PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - HISTORIA

Sposoby oceniania prac pisemnych, sprawdzianów, odpowiedzi i zadań domowych.

1. Stosuje się skalę ocen od 1 do 6 rozszerzona o „+” i „-”. Każdy uczeń jest oceniany na podstawie kryteriów wyznaczonych przez podstawę programową z historii zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania jak i postawa ogólna ucznia (aktywność intelektualna ucznia w pracy na lekcjach oraz w pracy pozalekcyjnej).

• Aktywność ucznia nagradzana jest znakiem „plus”. Za trzy zgromadzone znaki „plus” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry. Plusy otrzymują uczniowie za szczególnie wyróżniającą się pracę na lekcjach, wykonywanie zadań nadobowiązkowych aktywną pracę w grupach itp.,

• „Minusy” otrzymuje uczeń za brak zadania domowego, brak zeszytu, podręcznika, przyrządów potrzebnych na lekcji, brak zaangażowania w pracę na lekcji - tj. niewykonanie poleceń nauczyciela, nieprowadzenie  notatek na lekcji itp. Za trzy zgromadzone znaki „minus” uczeń otrzymuje ocenę  - niedostateczny.

2. Sposoby oceniania prac pisemnych, sprawdzianów, odpowiedzi i zadań domowych:

a) Oceną sumującą oceniane są sprawdziany na koniec realizowanego działu programowego, kartkówki, odpowiedzi ustne i zadania domowe.

b) Oceną kształtującą oceniane są wybrane kartkówki w trakcie uczenia się, niektóre zadania domowe oraz odpowiedzi ustne. Uczeń od nauczyciela w trakcie oceniania otrzymuje NaCoBeZU (kryteria oceniania) oraz informację o terminie i sposobie oceniania: czy praca ucznia będzie oceniana oceną sumującą czy kształtującą.

Przy ocenie kształtującej formułujemy informację zwrotną, która zawiera:
• wyszczególnienie i docenienie pozytywnych stron pracy ucznia
• odnotowanie tego, co wymaga poprawy
• wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją pracę
• wskazówki, w jakim kierunku powinien uczeń dalej pracować, by się rozwijać.  

3. Ocena semestralna i roczna wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych. Każdej formie sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz aktywności ucznia  przypisane są odpowiednie wagi:

Wagi

Forma aktywności Waga
Konkurs etap wojewódzki 4
Konkurs etap rejonowy 3
Konkurs etap szkolny 2
Sprawdzian z działu 3
Kartkówka 2
Odpowiedź ustna 2
Zadanie domowe 1
Zeszyt 1
Praca grupowa 1
Plakat/gazetka. folder itp. 1
W przypadku oceniania innej formy aktywności, lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań ucznia, nauczyciel ustala sposób oceny, oraz jej wagę, informując o tym uczniów -

• nauczyciel przy wystawianiu oceny semestralnej oraz końcoworocznej będzie wspomagał się wagami przypisanymi do poszczególnych form bieżącego sprawdzania osiągnięć ucznia. Ostateczna wartość oceny należy do decyzji nauczyciela.

• Przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej nauczyciel będzie brał pod uwagę wartość średniej ważonej obliczanej na podstawie poniższych wag:

- poniżej 1,61 – niedostateczny,
- 1,61 – 2,60 – dopuszczający,
- 2,61 – 3,60 – dostateczny,
- 3,61 – 4,60 – dobry,
- 4,61 – bardzo dobry
Powyżej 5,20  i dodatkowe osiągnięcia – celujący

4. Przy ocenie sumującej przeliczamy ilość punktów na wartości procentowe, prace pisemne ocenia się wg następującego schematu:

        100% punktów – celujący
        99% - 90% punktów - bardzo dobry
        89% - 75% punktów – dobry
        74% - 50% punktów - dostateczny
        49% - 25% punktów – dopuszczający
        24% - 0% punktów – niedostateczny

przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

        100 – 90% punktów - celujący    
        89 – 71 % punktów - bardzo dobry    
        70 -55 % punktów - dobry    
        54- 40 % punktów - dostateczny    
        39 – 20 % punktów - dopuszczający    
        19 % i mniej punktów - niedostateczny

5.    Ocenianie jest systematyczne. Z zasadami PZO uczniowie są zapoznawani na pierwszej lekcji danego roku szkolnego. Najważniejsze informacje są zapisane
w zeszycie przedmiotowym. Z pełną treścią PZO, która jest dostępna na stronie internetowej szkoły mogą zapoznać się rodzice. Dodatkowych informacji udziela nauczyciel w czasie wywiadówek, konsultacji i spotkań indywidualnych z rodzicami.

6.    Oceniane formy aktywności:

 • sprawdziany pisemne 45 minutowe po każdym zakończonym dziale,
 • krótkie  prace pisemne – kartkówki,
 • odpowiedzi ustne – z 3 ostatnich lekcji,
 • prace domowe,
 • praca w grupach,
 • przygotowanie do lekcji,
 • aktywność na lekcji,
 • referaty bądź inne prace długoterminowe
 • działalność praktyczna (projekty, doświadczenia uczniowskie, modele).

7. Prace pisemne całogodzinne, krótsze zapowiadane kartkówki czy testy są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać ww. sprawdzianów z klasą, to powinien to uczynić w terminie do dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Sprawdzian z działu jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem, przy czym podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

8. Uczeń może poprawić ocenę (ndst., dop, dst) ze sprawdzianu całogodzinnego/kartkówki w terminie do 2 tygodni od zapoznania się z jego/jej oceną. Poprawę pisze się w trakcie konsultacji. Poprawę sprawdzianu uczeń pisze tylko raz, przy czym do średniej ważonej wliczane są obie oceny z danego sprawdzianu.

9. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.

10. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją:
a) raz w semestrze nieprzygotowanie do lekcji (bez podania przyczyny) - nie dotyczy lekcji powtórzeniowych i sprawdzianu oraz zapowiedzianych kartkówek,
b) raz w semestrze brak zadania/zeszytu.

11. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń otrzymuje czas na nadrobienie zaległości z przedmiotu.

12. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany z przedmiotu. Nie może być klasyfikowany również uczeń, który uchyla się od oceniania. W obu przypadkach  przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.

13. W czasie wywiadówek dla rodziców, spotkań indywidualnych nauczyciel informuje o postępach ucznia lub proponuje indywidualny kierunek pracy dla ucznia uzdolnionego oraz dla ucznia mającego znaczne trudności z opanowaniem minimum programowego.

14. Nauczyciel, osobiście bądź przez wychowawcę danej klasy, jest zobowiązany poinformować ucznia i rodziców (opiekunów) o grożących ocenach niedostatecznych miesiąc przed terminem klasyfikacji, a pozostałych uczniów tydzień przed terminem klasyfikacji.

Ogólne kryteria na poszczególne oceny:

Kryteria wymagań ogólnych na poszczególne oceny w klasach IV–VIII

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował treści zawartych w podstawie programowej, ma poważne braki w podstawowych wiadomościach,
 • nie opanował umiejętności związanych z myśleniem historycznym i stosowaniem treści historycznych i społecznych nawet w stopniu minimalnym,
 • nie rozumie prostych związków między faktami historycznymi,
 • nie zna podstawowych reguł i zasad rządzących życiem politycznym, społecznym i gospodarczym,
 • nie potrafi odtworzyć istotnych elementów materiału opracowywanego na lekcjach,
 • nie potrafi zbudować prostej wypowiedzi na zadany temat,
 • nie wykonuje zadań realizowanych przez zespół klasowy, jest bierny, nie przejawia zainteresowania treściami przedmiotu ani chęci przyswajania wiadomości i współpracy z nauczycielem.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował treści konieczne, ale jego wiedza jest fragmentaryczna, ma braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je w dłuższym czasie nadrobić,
 • przy pomocy nauczyciela wyjaśnia znaczenie podstawowych pojęć z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • zna główne postacie historyczne,
 • zna prosty podział źródeł historycznych,
 • rozumie prosty tekst źródłowy,
 • ma ogólną orientację w posługiwaniu się osią czasu, przyporządkowuje datę wiekowi,
 • zna daty roczne przełomowych wydarzeń,
 • odczytuje podstawowe dane kartograficzne, wskazuje na mapie wybrane państwa i regiony,
 • umie nazwać poznane epoki oraz przedstawić ich ramy chronologiczne,
 • okazuje szacunek symbolom państwowym,
 • zachowuje się godnie w czasie obchodów świąt i uroczystości państwowych,
 • zna podstawowe dokumenty prawne regulujące życie społeczeństwa i państwa,
 • dostrzega i rozpoznaje podstawowe reguły i procedury demokratyczne w państwie,
 • zna rodzaje potrzeb człowieka, wymienia poznane grupy społeczne,
 • posługuje się podręcznikiem,
 • wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
 • ma trudności ze zbudowaniem poprawnej wypowiedzi,
 • zachowuje na lekcji bierną postawę, ale wykazuje chęć współpracy i, odpowiednio motywowany, jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • posiada kompetencje określone na ocenę dopuszczającą,
 • opanował minimum wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej,
 • z niewielkimi trudnościami posługuje się terminologią poznaną na lekcjach,
 • dostrzega podstawowe związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy faktami historycznymi,
 • wyciąga proste wnioski z otrzymanych informacji,
 • dostrzega rolę głównych postaci historycznych w ważnych wydarzeniach,
 • rozróżnia podstawowe typy źródeł informacji historycznej,
 • pod kierunkiem nauczyciela gromadzi, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł,
 • podejmuje próby analizy i interpretacji tekstu źródłowego,
 • z niewielką pomocą nauczyciela umiejscawia wydarzenia w czasie (taśma chronologiczna),
 • szereguje poznane wydarzenia w czasie,
 • z niewielką pomocą nauczyciela umiejscawia wydarzenia w przestrzeni (mapa),
 • podaje podstawowe cechy odróżniające epoki: starożytną, średniowieczną i nowożytną,
 • wskazuje główne elementy tradycji starożytnej w życiu współczesnym,
 • rozpoznaje własne prawa i obowiązki w życiu rodzinnym,
 • dokonuje prostej charakterystyki regionu, w którym mieszka,
 • podaje podstawowe informacje na temat państwa i sposobu jego funkcjonowania,
 • przedstawia najważniejsze informacje dotyczące życia politycznego i społecznego w Polsce,
 • zna i potrafi zastosować podstawowe procedury demokratyczne w klasie i szkole,
 • wymienia poznane prawa człowieka, obywatela i dziecka,
 • samodzielnie pracuje z podręcznikiem,
 • wykonuje proste zadania pisemne, poprawia popełnione błędy merytoryczne,
 • formułuje krótkie i proste wypowiedzi na zadany temat,
 • formułuje ogólne opinie,
 • wykazuje niewielką aktywność na lekcjach, ale współpracuje z grupą podczas realizacji zadań,
 • wykazuje postawę tolerancji oraz poszanowania dla cudzych poglądów,
 • posługuje się mediami elektronicznymi.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • posiada kompetencje określone na oceny dopuszczającą i dostateczną,
 • opanował w niepełnym stopniu wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej,
 • prawidłowo posługuje się terminologią historyczną,
 • porównuje wydarzenia z przeszłości, dostrzega złożoność związków przyczynowo skutkowych między wydarzeniami,
 • samodzielnie wyciąga ogólne wnioski,
 • charakteryzuje dokonania ważnych postaci historycznych,
 • samodzielnie gromadzi, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł,
 • analizuje i interpretuje teksty źródłowe z niewielką pomocą nauczyciela,
 • wykonuje wszystkie rodzaje ćwiczeń związane z orientacją w czasie,
 • dobrze posługuje się mapą historyczną i planem, poprawnie odczytuje zawarte w nich informacje,
 • umie krótko scharakteryzować poznane epoki,
 • wskazuje elementy tradycji wszystkich epok w życiu współczesnym,
 • zna różne systemy organizacji społeczeństw i państw,
 • charakteryzuje główne problemy życia politycznego i społecznego małej ojczyzny i państwa,
 • wie, co należy robić, gdy jego prawa jako człowieka, dziecka lub ucznia są łamane,
 • rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł, inspirowany przez nauczyciela potrafi rozwiązać trudniejsze zadania,
 • swobodnie wypowiada się na wybrane tematy, w tym społeczne,
 • formułuje i uzasadnia własne poglądy i opinie,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach,
 • ma świadomość korzyści i zagrożeń wynikających z wykorzystania mediów elektronicznych,
 • systematycznie przygotowuje się do zajęć i odrabia prace domowe.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • posiada kompetencje określone na oceny dopuszczającą, dostateczną i dobrą,
 • opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej,
 • swobodnie wypowiada się na temat przyczyn, przebiegu i skutków wydarzeń oraz zjawisk historycznych i społecznych,
 • samodzielnie wyciąga złożone wnioski,  
 • ocenia dokonania postaci historycznych,
 • integruje wiedzę z różnych przedmiotów i źródeł różnego typu, wyraża ją w wypowiedziach ustnych i pisemnych, posługuje się poprawnym językiem,
 • samodzielnie analizuje i interpretuje teksty źródłowe,
 • dostrzega ciągłość i zmienność w różnych formach życia politycznego i społecznego (państwo, przemiany w strukturze społecznej, gospodarce itp.),
 • samodzielnie rozwiązuje wszystkie problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • aktywnie działa w zespole, wspiera innych, wpływa na efektywność pracy pozostałych członków grupy,
 • uczestniczy w realizacji zadań dodatkowych,
 • wykazuje aktywność jako członek społeczności szkolnej,
 • odnosi pewne sukcesy w konkursach przedmiotowych.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiada kompetencje określone na oceny dopuszczającą, dostateczną, dobrą i bardzo dobrą,
 • poszerza swoją wiedzę o wiadomości w znacznym stopniu wykraczające poza podstawę programową, prezentuje dodatkową wiedzę w toku zajęć lekcyjnych,
 • selekcjonuje i hierarchizuje zdobyte wiadomości,
 • formułuje przemyślane i oryginalne wnioski,
 • samodzielnie wykonuje zadania o wysokim stopniu trudności, nie popełniając żadnych błędów merytorycznych,
 • wnosi twórczy wkład do pracy lekcyjnej, proponuje oryginalne rozwiązania,
 • wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy,
 • rozwija zainteresowania historyczne, udzielając się w kole historycznym, wykazuje inicjatywę i pomysłowość,
 • ma krytyczne podejście do zagadnień poruszanych na lekcji,
 • potrafi dyskutować, używa odpowiedniej argumentacji,
 • współpracuje z nauczycielem w przygotowaniu niektórych zajęć,
 • planuje i organizuje swoją pracę oraz pracę grupy zadaniowej,
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych posługuje się nienaganną polszczyzną,
 • wykazuje się dużą wrażliwością społeczną, inicjuje i koordynuje działania społeczności szkolnej na różnych polach (akcje obywatelskie, charytatywne, ekologiczne),
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 

Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania z historii

W trakcie nauczania zdalnego Przedmiotowe Zasady Oceniania uzupełnione są o poniższy aneks.

 1. W nauczaniu zdalnym uczniowie oceniani są na podstawie przesłanych nauczycielowi prac poprzez platformę Classroom.
 2. W wyjątkowych sytuacjach po ustaleniu z nauczycielem prace uczniowskie mogą być dostarczane poprzez różne dostępne uczniom kanały komunikacyjne (klasowa poczta elektroniczna, mms). Prace te mogą być przesłane w różnej formie, np. dokumentu tekstowego, zdjęcia.
 3. Nauczyciel oceniając zadanie, przesyła uczniowi tą samą drogą informację zwrotną w formie oceny sumującej, komentarza czy oceny kształtującej.
 4. Uczniowie mają możliwość wykonywania pracy dodatkowej na ocenę (zadania dla chętnych).
 5. Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów -  wymagania te ustalane są indywidualnie z rodzicami uczniów i mogą dotyczyć wydłużenia terminu oddania pracy, obniżenia kryteriów pracy, zwolnienia ucznia z niektórych zadań.
 6. Przy klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej nauczyciele będą uwzględniać aktywność, systematyczność ucznia w okresie zdalnego nauczania.
 7. Za nieoddanie pracy w terminie i nienapisanie sprawdzianu w terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Może ją poprawić w trybie przewidzianym w PZO.
 8. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus uczniowie mają możliwość kontaktu z nauczycielem na bieżąco i uzyskania dodatkowych objaśnień i wskazówek dotyczących omawianych treści programowych i zleconych prac.
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl