PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - GEOGRAFIA

Nauczanie geografii odbywa się zgodnie z programem edukacyjnym wydawnictwa Nowej Ery, pt.: „Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa” autorstwa Ewy Marii Tuz, Barbary Dziedzic, zgodnego z obowiązującą podstawą programową.

1.    Przedmiotowy system oceniania z geografii ma na celu:
•    kształtowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie i posługiwanie się nimi we własnych działaniach,
•    przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,
•    motywowanie ucznia do dalszej pracy,
•    pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
•    dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), także nauczycielom i dyrektorowi szkoły informacji o efektywności procesu nauczania i uczenia się, wkładzie pracy uczniów nad własnym rozwojem oraz o postępach uczniów  w nauce,
•    umożliwienie nauczycielom ustawicznego doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

2.    Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów w następujących obszarach:
-  wiedza i jej stosowanie w praktyce,
- kształcone umiejętności,  
- aktywność i zaangażowanie w praktyce.

3.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma służyć monitorowaniu pracy ucznia, rozpoznawaniu poziomu umiejętności i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości z geografii w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania oraz formułowaniu oceny.

4.    Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
•    posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
•    posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
•    posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, specyficznych trudnościach w uczeniu się,
•    objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole.

5.    Formy aktywności uczniów podlegające ocenie:
•    prace pisemne:
- sprawdziany obejmują większą partię materiału określoną przez nauczyciela, najczęściej po ukończeniu działu programowego; sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
- kartkówki dotyczące materiału z 2 – 3 ostatnich tematów - nie muszą być zapowiadane,
•    aktywność na lekcji,
•    odpowiedzi ustne (połączone za znajomością mapy),
•    prace domowe,
•    wyniki pracy grupowej,
•    zawartość i estetyka zeszytu przedmiotowego,
•    prace dodatkowe długoterminowe np. opracowanie projektów, obserwacje przyrodnicze, referaty, prezentacje multimedialne, plansze tematyczne, prace plastyczne, albumy, foldery,
•    udział w konkursach na terenie szkoły i poza nią.

6.    Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).

7.    Każdą ocenę z pisemnych i ustnych form sprawdzania umiejętności i wiadomości ucznia wpisuje się do dziennika elektronicznego .

8.    Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.

9.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
•    na najbliższym po sprawdzianie dyżurze,
•    w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem przedmiotu, na zebraniach ogólnych.

10.    Uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie prawni są na bieżąco informowani o postępach edukacyjnych, poprzez:
•    informację ustną,
•    wpisy do dzienniczka ocen,
•    wpisy do zeszytu przedmiotowego,
•    wpisy do dziennika elektronicznego.

11.      Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną:
•    oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz z kartkówek nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do uzupełnienia braków,
•    wszystkie oceny ze sprawdzianów uzasadniane są przez nauczyciela w formie komentarza, w którym są wskazywane:
- opanowane umiejętności,
- częściowo opanowane umiejętności,
- nie opanowane umiejętności,
- sposoby zniwelowania zaistniałych braków.

12. W ocenianiu bieżącym i klasyfikacyjnym w klasach V- VIII obowiązuje następująca skala ocen i ich skróty:

6 – celujący /cel/
5 – bardzo dobry /bdb/
4 – dobry /db/
– dostateczny /dst/
2 – dopuszczający /dop/
1– niedostateczny /ndst/

13. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „ –” przy ocenie. Nauczyciel   może te znaki stosować również jako sposób oceny aktywności ucznia na lekcji oraz przygotowania materiałów do zajęć :
    - zebranie trzech znaków „+” daje ocenę bardzo dobrą,
    - zebranie trzech znaków „-”daje ocenę niedostateczną.

14. Dopuszcza się stosowanie skrótu w dzienniku: np. – nieprzygotowany, nb. – nieobecny.

15. Brak uczniowskiego wyposażenia (np. zeszytu przedmiotowego, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, przyborów, itp.) może wpłynąć na ocenę pracy ucznia szczególnie w sytuacjach uporczywie powtarzających się, zależnych od ucznia oraz uniemożliwiających prowadzenie procesu nauczania i uczenia się.

16. Obowiązują następujące zasady przeprowadzania prac pisemnych:
a.    nauczyciel ustala termin sprawdzianu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
b.    sprawdzian poprzedza powtórzenie i utrwalenie wiadomości,
c.    sprawdzian zwykle będzie trwał 1 godzinę lekcyjną, a kartkówka do 20 minut,
d.    uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania,
e.    nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie i ocenę sprawdzianu, dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii itp.,
f.    nauczyciel omawia i poprawia błędy uczniów na sprawdzianie wspólnie z uczniami na zajęciach edukacyjnych a ocenę wpisuje do dziennika  elektronicznego,
g.    jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych musi przystąpić do niego w terminie ustalonym z nauczycielem do dwóch tygodni od powrotu do szkoły,
h.    jeżeli nieobecność na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona uczeń przystępuje do niego na pierwszej lekcji, na którą przyszedł,
i.    każdy uczeń  na własną prośbę może jeden raz przystąpić do poprawy oceny ze sprawdzianu,
j.    uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną w terminie 1 tygodnia od jej otrzymania w sposób określony przez nauczyciela a w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach czas poprawy może nauczyciel wydłużyć do 2 tygodni,

17.    Brak zaliczenia pracy pisemnej oznacza się symbolem „nb” i po upływie dwóch tygodni (jeżeli uczeń nie zgłosi się do zaliczenia) zamienia się w ocenę niedostateczną,

18.    Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki jest traktowana jako odmowa odpowiedzi ustnej lub pisemnej i jest równoważna z wystawieniem oceny niedostatecznej,

19.    Ocena otrzymana za poprawianą pracę pisemną może być wpisywana jako kolejna do dziennika, wówczas do wystawienia oceny na semestr obie są równorzędne,

20.    Uczeń nie może poprawiać ocen z kartkówek z jednego tematu lekcji, odpowiedzi ustnych oraz z innych form oceniania ucznia,

21.    Prace pisemne przechowuje nauczyciel przedmiotu do końca zajęć edukacyjnych w danym   roku szkolnym.

22.     Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
•    poniżej 25% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;
•    25% - 49% - dopuszczający,
•    50% - 74% - dostateczny;
•    75% - 89% - dobry;
•    90% - 99% - bardzo dobry;
•    100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący.

23. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
•    poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;
•   20% - 39% - dopuszczający,
•   40% - 54% - dostateczny;
•   55% - 70% - dobry;
•   71% - 89% - bardzo dobry;
•    90% - 100% – celujący.

24. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez negatywnych skutków. Zgłoszenie musi odbyć się przed rozpoczęciem lekcji.

25. W procesie oceniania obowiązuje zasada kumulowania wymagań – ocenę wyższą może uzyskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi:     
        
stopień celujący (wymagania wykraczające) otrzymuje uczeń, który:
•    spełnia wszystkie kryteria ujęte w wymaganiach na ocenę bardzo dobrą oraz
 w zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza podstawę programową,
•    posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach nietypowych,
•    samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
•    biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
•    uzyskał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
•    osiąga sukcesy w  konkursach przedmiotowych na poziomie szkolnym i pozaszkolnym

stopień bardzo dobry (wymagania  dopełniające) otrzymuje uczeń, który:
•    w stopniu wyczerpującym opanował pełny zakres wiedzy umiejętności określony programem nauczania dla danej klasy oraz praktycznie stosuje umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji w edukacji geograficznej,
•    przygotowanie ucznia do lekcji jest pełne, wszechstronne oraz systematyczne,
•    samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,
•    potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
i problemów w nowych sytuacjach,
•    chętnie wykonuje zadania i prace dodatkowe,
•    wykorzystuje różne źródła informacji do pogłębiania swojej wiedzy,
•    wnosi twórczy wkład w realizację zadań oraz omawianych zagadnień,
•    pracuje nad własnym rozwojem lub bierze aktywny udział
w konkursach geograficznych,

stopień dobry (wymagania rozszerzające) otrzymuje uczeń, który:
•    nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej przedmiotu,
•    poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
•    pracuje systematycznie,
•    wiadomości i umiejętności podstawowe są dla niego zrozumiałe,
•    rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,
•    dostrzega zależności przyczynowo – skutkowe,
•    łączy zagadnienia w logiczne ciągi,
•    potrafi wartościować działalność człowieka w środowisku,
•    aktywnie efektywnie współpracuje w zespołach grupowych,
•    chętnie wykonuje dodatkowe zadania

stopień dostateczny (wymagania podstawowe) otrzymuje uczeń, który:
•    opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,
•    rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
•    posiada podstawową orientacje na mapie i w przestrzeni geograficznej,
•    poprawnie wyraża swoje myśli opierając się na prostych i typowych przykładach,
•    odpowiedź ustna odbywa się przy pomocy nauczyciela zadającego kolejne pytania,
•    poprawnie odczytuje dane z tekstu, rysunków i diagramów,
•    wykonuje wybrane proste obliczenia stosowane w geografii,
•    z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania sytuacji problemowych

stopień dopuszczający (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który:
•    ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),
•    rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności;
•    uczeń ma braki w wymaganiach koniecznych z zakresu wiadomości
 i umiejętności,
•    posługuje się w stopniu elementarnym słownictwem i terminologią geograficzną,
•    samodzielnie rozwiązuje i wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności,
•    przejawia chęć i gotowość pracy i współpracy,
•    umie wykorzystać różne źródła informacji, przy czym objawia się to jako praca odtwórcza, wskazująca na słabe zrozumienie polecenia,
•    nadrabia zaległości,
•    przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na proste pytania

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
•    nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych),
•    nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
•    wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki,
•    nie wykonuje zadań domowych,
•    nie potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł, w tym z treści podręcznika,
•    nie pracuje na lekcji,
•    nie udziela prawidłowych odpowiedzi na większość zadanych mu pytań

26. Należy dostosować wymagania edukacyjne oraz formy i metody pracy w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe w zależności od indywidualnych potrzeb, oraz zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu lub opinii.
Uczniowie ci mają prawo do:
•    wydłużonego czasu pracy,
•    obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych,
•    mniejszej ilości zadań,
•    indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie pisania pracy,
•    innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań otwartych.

27. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec zajęć edukacyjnych w danej klasie.

28.    Ocena wystawiana na koniec drugiego okresu jest oceną roczną, uwzględniającą osiągnięcia ucznia z obu okresów.

29.    Ocena semestralna wynika z ocen bieżących, ale nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

30.    Oceny klasyfikacyjne z przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w klasie na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem ocen bieżących.

31.    Szkolne wyniki klasyfikacji (śródrocznej i rocznej) zatwierdza Rada Pedagogiczna.

Dodatkowe uwagi:

•    uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany  z przedmiotu. Przeprowadza się dla niego egzamin klasyfikacyjny,
•    ocena semestralna, końcoworoczna, nie jest oceną obliczaną jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen.
•    nauczyciel przy wystawianiu oceny semestralnej oraz końcoworocznej będzie wspomagał się wagami przypisanymi do poszczególnych form bieżącego sprawdzania osiągnięć ucznia. Ostateczna wartość oceny należy do decyzji nauczyciela.
•    Przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej nauczyciel będzie brał pod uwagę wartość średniej ważonej obliczanej na podstawie poniższych wag:
- poniżej 1,7 – niedostateczny,
- 1,7 – 2,69 – dopuszczający,
- 2,7 – 3,69 – dostateczny,
- 3,7 – 4,69 – dobry,
- 4,7 – 5,0 – bardzo dobry
Powyżej 5,0 lub/i dodatkowe osiągnięcia - celujący

Wagi:

Forma aktywności   Waga
Konkurs etap wojewódzki  4
Konkurs etap rejonowy 3
Konkurs etap szkolny 2
Sprawdzian z działu  3
Kartkówka  2
Odpowiedź ustna 2
Zadanie domowe 1
Zeszyt  1
Praca grupowa  1
Plakat/gazetka. folder itp.   1
W przypadku oceniania innej formy aktywności, lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań ucznia, nauczyciel ustala sposób oceny, oraz jej wagę, informując o tym uczniów -

 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl