Pedagog szkolny

Opiekę pedagogiczną w naszej szkole sprawuje pedagog szkolny mgr Marta Winiarska. Jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Zadaniem pedagoga jest uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

 

Pedagog organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi. Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Wśród poruszanych problemów znajdują się:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież
 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce
 • zorganizowanie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci wymagających takiej pomocy
 • współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym: klas specjalnych, form integracyjnych, nauczania indywidualnego
 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego
 • współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach
 • współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa)
 • prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających
 • podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

 

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
 • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
 • Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień
 • Poradnią Zdrowia Psychicznego
 • Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Komendą Miejską Policji
 • Pedagogami z innych szkół.

 

 


WYDARZENIA

 

W bieżącym roku nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w realizacji programu profilaktycznego pod patronatem Zarządu Okręgowego PCK w Krośnie pod hasłem "Profilaktyka w zakresie zagrożeń wynikających z uzależnień młodych ludzi od nowych technologii (komputer, internet, telewizja)". Program skierowany był do uczniów klas czwartych i piątych. Jego realizacja przebiegała etapami.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach wychowawczych, mieli możliwość obejrzeć spektakl zaprezentowany przez Teatr Profilaktyczny z Krakowa zatytułowany "Wyjść poza schemat". Spektakl połączony był z krótką prelekcją oraz dyskusją. Uczniowie wzięli także udział w spotkaniu ze specjalistą do spraw uzależnień panem Sławomirem Zuzakiem. W trakcie spotkania mieli możliwość zadawania pytań odnośnie przemocy w sieci i sposobów radzenia sobie z nią.

Podsumowaniem realizacji programu było ogłoszenie konkursu plastycznego "Stop cyberprzemocy". Chętni uczniowie, pod okiem pani Elżbiety Dudek  oraz rodziców, przygotowali prace w dowolnej technice. Po wstępnej weryfikacji, wybrane prace zostały przesłane do Zarządu PCK. Spośród prac, które napłynęły ze wszystkich krośnieńskich szkół, I miejsce zdobył nasz uczeń Jakub Chrobak z klasy IV a.

Jest to niezwykłe wyróżnienie. Nagrodą za pracę jest dyplom, karta ICE oraz apteczka pierwszej pomocy. Nagroda zostanie wręczona podczas akademii świątecznej.

Serdecznie gratulujemy Jakubowi.

Myślę, że udział dzieci w tego rodzaju programach jest potrzebny. Programy te niosą wiele pozytywnych treści, pozwalają na bliższe zapoznanie się z tematem uzależnień, uczą jak sobie radzić z tym problemem oraz do kogo zwrócić się w razie potrzeby.

Przy obecnym rozwoju cyfryzacji temat cyberprzemocy jest jak najbardziej aktualny. Prawdopodobnie, wcześniej czy później, każde dziecko się z nim zetknie.

Starajmy się chronić nasze dzieci przed tego rodzaju przemocą, nie tylko ograniczając im dostęp do komputerów czy telefonów, ale ucząc mądrego i rozsądnego z nich korzystania. Ukierunkujmy inteligencję naszych dzieci na to, co dobre, a nie będą musiały borykać się z tym, co złe.

listopad 2014

pedagog szkolny
Marta Winiarska

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl