PRZEDMIOTOWE ZASADY SYSTEM - BIOLOGIA

Sposoby oceniania prac pisemnych, sprawdzianów, odpowiedzi i zadań domowych.

1. Stosuje się skalę ocen od 1 do 6 rozszerzona o „+” i „-”. Każdy uczeń jest oceniany na podstawie kryteriów wyznaczonych przez podstawę programową z biologii zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania jak i postawa ogólna ucznia (aktywność intelektualna ucznia w pracy na lekcjach oraz w pracy pozalekcyjnej).

 • Aktywność ucznia nagradzana jest znakiem „plus”. Za trzy zgromadzone znaki „plus” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry. Plusy otrzymują uczniowie za szczególnie wyróżniającą się pracę na lekcjach, wykonywanie zadań nadobowiązkowych aktywną pracę w grupach itp.,
 • „Minusy” otrzymuje uczeń za brak zadania domowego, brak zeszytu, brak zbioru zadań, podręcznika, przyrządów potrzebnych na lekcji, brak zaangażowania w pracę na lekcji - tj. niewykonanie poleceń nauczyciela, nieprowadzenie  notatek na lekcji uczeń, itp. Za trzy zgromadzone znaki „minus” uczeń otrzymuje ocenę  - niedostateczny.

2. Sposoby oceniania prac pisemnych, sprawdzianów, odpowiedzi i zadań domowych:

a) Oceną sumującą oceniane są sprawdziany na koniec realizowanego działu programowego, kartkówki, odpowiedzi ustne i zadania domowe.

b) Oceną kształtującą oceniane są wybrane kartkówki w trakcie uczenia się, niektóre zadania domowe oraz odpowiedzi ustne. Uczeń od nauczyciela w trakcie oceniania otrzymuje NaCoBeZU (kryteria oceniania) oraz informację o terminie i sposobie oceniania: czy praca ucznia będzie oceniana oceną sumującą czy kształtującą.

Przy ocenie kształtującej formułujemy informację zwrotną, która zawiera:

 • wyszczególnienie i docenienie pozytywnych stron pracy ucznia
 • odnotowanie tego, co wymaga poprawy
 • wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją pracę
 • wskazówki, w jakim kierunku powinien uczeń dalej pracować, by się rozwijać.  

3. Ocena semestralna i roczna wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych. Każdej formie sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz aktywności ucznia  przypisane są odpowiednie wagi:

Forma aktywności Waga
Konkurs etap wojewódzki 4
Konkurs etap rejonowy 3
Konkurs etap szkolny 2
Sprawdzian z działu 3
Kartkówka 2
Odpowiedź ustna 2
Zadanie domowe 1
Zeszyt 1
Praca grupowa 1
Plakat/gazetka/folder itp. 1
W przypadku oceniania innej formy aktywności, lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań ucznia, nauczyciel ustala sposób oceny, oraz jej wagę, informując o tym uczniów -

• Nauczyciel przy wystawianiu oceny semestralnej oraz końcoworocznej będzie wspomagał się wagami przypisanymi do poszczególnych form bieżącego sprawdzania osiągnięć ucznia. Ostateczna wartość oceny należy do decyzji nauczyciela.
•    Przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej nauczyciel będzie brał pod uwagę wartość średniej ważonej obliczanej na podstawie poniższych wag:
- poniżej 1,61 – niedostateczny,
- 1,61 – 2,60 – dopuszczający,
- 2,61 – 3,60 – dostateczny,
- 3,61 – 4,60 – dobry,
- 4,61 – bardzo dobry
Powyżej 5,20  lub/i dodatkowe osiągnięcia – celujący

4. Przy ocenie sumującej przeliczamy ilość punktów na wartości procentowe, prace pisemne ocenia się wg następującego schematu:

100% punktów – celujący
99% - 90% punktów - bardzo dobry
89% - 75% punktów – dobry
74% - 50% punktów - dostateczny
49% - 25% punktów – dopuszczający
24% - 0% punktów – niedostateczny

5.    Ocenianie jest systematyczne. Z zasadami PZO uczniowie są zapoznawani na pierwszej lekcji danego roku szkolnego. Najważniejsze informacje są zapisane w zeszycie przedmiotowym. Z pełną treścią PZO, która jest dostępna na stronie internetowej szkoły mogą zapoznać się rodzice. Dodatkowych informacji udziela nauczyciel w czasie wywiadówek  i spotkań indywidualnych z rodzicami.

6.    Oceniane formy aktywności:

 • sprawdziany pisemne 45 minutowe po każdym zakończonym dziale,
 • krótkie  prace pisemne – kartkówki,
 • odpowiedzi ustne – z 3 ostatnich lekcji,
 • prace domowe,
 • praca w grupach,
 • przygotowanie do lekcji,
 • aktywność na lekcji,
 • referaty bądź inne prace długoterminowe
 • działalność praktyczna (projekty, doświadczenia uczniowskie, modele).

7. Prace pisemne całogodzinne, krótsze zapowiadane kartkówki czy testy są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać ww. sprawdzianów z klasą, to powinien to uczynić w terminie do dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Sprawdzian z działu jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem, przy czym podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

8. Uczeń może poprawić ocenę (ndst., dop, dst) ze sprawdzianu całogodzinnego/kartkówki w terminie do 2 tygodni od zapoznania się z jego/jej oceną w trakcie konsultacji. Poprawę sprawdzianu uczeń pisze tylko raz, przy czym do średniej ważonej wliczane są obie oceny z danego sprawdzianu.

9. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.

10. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją:

a) raz w semestrze nieprzygotowanie do lekcji (bez podania przyczyny) - nie dotyczy lekcji powtórzeniowych i sprawdzianu,

b) dwukrotnie w semestrze brak zadania/zeszytu.

11. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń otrzymuje czas na nadrobienie zaległości z przedmiotu.

12. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany z przedmiotu. Nie może być klasyfikowany również uczeń, który uchyla się od oceniania. W obu przypadkach  przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.

13. W czasie wywiadówek dla rodziców, spotkań indywidualnych nauczyciel informuje o postępach ucznia lub proponuje indywidualny kierunek pracy dla ucznia uzdolnionego oraz dla ucznia mającego znaczne trudności z opanowaniem minimum programowego.

14. Nauczyciel, osobiście bądź przez wychowawcę danej klasy, jest zobowiązany poinformować ucznia i rodziców (opiekunów) o grożących ocenach niedostatecznych miesiąc przed terminem klasyfikacji, a pozostałych uczniów tydzień przed terminem klasyfikacji.

Ogólne kryteria na poszczególne oceny:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,
 • nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela,
 • nie zna podstawowych  pojęć i procesów biologicznych,
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie odrabia zadań, nie nosi potrzebnych przyborów.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, określonych programem nauczania, a braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
 • zna podstawowe pojęcia i procesy biologiczne,
 • sprostał wymaganiom K,
 • dba o pomoce dydaktyczne,
 • odrabia prace domowe, prowadzi zeszyt.

Wymagania konieczne (K) – dotyczą zapamiętania wiadomości, czyli gotowości ucznia do przypomnienia sobie treści podstawowych pojęć, podstawowych procesów biologicznych. Uczeń potrafi rozwiązywać przy pomocy nauczyciela ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności.
Zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki biologii i przydatne w życiu codziennym.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
 • potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania ćwiczeń i zadań z pomocą nauczyciela,
 • zna podstawowe pojęcia i procesy biologiczne,
 • sprostał wymaganiom KP,
 • chętnie podejmuje pracę na zajęciach,
 • starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Wymagania podstawowe (P) – dotyczą zrozumienia wiadomości. Oznacza to, że uczeń potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela: wyjaśnić podstawowe pojęcia i procesy biologiczne, umie je potwierdzić odpowiednimi, prostymi przykładami.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:    

 • opanował w dobrym stopniu widomości określone programem nauczania,
 • poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań, ćwiczeń  lub problemów,
 • sprostał wymaganiom KPR,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach: opracowuje referaty, zajmuje stanowisko, wyraża opinie.

Wymagania rozszerzające (R) - dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych.
Oznacza to opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami, które są pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych, uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania i ćwiczenia, korzystając przy tym ze słowników, tablic biologicznych, Internetu bądź innych pomocy naukowych.


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
 • zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,
 • jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 • potrafi zaplanować doświadczenia biologiczne (podaje problem i hipotezę badawczą), zna metodykę badań biologicznych
 • rozwiązuje samodzielnie zadania i ćwiczenia, potrafi analizować i interpretować dane oraz wyciągać wnioski.
 • sprostał wymaganiom KPRD,
 • wykazuje się dużym zaangażowaniem podczas zajęć: samodzielnie opracowuje i wygłasza referaty, kieruje pracą grupy, ma istotny wkład w dyskusji.

Wymagania dopełniające (D) – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych, rozumienia zależności przyczynowo - skutkowych procesów biologicznych, w projektowaniu i wykonywaniu doświadczeń biologicznych, oraz przedstawiania wiadomości ponadpodstawowych związanych tematycznie z treściami nauczania.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiadomości i umiejętności w pełnym zakresie bądź wykraczające poza program nauczania,
 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
 • umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,
 • umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy,
 • osiągnął sukcesy w konkursach pozaszkolnych i wewnątrzszkolnych,
 • sprostał wymaganiom KPRD.


 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl