PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

1. Kryteria stopni w klasyfikacji śródrocznej i rocznej:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza program danej klasy, czyli:
a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
c) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,
d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią)

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych sytuacjach;

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:
a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,
b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli:
a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie;

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli:
a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji,
b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne;

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

1) prace pisemne – wszystkie zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem
a) sprawdzian,
b) kartkówka,

2) wypowiedzi ustne:
a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,
b) wystąpienia (prezentacje, referaty),
c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji;

3) sprawdziany praktyczne – pierwsza pomoc

4) projekty grupowe;

5) wyniki pracy w grupach;

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace

7) aktywność na zajęciach oraz przygotowanie materiałów do zajęć oceniana jest za pomocą znaku (+) i (-), trzy plusy ocena  bardzo dobra, trzy minusy – ocena niedostateczną

8) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach;

3. Przy ocenianiu prac pisemnych obowiązują zasady przeliczania punktów na ocenę:

poniżej 25% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;
25% - 49% - dopuszczający;
50% - 74% - dostateczny;
75% - 89% - dobry;
90% - 99% - bardzo dobry;
100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący.

4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;
20% - 39% - dopuszczający;
40% - 54% - dostateczny;
55% - 70% - dobry;
71% - 89% - bardzo dobry;
90% - 100% - celujący.

5. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną podczas lekcji, w terminie 1 tygodnia od jej otrzymania , w wyjątkowych przypadkach czas poprawy można wydłużyć do 2 tygodni. Ocenę poprawia tylko jeden raz.

6. Uczniowi przysługuje jedno „nieprzygotowanie” (np) z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki, sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie w momencie wezwania do odpowiedzi.

7. Uczeń do zajęć z pierwszej pomocy powinien mieć rękawiczki, maskę twarzową, bandaże bawełniane

8. Uczeń posiada zeszyt przedmiotowy. W przypadku braku notatkę zapisuje w brudnopisie.

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl