PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia informacji o uczniach. Stała obserwacja uczniów przez nauczyciela i rozpoznawanie poziomu opanowania przez nich wiadomości i umiejętności, a także ich postaw społeczno-emocjonalnych w stosunku do wymagań edukacyjnych i gromadzenie informacji stanowi integralną część procesu nauczania, uczenia się i wychowania.

  

Rozdział II

Cele edukacyjne

 1. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.
 2. Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą.
 3. Dbałość o to, aby dziecko rozróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę.
 4. Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Wykaz celów dla klas I-III

Klasa I:

 • wprowadzenie i utrwalenie liter, początkowa nauka czytania i pisania
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem i książkami
 • liczenie w zakresie 10
 • orientacja w najbliższym otoczeniu przyrodniczo-społecznym z wykorzystaniem doświadczenia i obserwacji
 • rozbudzanie zainteresowań kulturą i sztuką
 • rozwijanie poczucia estetyki, umuzykalnianie, edukacja motoryczno-zdrowotna
 • wdrażanie do funkcjonowania w zespole uczniowskim

  

Klasa II:

 • doskonalenie techniki czytania i pisania
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • rozszerzenie zakresu liczbowego, liczenie z wykorzystaniem czterech podstawowych działań matematycznych, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczo- społecznej z elementami kulturowymi
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym
 • rozwijanie wrażliwości na sztukę poprzez kontakt z literaturą, muzyką, malarstwem, rzeźbą, architekturą
 • rozwijanie sprawności motorycznej i edukacja zdrowotna
 • motywowanie do pracy w zespole

  

Klasa III:

 • czytanie ze zrozumieniem, stosowanie różnorodnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • dbanie o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną
 • doskonalenie umiejętności korzystania z rożnych źródeł informacji
 • pogłębianie zainteresowań czytelniczych
 • doskonalenie liczenia w zakresie 100, analiza treści zadań złożonych, wdrażanie do logicznego myślenia
 • pogłębianie znajomości środowiska społeczno- przyrodniczego wybranych regionów Polski, Europy i świata
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym
 • pogłębianie zainteresowań muzycznych, plastycznych, artystycznych dzieci oraz wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w kulturze
 • edukacja motoryczna, kształtowanie zdrowego, aktywnego stylu życia
 • przygotowanie do samodzielnej pracy i nauki

  

Rozdział III

Rola, rodzaj i funkcje oceny

Rola oceniania:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce , zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

  

Rodzaje ocen:

 • wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości – w klasie I, stanowi podstawę do zapewnienia każdemu uczniowi maksymalnego rozwoju
 • ocena bieżąca – informująca ucznia o jego postępach w nauce i zachowaniu
 • ocena kształtująca – wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy usprawnić
 • ocena podsumowująca: śródroczna i roczna – wyrażona na piśmie, stanowi syntetyczną informację o osiągnięciach ucznia
 • końcowa ocena rozwoju ucznia i jego możliwości (diagnoza końcowa) – w klasie III.

  

Funkcje oceny:

 • informacyjna – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, jakie umiejętności zdobyło, jaki był wkład pracy
 • korekcyjna – co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty
 • motywująca – zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na możliwość osiągnięcia sukcesu oraz daje dziecku wiarę we własne siły.

  

W procesie oceniania uwzględniane są następujące obszary:

 • indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału edukacyjnego
 • stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • postępy dziecka w rozwoju społeczno-emocjonalnym

  

Rozdział IV

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów

  

1. Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów

 • ustnie sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów
 • prace pisemne np. (dłuższe wypowiedzi ciągłe)
 • kartkówki – trwają nie dłużej niż 15 minut i nie muszą być zapowiadane. Nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu tygodnia
 • sprawdziany – trwają 30-45 minut i muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem – nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu 2 tygodni. W tygodniu mogą być tylko dwie takie prace
 • testy trwają 2-3 godziny i mogą być przeprowadzane w częściach w ciągu 2 dni. Muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem – nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu 2 tygodni. W ciągu tygodnia może być jeden taki test
 • obserwacja uczenia się (praca w grupie)
 • posługiwanie się książką
 • aktywność
 • zadania domowe
 • prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze informacyjne
 • wykonywanie ćwiczeń praktycznych

  

2. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów

Formy, jakie stosuje się w edukacji uczniów klas I - III do sprawdzania wiadomości i umiejętności pracy uczniów to:

 • ciche czytanie
 • głośne czytanie
 • przepisywanie
 • pisanie ze słuchu
 • pisanie z pamięci
 • wypowiedzi ustne
 • wypowiedzi pisemne
 • recytacja
 • prowadzenie zeszytu i ćwiczeń
 • samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura
 • dostrzeganie zjawisk przyrodniczych
 • liczenie pamięciowe
 • wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych
 • układanie zadań
 • przeprowadzanie pomiarów
 • stosowanie technik plastycznych i technicznych
 • dokładność i estetyka wykonania prac
 • wiedza o sztuce
 • śpiewanie
 • znajomość znaków muzycznych
 • rozpoznawanie utworów muzycznych
 • wykonywanie ćwiczeń rytmicznych
 • wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych
 • sprawność fizyczna
 • aktywność na lekcji
 • praca w zespole

   

3. Organizacja procesu sprawdzania

Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową i ujmuje:

 • osiągnięcia wychowawcze:

       - wywiązywanie się z obowiązków ucznia
       - przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych
       - umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem odpowiednich norm
       - kulturalne zachowanie się poza szkołą
       - umiejętność dokonania oceny zachowania swojego i innych
       - okazywanie szacunku innym osobom
       - dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne

 •  osiągnięcia dydaktyczne

       - umiejętność wypowiadania się
       - technikę czytania i pisania
       - podstawy ortografii i gramatyki
       - liczenie w zależności od poziomu nauczania
       - rozwiązywanie zadań tekstowych
       - ogólną wiedzę o otaczającym świecie
       - zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym
       - osobiste osiągnięcia uczniów.

a)    W klasach I-III oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:

 • 6 - wspaniale – gdy osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom przewidzianych osiągnięć edukacyjnych
 • 5 - bardzo ładnie – gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności
 • 4 - ładnie – gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze opanowywanie treści
 • 3 - słabo – gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, ale ma kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści
 • 2 - bardzo słabo – gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze kształcenie
 • 1 - niewystarczająco – gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi sobie z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.

b)    Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:

 • ocena: wspaniale – wyrażona cyfrą 6 oraz symbolem graficznym
  Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!
 • ocena: bardzo ładnie – wyrażona cyfrą 5 oraz symbolem graficznym
  Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!
 • ocena: ładnie – wyrażona cyfrą 4 oraz symbolem graficznym
  Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki.
 • ocena: słabo – wyrażona cyfrą 3 oraz symbolem graficznym
  Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony.
 • ocena: bardzo słabo – wyrażona cyfrą 2 oraz symbolem graficznym
  Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.
 • ocena: niewystarczająco – wyrażona cyfrą 1 oraz symbolem graficznym
  Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

c)    Dopuszcza się oceny bieżące ze znakiem plus (+) lub minus (-).

d)    Inne oznaczenia przyjęte przez nauczyciela powinny być przekazane uczniom i ich rodzicom np. za trzy plusy można otrzymać ocenę bardzo dobrą.

e)     W klasach przeprowadzane będą testy zintegrowane na standardowych arkuszach przygotowanych przez wydawnictwo, z którego korzysta klasa, po opracowaniu treści zawartych w testach. Ocena sprawdzianu – punktowa i procentowa ustalona zgodnie z kartoteką testu po każdej części zrealizowanej w danej klasie.

f)    Pod koniec pierwszego etapu edukacji dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zewnętrznego testu kompetencji dla klas III.

g)    Wyniki zewnętrznego testu kompetencji kl. III zostają przekazane wychowawcom klas IV i stanowią diagnozę wstępną uczniów w klasie czwartej.

h)    Sprawdziany oceniane są według skali:

Ocena Punkty przeliczone na procenty
wspaniale (6) powyżej 100%
bardzo ładnie (5) 90% - 100%
ładnie (4) 75% - 89%
słabo (3) 50% - 74%
bardzo słabo (2) 25% - 49%
niewystarczająco (1) 0% - 24%

i)    Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania stosuje się następującą skalę:

Ocena Punkty przeliczone na procenty
wspaniale (6) 90% - 100%
bardzo ładnie (5) 71% - 89%
ładnie (4) 55% - 70%
słabo (3) 40% - 54%
bardzo słabo (2) 20% - 39%
niewystarczająco (1) 0% - 19%

j)    Przy ocenie kształtującej formułowana jestinformacja zwrotna, która może zawierać:
       - wyszczególnienie i docenienie pozytywnych stron pracy ucznia
       - odnotowanie tego, co wymaga poprawy
       - wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją pracę
       - wskazówki, w jakim kierunku powinien uczeń dalej pracować, by się rozwijać.

k)    Pisanie z pamięci i ze słuchu oceniane są następująco (błędy I stopnia):

Ocena Liczba błędów
wspaniale (6) 0 błędów
bardzo ładnie (5) 1 błąd
bardzo ładnie minus (-5) 2 błędy
ładnie plus (+4) 3 błędy
ładnie (4) 4 błędy
ładnie minus (-4) 5 błędów
słabo plus (+3)  6 błędów
słabo (3) 7 błędów
słabo minus (-3) 8 błędów
bardzo słabo (2) 9 błędów
niewystarczająco (1) 10 i więcej błędów

l)    Prace sprawdzające (dyktanda, sprawdziany, testy) będą oceniane wg obowiązującej skali ocen. Wyniki zostaną wpisane do dziennika, omówione z uczniami i udostępnione rodzicom na zebraniu.

m)    Wszystkie rodzaje ocen (wstępna, bieżąca i podsumowująca) otrzymywane przez ucznia odnotowywane są przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym w odpowiedniej edukacji.

n)    Nauczyciel obserwując ucznia i jego rozwój, gromadzi swoje obserwacje. Zbiera również karty pracy ucznia, jego prace plastyczne, literackie. Na tej podstawie dokonuje oceny opisowej na koniec semestru I i II.

o)    Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je dzieci chętne. Za wykonanie prac dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.

p)    Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy wychowania fizycznego nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego możliwości w tym zakresie.

r)    W uzasadnionych przypadkach uczeń i rodzic ma prawo zgłosić nieprzygotowanie dziecka do zajęć.

s)    W przypadku niezrozumienia określonego zagadnienia, partii materiału, uczeń lub rodzic powinien zgłosić to nauczycielowi.

   

Rozdział V

Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o indywidualnych osiągnięciach

1.  Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania przedstawiane są uczniom na jednych z pierwszych zajęć w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany w dzienniku zajęć lekcyjnych.

2.  Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania przedstawiane są rodzicom na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany w dzienniku zajęć lekcyjnych. Informacja na temat wymagań edukacyjnych obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji nauczania, uwzględnia poziom wymagań na poszczególne oceny szkolne.

3.  Ocenianie ucznia w nauczaniu zintegrowanym jest jawne i odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza wykonywane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować. Podkreśla, więc osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi uczniami.

4. Nauczyciel stosuje ocenianie wspomagające, tj.: obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim i motywuje do dalszych wysiłków, stosuje NaCoBeZu, informację zwrotną, zachęca do samooceny. Uczeń powinien mieć pewność, że w toku uczenia się ma prawo do popełniania błędów, do rzetelnej informacji, z której jasno wynika, co zrobił dobrze, co źle, a co musi zmienić, aby było lepiej. Taka informacja wywołuje motywację do dalszego wysiłku w celu dokonywania korekty poprzez kolejne działania.

5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i rodzice otrzymują do wglądu, zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba.

6. Informacje o postępach ucznia w nauce i pracy rodzice uzyskują podczas kontaktów indywidualnych z nauczycielem, podczas zebrań z rodzicami organizowanymi zgodnie z kalendarzem szkolnym. Ponadto rodzice mają stały dostęp do dziennika elektronicznego.

7. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do zajęć – rodzice informowani będą podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.

8. W przypadku utrudnionych kontaktów z rodzicem informacje zostaną przekazane telefonicznie lub za pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym.

9.  W przypadkach niemożliwego kontaktu telefonicznego – wysłanie listu – zaproszenie do szkoły na indywidualną rozmowę lub ostatecznością będzie wizyta w domu dziecka nauczyciela-wychowawcy, pedagoga i psychologa.

10. Prace ucznia (zeszyty dyktand, prace samodzielne, sprawdziany, prace plastyczne itp.) udostępniane są rodzicom na ich prośbę.

11. Śródroczną ocenę opisową otrzymuje rodzic po zakończeniu semestru w formie pisemnej i elektronicznej.

12. Ocenę roczną otrzymuje uczeń i rodzic w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie szkolnym, dodatkowo rodzice mają wgląd w ocenę w dzienniku elektronicznym.

13. Po zakończeniu pierwszego etapu edukacyjnego uczeń może zostać nagrodzony:

 • dyplomem
 • nagrodą książkową lub inną rzeczową.

  

Rozdział VI

Warunki poprawiania oceny z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych

1. W klasach I-III dopuszcza się poprawianie oceny 1, 2, 3 ze sprawdzianu na prośbę ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) w formie dogodnej dla ucznia (pisemnej, ustnej lub łącznej) w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

2.  Nie dopuszcza się w klasach I-III zmiany oceny klasyfikacyjnej.

3. W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości z poszczególnych przedmiotów w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

Aneks do Przedmiotowego Systemu Nauczania
opracowany przez Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej na czas zdalnego nauczania

  

1. Nabywanie wiedzy i umiejętności uczniów jest monitorowane, weryfikowane i oceniane:

a. nauczyciel wspomaga uczniów (rodziców) w zdalnym uczeniu się, wykorzystując informację zwrotną: przekazuje informację o prawidłowych rozwiązaniach i/lub wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać poprzez e-dziennik, pocztę klasową, rozmowę telefoniczną.

b. podstawą monitorowania oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów są przede wszystkim: prace pisemne, uzupełnione przez uczniów karty pracy, testy  wiedzy, w formie zdjęć przesyłanych na pocztę klasową, telefon. Wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja wierszy, śpiew piosenek są oceniane poprzez nagrania audio i wideo.
 
c. uczniowie i rodzice otrzymują informację o postępach w nauce oraz o ocenach na bieżąco: informacja zwrotna i komentarz po otrzymaniu zdjęć prac dzieci w formie wiadomości e-mail na pocztę rodziców, komentarz za pośrednictwem e-dziennika, wpisanie oceny do e-dziennika.

d. o szczegółach przyjętych form oceniania, uczniów i rodziców informują nauczyciele przedmiotów.

e. pozostałe zasady dotyczące oceniania uczniów zostały zawarte w Statucie Szkoły.

2. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców – powyższe zasady mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy.

3. Niezależnie od powyższych zasad, w aktualnej sytuacji zdarzą się sytuacje (po stronie uczniów, rodziców i nauczycieli), które nie zostały uwzględnione. Kierujmy się zdrowym rozsądkiem.

 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl