PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - FIZYKA, CHEMIA

1. Stosuje się skalę ocen od 1 do 6 rozszerzona o „+” i „-”. Każdy uczeń jest oceniany na podstawie kryteriów wyznaczonych przez podstawę programową z chemii i fizyki zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania jak i postawa ogólna ucznia (aktywność intelektualna ucznia w pracy na lekcjach oraz w pracy pozalekcyjnej).

 • Aktywność ucznia nagradzana jest znakiem „plus”. Za trzy zgromadzone znaki „plus” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry. Plusy otrzymują uczniowie za szczególnie wyróżniającą się pracę na lekcjach, wykonywanie zadań nadobowiązkowych aktywną pracę w grupach itp.,
 • „Minusy” otrzymuje uczeń za brak zadania domowego, brak zeszytu, brak zbioru zadań, podręcznika, przyrządów potrzebnych na lekcji, brak zaangażowania w pracę na lekcji- tj. niewykonanie poleceń nauczyciela, nieprowadzenie notatek na lekcji uczeń , itp. Za trzy zgromadzone znaki „minus” uczeń otrzymuje ocenę - niedostateczny.

2. Sposoby oceniania prac pisemnych, sprawdzianów, odpowiedzi i zadań domowych:

a) Oceną sumującą oceniane są sprawdziany na koniec realizowanego działu programowego, kartkówki, odpowiedzi ustne i zadania domowe.

b) Oceną kształtującą oceniane są wybrane kartkówki w trakcie uczenia się, niektóre zadania domowe oraz odpowiedzi ustne. Uczeń od nauczyciela w trakcie oceniania otrzymuje NaCoBezu (kryteria oceniania) oraz informację o terminie i sposobie oceniania: czy praca ucznia będzie oceniana oceną sumującą czy kształtującą.

Przy ocenie kształtującej formułujemy informację zwrotną, która zawiera:

 • wyszczególnienie i docenienie pozytywnych stron pracy ucznia
 • odnotowanie tego, co wymaga poprawy
 • wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją pracę
 • wskazówki, w jakim kierunku powinien uczeń dalej pracować, by się rozwijać.

3. Ocena semestralna i roczna wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.
Każdej formie sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz aktywności ucznia przypisane są odpowiednie wagi:

Forma sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia Waga
Sprawdzian pisemny, osiągnięcia w konkursach 3
Kartkówka, odpowiedź ustna 2
Praca domowa, prowadzenie zeszytów przedmiotowych, aktywność, prace długoterminowe i projekty, udział w konkursach 1

Średnia ważona przy ustalaniu oceny semestralnej i końcowej:
Poniżej 1,7 - niedostateczny
1,7 – 2,69 – dopuszczający
2,7 – 3,69 – dostateczny
3,7 – 4,69 – dobry
4,7 – 5,0 – bardzo dobry
Powyżej 5,0 i dodatkowe osiągnięcia, sukcesy w konkursach, udział w projektach – celujący.

4. Przy ocenie sumującej przeliczamy ilość punktów na wartości procentowe, prace pisemne ocenia się wg następującego schematu:
ponad 100% punktów – celujący
 100% - 90% punktów - bardzo dobry
89% - 75% punktów – dobry
 74% - 50% punktów - dostateczny
49% - 25% punktów – dopuszczający
 24% - 0% punktów – niedostateczny
Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje inną zasadę przeliczania punktów na ocenę (dostępną w Statucie Szkoły – dział XII, rozd. 7).

5. Ocenianie jest systematyczne. Z zasadami PSO uczniowie są zapoznawani na pierwszej lekcji danego roku szkolnego. Najważniejsze informacje są zapisane w zeszycie przedmiotowym. Z pełną treścią PSO, która jest dostępna na stronie internetowej szkoły mogą zapoznać się rodzice. Dodatkowych informacji udziela nauczyciel w czasie cotygodniowej konsultacji i spotkań indywidualnych z rodzicami.

6. Oceniane formy aktywności:
- sprawdziany pisemne 45 minutowe po każdym zakończonym dziale,
- krótkie prace pisemne – kartkówki,
- odpowiedzi ustne – z 3 ostatnich lekcji,
- prace domowe,
- praca w grupach,
- przygotowanie do lekcji,
- aktywność na lekcji, i zajęciach pozalekcyjnych,
- referaty bądź inne prace długoterminowe,
- działalność praktyczna (projekty, doświadczenia uczniowskie, modele).

7. Prace pisemne całogodzinne, krótsze zapowiadane kartkówki czy testy są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać ww. sprawdzianów z klasą, to powinien to uczynić w terminie do dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Sprawdzian z działu jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem, przy czym podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy ( NaCoBezu ).

8. Uczeń może poprawić ocenę (ndst., dop, dst) ze sprawdzianu całogodzinnego/kartkówki w terminie do 2 tygodni od zapoznania się z jego/jej oceną w trakcie konsultacji. Poprawę sprawdzianu uczeń pisze tylko raz, przy czym do średniej ważonej wliczane są obie oceny z danego sprawdzianu.

9. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.

10. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją:
     a) raz w semestrze nieprzygotowanie do lekcji (bez podania przyczyny)- nie dotyczy lekcji powtórzeniowych i sprawdzianu,
     b) dwukrotnie w semestrze brak zadania/zeszytu.

11. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń otrzymuje czas na nadrobienie zaległości z przedmiotu.

12. Przy jednodniowej nieobecności na lekcji np. wyjście na zawody sportowe, uczeń ma obowiązek uzupełnić braki.

13. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany z przedmiotu. Nie może być klasyfikowany również uczeń, który uchyla się od oceniania. W obu przypadkach przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.

14. W czasie konsultacji dla rodziców, spotkań indywidualnych nauczyciel informuje o postępach ucznia lub proponuje indywidualny kierunek pracy dla ucznia uzdolnionego oraz dla ucznia mającego znaczne trudności z opanowaniem minimum programowego.

15. Nauczyciel, osobiście bądź przez wychowawcę danej klasy, jest zobowiązany poinformować ucznia i rodziców (opiekunów) o grożących ocenach niedostatecznych miesiąc przed terminem klasyfikacji, a pozostałych uczniów tydzień przed terminem klasyfikacji.

Ogólne kryteria na poszczególne oceny:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,
 • nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.
 • nie zna podstawowych praw, pojęć, wielkości fizycznych/chemicznych ich symboli i jednostek,
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie odrabia zadań, nie nosi potrzebnych przyborów.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, określonych programem nauczania, a braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
 • zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne/chemiczne,
 • potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenia,
 • sprostał wymaganiom K,
 • dba o pomoce dydaktyczne,
 • odrabia prace domowe, prowadzi zeszyt.

Wymagania konieczne (K) – dotyczą zapamiętania wiadomości, czyli gotowości ucznia do przypomnienia sobie treści podstawowych praw, podstawowych wielkości fizycznych/chemicznych, najważniejszych zjawisk chemicznych i fizycznych.
Uczeń potrafi rozwiązywać przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
Zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki chemii i fizyki i przydatne w życiu codziennym.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
 • potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela,
 • potrafi wykonać proste doświadczenia z pomocą nauczyciela,
 • zna podstawowe wzory i jednostki wielkości chemicznych i fizycznych,
 • sprostał wymaganiom KP,
 • chętnie podejmuje pracę na zajęciach,
 • starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Wymagania podstawowe (P) – dotyczą zrozumienia wiadomości. Oznacza to, że uczeń potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela: wyjaśnić, od czego zależą podstawowe wielkości fizyczne/chemiczne, zna jednostki tych wielkości, zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa czy zasady fizyki/chemii, umie je potwierdzić odpowiednimi, prostymi eksperymentami.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w dobrym stopniu widomości określone programem nauczania,
 • poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,
 • potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z chemii/fizyki, rozwiązać proste zadanie lub problem,
 • sprostał wymaganiom KPR,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach: opracowuje referaty, zajmuje stanowisko, wyraża opinie.

Wymagania rozszerzające (R) - dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych.
Oznacza to opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami, które są pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych, uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, korzystając przy tym ze słowników, tablic, Internetu bądź innych pomocy naukowych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
 • zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,
 • jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia ,
 • rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe,
 • sprostał wymaganiom KPRD,
 • wykazuje się dużym zaangażowaniem podczas zajęć: samodzielnie opracowuje i wygłasza referaty, kieruje pracą grupy, ma istotny wkład w dyskusji.

Wymagania dopełniające (D) – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych, w projektowaniu i wykonywaniu doświadczeń, rozwiązywaniu złożonych zadań rachunkowych oraz przedstawiania wiadomości ponadpodstawowych związanych tematycznie z treściami nauczania.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
 • umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,
 • umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy,
 • osiągnął sukcesy w konkursach pozaszkolnych i wewnątrzszkolnych,
 • sprostał wymaganiom KPRD.
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl