
      4) wchodzi do szatni, po przebraniu się udaje się do klasy, w której prowadzone będą zajęcia,
      5) po zakończonych zajęciach udaje się do szatni a następnie  niezwłocznie opuszcza szkołę,
      6) uczeń nie może korzystać z tej samej szafki z drugim uczniem.
 12. Przy odbieraniu dziecka ze szkoły obowiązują zasady:
          1)  swoje przybycie do szkoły rodzic sygnalizuje dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach szkoły, czeka na przybycie pracownika szkoły,
          2)  pracownik szkoły przyprowadza dziecko ze wskazanej przez rodzica sali dydaktycznej/ sali zajęć świetlicowych,
      3) rodzic oczekuje w wyznaczonym miejscu na przybycie dziecka, następnie udaje się
  z dzieckiem do szatni a potem opuszcza wraz z dzieckiem szkołę.
 13. Zaleca się rodzicom regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, zakazie podawania rąk na powitanie.

Rozdział V
Zasady obowiązujące pracowników szkoły

 1. Pracownik szkoły jest zobowiązany do:
  1) pomiaru temperatury przed stawieniem się na stanowisku pracy oraz w trakcie wykonywania pracy – minimum 2 razy dziennie,
  2) w przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 37°C – do stosowania się do procedury określonej w załączniku nr 3 do Regulaminu,
  3) dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku szkoły,
  4) przygotowania się do pracy poprzez założenie środków ochrony osobistej – w przypadku, gdy wyznaczony został w ramach swoich obowiązków do bezpośrednich kontaktów z rodzicem lub osobami trzecimi,
  5) pilnowania przestrzegania przez rodziców ograniczeń związanych z korzystaniem z pomieszczeń ogólnodostępnych.
  6) stosowania się do procedur określonych w niniejszym Regulaminie (co potwierdza podpisaniem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu).
 2. W zakresie kontaktów z rodzicami przyprowadzającymi dzieci do szkoły pracownik zobowiązany jest do:
  1) stosowania środków ochrony osobistej i zachowania dystansu społecznego o odległości minimum 2 m,
  2) każdorazowego mierzenia temperatury termometrem bezdotykowym zarówno u rodzica, jak i dziecka, przed wejściem do budynku,
  3) informowania o obowiązujących w szkole zasadach przeciwepidemicznych w sytuacjach tego wymagających,
  4) pilnowania przestrzegania przez rodziców ograniczeń związanych z korzystaniem z pomieszczeń ogólnodostępnych szkoły, a także tych dotyczących bezpośrednio dzieci w trakcie przebywania w szkole,
  5) niezwłocznego informowania Dyrektora szkoły o sytuacjach stwierdzenia podwyższonej temperatury u rodzica lub dziecka, lub innych objawów świadczących o braku możliwości przyjęcia do szkoły.
 3. W zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi, nauczyciel zobowiązany jest do:
  1) zachowania dystansu społecznego pomiędzy sobą a innymi osobami w każdej przestrzeni podmiotu wynoszącego minimum 1,5 m,
  2) ciągłego monitorowania stanu zdrowia dzieci poprzez obserwację i stosowania się do procedury określonej w załączniku nr 3 do Regulaminu,
  3) bieżącego wyjaśniania i mobilizowania dzieci do przestrzegania zasad higienicznych obowiązujących w instytucji, w tym poprzez zaplanowane działania dydaktyczne mające na celu przystępne i atrakcyjne zapoznawanie dzieci z tymi zasadami,
  4) wietrzenia sali lekcyjnej co najmniej raz na godzinę,
  5) zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce wodą z mydłem (szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego powietrza),
  6) unikania organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 4. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
 5. Nauczyciele zobowiązani są do posiadania numerów telefonów rodziców w celu szybkiej komunikacji.

Rozdział VI
Zasady w zakresie organizacji żywienia dzieci

 1. Organizacja wyżywienia w szkole uzależniona jest od wznowieni działalności przez firmę cateringową obsługującą szkołę.
 2. Przy organizacji żywienia w szkole obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, odległości stanowisk pracy, środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 3. Jeżeli żywienie dzieci będzie realizowane poprzez usługę cateringu, dostawca usługi zobowiązany jest do zapewnienia jednorazowych sztućców i pojemników, a w przypadku dostarczania żywności w opakowaniach zbiorczych – do ich bezwzględnej dezynfekcji przed użyciem.
 4. Dostarczone posiłki dostarczane w opakowaniach należy rozdzielać na porcje w kuchni z użyciem naczyń wielorazowych, które po każdym użyciu myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60°C oraz/lub je wyparza.
 5. Posiłki podawane są w miejscach do tego przeznaczonych, a po każdym posiłku powierzchnie blatów stołów oraz poręcze krzeseł są dezynfekowane z użyciem odpowiedniego środka do dezynfekcji.
 6. Jest możliwość odbioru dostarczonych posiłków po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym godziny dostawy celem przygotowania się wyznaczonego pracownika do kontaktu z osobą trzecią (dostawcą) z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej.

Rozdział VII
Kontakty z osobami trzecimi

 1. W przypadku konieczności kontaktu z osobą trzecią, wyznaczony do takich kontaktów pracownik placówki zobowiązany jest zastosować środki ochrony indywidualnej.
 2. Osoby trzecie sygnalizują zamiar wejścia do placówki poprzez użycie dzwonka do drzwi zewnętrznych lub telefonicznie i zobowiązane są poczekać na przyjście pracownika.
 3. Odbiór ewentualnych dostaw (towar, catering, przesyłki listowne itp.) odbywa się przed wejściem do budynku szkoły.
 4. Po wniesieniu dostaw na teren placówki:
  1) w przypadku wyżywienia – obowiązują zasady rozdziału VI,
  2) w przypadku przesyłek listownych – należy odłożyć je we wskazane miejsce będące poza obrębem dostępności dla dzieci, do zamkniętego pojemnika umożliwiającego „kwarantannę” przesyłki trwającą co najmniej 2 dni.
 5. W szkole obowiązuje zakaz wstępu dla osób trzecich jeżeli nie jest to konieczne.


Rozdział VIII
Przepisy końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i podany jest do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty w placówce sposób.
 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują ogólne zasady i wytyczne wynikające z aktów prawnych obowiązującym w tym zakresie oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Krośnie.

    

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie Rodziców

W związku z pobytem mojego dziecka w Szkole Podstawowej Nr 6 w Krośnie

ja niżej podpisana/y

.......................................................................................................................................................

………………………...................…………………………………………………………………………...
                        (imiona i nazwiska Rodziców)

oświadczam, że:

przyprowadzone do szkoły dziecko …………………………………………………………….
                                                                           (imię i nazwisko dziecka)

jest zdrowe, bez objawów chorobowych,

nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Ponadto oświadczam, że:   

1) zapoznałam/em się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie w czasie epidemii SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. dla szkół, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) i przyjmuję go do stosowania, w szczególności:

1) zobowiązuję się do kontrolowania swojego stanu zdrowia i stanu zdrowia dziecka każdorazowo przed przyprowadzeniem go do placówki oraz niezwłocznego zgłoszenia konieczności poddania się kwarantannie lub przymusowej izolacji przeze mnie lub członka mojego gospodarstwa domowego,

2) wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego u siebie i dziecka przed wejściem na teren placówki,

3) informuję, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane  przez maksymalnie 2 różnych członków rodziny: …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
(wpisać nazwiska oraz stopień pokrewieństwa lub: „nie dotyczy”)

4) informuję, że moje dziecko …………………………………………………………………
                                                (wpisać imię, nazwisko dziecka lub „nie dotyczy”)
będzie samodzielnie przychodziło i wychodziło ze szkoły; biorę odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w drodze do/ ze szkoły,

5) przyjmuję do wiadomości, że mimo zastosowania szeregu działań i procedur zmierzających do ograniczenia możliwości zakażenia, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Krośnie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zarażenie się dziecka wirusem SARS-CoV-2 w trakcie pobytu w placówce, wynikające z braku stosowania się rodziców oraz dzieci do procedur reżimu sanitarnego poza placówką oraz zatajenia faktów o sytuacji rodzinnej i stanie zdrowia.

W przypadku zaobserwowania u mojego dziecka niepokojących objawów sugerujących pogorszenie stanu zdrowia, zobowiązuję się do natychmiastowego odbioru dziecka
ze szkoły i pozostawania z placówką w kontakcie pod numerem telefonu:
................................................ (nr telefonu kontaktowego)

 

Krosno, dn. .............................                                           ……….............................................................
                                                                                                         (czytelny podpis Rodziców)

  

  

Załącznik nr 2

Oświadczenie Pracownika Szkoły

W związku z wykonywaniem pracy w Szkole Podstawowej Nr 6 w Krośnie,

ja niżej podpisana/y    .....................................................................................
                                               (imię i nazwisko pracownika szkoły)

oświadczam, że:

 1. Zapoznałam/em się z Regulaminem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się i zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, obowiązującym w Szkole Podstawowej Nr 6 w Krośnie, zgodnie
  z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. dla szkół, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
  i przyjmuję go do stosowania, w szczególności:
  a) w zakresie stosowania wymaganych środków ochrony indywidualnej,
  b) obowiązujących wytycznych w zakresie formy i zasad prowadzenia zajęć z dziećmi,
  c) przeprowadzania na bieżąco dezynfekcji określonych w regulaminie przedmiotów i pomieszczeń celem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki;
 2. Zobowiązuję się do kontrolowania swojego stanu zdrowia każdorazowo przed stawieniem się na stanowisku pracy oraz niezwłocznego zgłoszenia konieczności poddania się kwarantannie lub przymusowej izolacji przeze mnie lub członka mojego gospodarstwa domowego.
 3. Wyrażam zgodę i zobowiązuję się do dokonywania kontrolnego pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego w trakcie pracy.
 4. Przyjmuję do wiadomości, że mimo zastosowania szeregu działań i procedur zmierzających do ograniczenia możliwości zakażenia, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Krośnie nie ponosi odpowiedzialności za moje ewentualne zarażenie się wirusem SARS-CoV-2 w trakcie pracy, wynikające z braku stosowania się do procedur reżimu sanitarnego w placówce i poza nią oraz zatajenia faktów o sytuacji rodzinnej i stanie zdrowia przez rodziców i dzieci.

   

  Krosno, dn. .............................                                         .............................................................
                                                                                                   (czytelny podpis pracownika)

    
    

 

Załącznik nr 3

Procedura postępowania na wypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub stwierdzenia zachorowania na COVID-19

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów pracownicy  powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci do szkoły, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Do momentu skontaktowania się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną pracownik zostaje odizolowany w przygotowanym na ten cel w szkole pomieszczeniu, wyposażonym w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 4. Do szkoły mogą przychodzić jedynie dzieci zdrowe. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u dziecka lub u któregoś z domowników, nie powinni przyprowadzać do szkoły dziecka oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną lub odpowiednim oddziałem zakaźnym.
 5. Po zaobserwowaniu przez personel szkoły niepojących objawów u dziecka, rodzice zostaną niezwłocznie o tym poinformowani telefonicznie i wezwani do niezwłocznego odbioru dziecka.
 6. Dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców pod opieką jednej osoby z kadry szkoły, ubranej w fartuch ochronny oraz maseczkę i rękawiczki, w wydzielonym do tego miejscu, służącym do izolacji dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Miejsce to ma być wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji oraz czytelnie oznaczone.
 7. Rodzice muszą odebrać dziecko w czasie nie dłuższym niż 45 minut od momentu zawiadomienia oraz zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie lokalnej stacji sanitarno – epidemiologicznej i zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji w zakresie dalszego postępowania.
 8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko lub pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty, poręcze itp.).
 9. W każdym przypadku należy bezwzględnie dostosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który określi czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę konkretny przypadek.
 10. Po zgłoszeniu zakażenia niezwłocznie należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscu/miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wdrożyć wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 11. W przypadku wątpliwości wskazane jest zwrócenie się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 12. Należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów kontaktowych do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych.

                                            

 

Załącznik nr 4

Procedura utrzymania w czystości pomieszczeń i wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie

ZASADY:

 1. Gruntowne sprzątanie szkoły odbywa się codziennie po zakończonej pracy przez osoby wyznaczone przez Dyrektora, ze szczególnym zwróceniem uwagi na utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, wyłączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 2. Dezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) odbywa się również w ciągu dnia: po zakończonej procedurze przyjęcia dzieci do szkoły oraz przynajmniej 2 razy w ciągu pobytu uczniów w szkole.
 3. Na bieżąco wykonuje się dezynfekcję toalet i umywalek.
 4. Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczenia, w którym podaje się posiłki, odbywa się po każdym zakończonym przez uczniów posiłku.
 5. Po każdym użyciu sprzętów należy je umyć i zdezynfekować.
 6. Jeśli dzieci korzystają z placu zabaw lub innych szkolnych obiektów sportowych – powinny one być dezynfekowane bezpośrednio przed używaniem przez każdą z grup szkolnych.
 7. Pracownicy kuchni zobligowania są do zachowania szczególnej staranności w zakresie utrzymywania porządku, do czyszczenia powierzchni i sprzętów kuchennych korzystać powinni z płynów dezynfekujących.
 8. Mycie i dezynfekcja odbywa się wyłącznie przy użyciu środków i detergentów do tego przeznaczonych.
 9. Gruntownej dezynfekcji podlega cała placówka po wykryciu objawów chorobowych u dziecka, rodzica dziecka lub pracownika szkoły.
 10. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 11. Roztwory użytkowe preparatów dezynfekcyjnych są przygotowywane w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, ze sprawnie działającą wentylacją. Osoby przygotowujące roztwory zobowiązane są do stosowania środków ochrony osobistej i stosowania się do wytycznych i ostrzeżeń zapisanych na opakowaniach środków chemicznych.
 12. Nie wolno mieszać preparatów dezynfekcyjnych z detergentami. Wyjątek stanowią gotowe preparaty zawierające detergenty i preparaty dezynfekujące.
 13. Wszystkie środki chemiczne do sprzątania i dezynfekcji należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych.
 14. Osoba sprzątająca ma obowiązek pracy w odzieży ochronnej (środki ochrony osobistej).
 15. Sprzątać należy zawsze na mokro, do mycia powierzchni używać ciepłej wody i detergentu we właściwym stężeniu (zgodnie z zaleceniem producenta). Zawsze należy wlewać preparat do wody, nigdy odwrotnie. Nie należy wycierać do sucha dezynfekowanych powierzchni, jedynie odczekać na odparowanie środka.
 16. Do sprzątania pomieszczeń zaleca się stosować mopy i ścierki jednorazowego użytku. Jeżeli mopy i ścierki są wielokrotnego użytku, to w czasie sprzątania muszą być często zmieniane, a zużyte odkładane do worka, który po zakończeniu pracy zostanie zamknięty
  i przekazany do prania w temperaturze co najmniej 60°C. Wiadra po zakończeniu sprzątania powinny zostać dokładnie zdezynfekowane i czyste odłożone do pomieszczenia na środki czystości i urządzenia do sprzątania.
 17. Sprzątanie należy rozpoczynać od mycia powierzchni pionowych, takich jak: ściany, parapety, kontakty, kaloryfery, a następnie przechodzić do mycia powierzchni poziomych - podłóg.
 18. Podczas wymiany worków z odpadami należy chwytać worek pod wywiniętym mankietem, unikając dotykania wnętrza worka.
 19. Worki z odpadami komunalnymi należy szczelnie zamknąć i włożyć do większego worka. Żadnych odpadów nie należy przesypywać.


 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl