PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – INFORMATYKA

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki w klasach IV-VIII zawierają wymagania zawarte w programie nauczania informatyki w szkole podstawowej.
Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki zostały opracowane na podstawie materiałów metodycznych wydawnictwa  MIGRA. Są one zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania obowiązującym w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Janusz Korczaka w Krośnie.

I. Zasady ogólne

 1. Każdy uczeń ma prawo do prawidłowo wystawionej, obiektywnej i sprawiedliwej oceny.
 2. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Ocena klasyfikacyjna śródroczna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 4. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności.
 5. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia o proponowanej ocenie śródrocznej (rocznej).
 6. W przypadku nieobecności ucznia w szkole i braku możliwości poinformowania go o proponowanej ocenie staje się ona oceną obowiązującą.
 7. O grożącej ocenie niedostatecznej informowani są rodzice ucznia zgodnie z przepisami  zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
 8. We wszystkich innych kwestiach zasady oceniania są regulowane przez Wewnątrzszkolny System Oceniania.

   

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe.

1. Prace klasowe (sprawdziany teoretyczne i sprawdziany praktycznych umiejętności pracy na komputerze) - ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia.

 • Pracę klasową planuje się na zakończenie działu, który obejmuje treści teoretyczne.
 • Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Przed pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy.
 • Pracę klasową może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
 • Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.
 • Praca klasowa jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę.

0% - 25% - niedostateczny,
25% - 49% - dopuszczający,
50% - 74% - dostateczny,
75% - 89% - dobry,
90% - 100%- bardzo dobry,
Ocena celujący - 100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela)

2. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego z ostatniej lekcji (ostatniego tematu w przypadku realizacji jednego tematu na kilku jednostkach lekcyjnych - maksymalnie trzech).

 • Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.
 • Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
 • Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę.

3. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:

•    Zgodnie z paragrafem 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. przy ustalaniu oceny z ćwiczeń praktycznych w szczególności będzie brany wysiłek wkładany przez ucznia w  wykonane zadanie praktyczne wynikające ze specyfiki przedmiotu.

 • wartość merytoryczną,
 • stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
 • dokładność wykonania polecenia,
 • staranność i estetykę.

4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:

 • zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
 • prawidłowe posługiwanie się pojęciami,
 • zawartość merytoryczną wypowiedzi,
 • sposób formułowania wypowiedzi.

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie (niegotowość do odpowiedzi ustnej) dwa razy w półroczu. Kolejne (trzecie) nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.

5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych
przez ucznia podczas lekcji.

 • Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze (i zapisuje ją w odpowiednim miejscu wskazanym przez nauczyciela, np. w Teczce ucznia), w zeszycie, w zbiorze zadań lub w formie zleconej przez nauczyciela.
 • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
 • Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu półrocza braku pracy domowej, co zgłasza nauczycielowi na początku lekcji.
 • Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów.

 • Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji. Za cztery zgromadzone  plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
 • Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak zeszytu, zbioru zadań, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji, niewykonywanie poleceń  nauczyciela, zadań. Trzy minusy to ocena niedostateczna.

7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki szkolnej, wykonanie pomocy dydaktycznych, prezentacji (np. multimedialnej). Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

 • wartość merytoryczną pracy,
 • stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
 • estetykę wykonania,
 • wkład pracy ucznia,
 • sposób prezentacji,
 • oryginalność i pomysłowość pracy.

  

III. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen.

 1. Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiejętności pracy na komputerze są obowiązkowe. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później niż po 2 tygodniach od powrotu do szkoły.
 2. Obowiązkiem ucznia jest zgłoszenie się do nauczyciela w celu ustalenia terminu pisania pracy klasowej – niezgłoszenie się w ustalonym terminie powoduje możliwość niezapowiedzianego sprawdzenia tej wiedzy przez nauczyciela.
 3. Każdą pracę klasową i kartkówkę można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i musi odbyć się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia ocenę tylko raz, przy czym obydwie oceny zapisane są w dzienniku elektronicznym.
 4. Oceny ze sprawdzianów praktycznych i teoretycznych oraz kartkówek wyższe niż ocena dostateczna nie podlegają poprawie.
 5. Ocen z odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie można poprawić.
 6. Uczeń, któremu nie udało się poprawić cząstkowych ocen niedostatecznych, a w konsekwencji został zagrożony oceną niedostateczną śródroczną (roczną) może pisać sprawdzian umożliwiający poprawę proponowanej oceny. Sprawdzian odbywa się w terminie wskazanym przez nauczyciela, obejmuje zakres materiału nauczania z całego półrocza (roku).
 7. Jeżeli uczeń nie stawiał się na poprawy ocen cząstkowych, nie może pisać sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 6.
 8. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny śródrocznej lub końcowej należy stosować przepisy WSO.
 9. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN.

  

IV. Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o ocenach cząstkowych z zajęć edukacyjnych oraz o zachowaniu ucznia w trakcie bezpośrednich rozmów z nauczycielami, podczas „dni otwartych”, w czasie zebrań z rodzicami, przez wpisy w zeszytach, poprzez dziennik elektroniczny.

Informacja o ocenach śródrocznych z poszczególnych przedmiotów i o ocenie z zachowania przekazywane są rodzicom w formie pisemnej na obowiązkowych zebraniach rodziców.

Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca informuje uczniów klas IV – VIII i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla nich ocenach niedostatecznych, na jeden miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Wychowawca dokumentuje przeprowadzoną rozmowę w dzienniku lekcyjnym, a rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają tę informację złożeniem podpisu. W sytuacji, gdy rodzice nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie do nauczyciela, wychowawcy, informacja przekazywana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Brak kontaktu rodziców z wychowawcą w ciągu 2 tygodni od dnia wysłania informacji jest równoznaczny z akceptacją planowanej oceny.

Na  tydzień przed śródroczną i roczną radą klasyfikacyjną nauczyciel przedmiotu przedstawia uczniom propozycję oceny z przedmiotu oraz sposób ich poprawienia na stopień wyższy, dokumentuje się to zapisem w dzienniku elektronicznym.

  

V. Sposoby dostosowania wymagań u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

1. Zasady pracy:

 • Staram się usamodzielniać dziecko.
 • Dostosowuję sposób komunikowania się do możliwości psychofizycznych ucznia.
 • Zachęcam do działań twórczych, pobudzam wyobraźnię.
 • Uczę utrzymywania porządku w swoim otoczeniu.
 • Wsłuchuję się w racje ucznia, jestem dyskretny.
 • Podążam za rozumowaniem ucznia.
 • Podaję i ćwiczę z uczniem wszystkie metody pracy potrzebne do wykonania zadania.
 • Nie pospieszam działań ucznia.
 • Daję przykłady dobrych rozwiązań.
 • Prezentuję przykłady różnych zachowań w takiej samej sytuacji.
 • Pokazuję inne zachowania, jeżeli postępowanie ucznia wynika z przyjęcia przez niego niewłaściwych postaw.

2. Kryteria pracy i oceniania dzieci dyslektycznych, z ryzykiem dysleksji lub innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 1. W przypadku uczniów dyslektycznych nauczyciel ma na uwadze przede wszystkim usprawnienie systemu językowego.
 2. Staramy się nie oceniać głośnego czytania ucznia przy całej klasie.
 3. Staramy się w miarę możliwości kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie czytanych przez ucznia poleceń.
 4. Ze względu na wolne tempo czytania lub pisania możemy wydłużyć czas pracy dziecka.
 5. Często stosujemy sprawdzanie wiadomości, ograniczając się do krótkich partii materiału.
 6. W pisemnych pracach zaznaczamy błędy ortograficzne, informując ucznia o ich popełnieniu, ale nie ma to wpływu na ocenę pracy.
 7. W miarę możliwości zapewniamy uczniowi miejsce w pierwszych rzędach.
 8. Akceptujemy pismo drukowane. W zeszytach przedmiotowych nie oceniamy estetyki pisma.
 9. W przypadku prac nieczytelnych uczeń powinien głośno je odczytać.
 10. Uczeń oraz rodzic dziecka dyslektycznego powinni systematycznie i rzetelnie pracować w kierunku pokonywania trudności szkolnych.
 11. Ocena klasyfikacyjna, śródroczna i roczna, uzależniona będzie od postępów w nauce, od zaangażowania i systematyczności w pracy.

Powyższe kryteria obowiązują także przy ocenianiu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających opinie PPP lub objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z indywidualnych potrzeb ucznia. Ponadto w miarę potrzeb zapewniamy uczniowi:

 • wydłużenie czasu pracy, limitu na opanowanie materiału,
 • egzekwowanie mniejszej partii materiału z zachowaniem prawa do oceny bardzo dobrej,
 • ocenianie wysiłku włożonego w wykonanie zadania, a nie efektów pracy,
 • dostosowanie warunków kształcenia do możliwości psychofizycznych.

3. Kryteria pracy i zasady oceniania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizują tę samą podstawę programową, co ich sprawni rówieśnicy. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne (niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
 2. W przypadku ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nauczyciel skupia się na dalszym rozwijaniu sprawności językowych. Dostosowuje się formy i metody pracy z zastosowaniem ułatwień: odpowiednim doborem tekstów, ograniczeniem pojęć koniecznych do zapamiętania na rzecz ich zastosowania.
 3. Ocenę z przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący. Podstawą oceniania jest położenie akcentu na ocenę wkładu pracy i zaangażowania, a nie poziom wiadomości czy umiejętności.
 4. Zasady oceniania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim:
 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści zawarte w wymaganiach podstawowych dla danego poziomu edukacyjnego.
 • Ocenę bardzo dobrą lub celującą uczeń otrzymuje, gdy opanuje treści wykraczające poza poziom podstawowy.
 • Jeżeli poziom wiedzy ucznia jest niższy niż podstawowy, otrzymuje on ocenę dostateczną lub dopuszczającą (w zależności od zakresu niedostatków w osiągnięciach).
 • Jeżeli uczeń wykazuje problemy w opanowaniu wymagań podstawowych, ale posiada minimum wiedzy i umiejętności dla danego poziomu edukacji i stara się uczestniczyć w procesie nauczania, to zasługuje na ocenę dostateczną.
 • Uczniowi, który wykazuje fragmentaryczną wiedzę i niski poziom umiejętności, wystawia się ocenę dopuszczającą.
 • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania. Nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA
KLASA IV-VIII

Wymagania na poszczególne oceny śródroczne i roczne.

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,
 2. jest odpowiedzialny za ogólny porządek na stanowisku komputerowym,
 3. stosuje zasady zdrowej pracy przy komputerze, w tym planuje przerwy w pracy i rekreację na świeżym powietrzu,
 4. przestrzega zasad korzystania z licencjonowanego oprogramowania,
 5. potrafi uszanować pracę innych, m.in. nie usuwa plików i nie kopiuje ich bez zgody autora lub nauczyciela,
 6. potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych, m.in. nie korzysta z gier zawierających elementy przemocy i okrucieństwa oraz nie nakłania kolegów do korzystania z takich gier.

Komputer i praca w sieci komputerowej

 • dba o porządek na stanowisku komputerowym
 • posługuje się myszą i klawiaturą;
 • określa typ komputera (komputerów) w pracowni komputerowej (np. IBM, Macintosh);
 • z pomocą nauczyciela poprawnie loguje się do szkolnej sieci komputerowej i kończy pracę z komputerem
 • wymienia podstawowe zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich
 • rozróżnia elementy zestawu komputerowego;
 • podaje ich przeznaczenie; potrafi samodzielnie i poprawnie zalogować się do szkolnej sieci komputerowej i wylogować się
 • wymienia zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich
 • omawia ogólne przeznaczenie elementów zestawu komputerowego; wymienia elementy zestawu komputerowego i nośniki pamięci masowej;
 • wie, na czym polega uruchomienie komputera i programu komputerowego
 • omawia zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich
 • omawia przeznaczenie elementów zestawu komputerowego;
 • wie, czym jest pamięć operacyjna;
 • wie, czym jest system operacyjny;
 • zna jednostki pamięci; omawia procesy zachodzące podczas uruchamiania programu komputerowego;
 • wymienia cechy środowiska graficznego;
 • wie, czym jest system operacyjny
 • omawia szczegółowo zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich
 • omawia wewnętrzną budowę komputera – rodzaje pamięci;
 • omawia nośniki pamięci masowej ze względu na ich pojemność i przeznaczenie; omawia procesy zachodzące w komputerze podczas jego uruchamiania;
 • wymienia funkcje systemu operacyjnego;
 • omawia cechy środowiska graficznego;
 • omawia funkcje systemu operacyjnego

Program komputerowy

 • uruchamia programy korzystając z ikon na pulpicie;
 • potrafi poprawnie zakończyć pracę programu;
 • rozróżnia elementy okna programu;
 • pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu;
 • jest świadom istnienia wirusów komputerowych
 • uruchamia programy z wykazu programów w menu Start;
 • nazywa elementy okna programu;
 • wykonuje niektóre operacje na oknie programu;
 • według wskazówek nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu;
 • potrafi omówić ogólne niebezpieczeństwa związane z zarażeniem wirusem komputerowym
 • omawia przeznaczenie elementów okna programu komputerowego;
 • wykonuje operacje na oknie programu;
 • pod kierunkiem nauczyciela pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów; samodzielnie wykonuje operacje w oknie programu;
 • wymienia sposoby ochrony przed wirusami komputerowymi;
 • stosuje niektóre z nich
 • wie, że nie wolno bezprawnie kopiować programów i kupować ich nielegalnych kopii;
 • wybraną metodą samodzielnie kopiuje pliki na zewnętrzny nośnik danych;
 • samodzielnie pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów;
 • sprawnie korzysta z menu kontekstowego;
 • zna podstawowe skróty klawiaturowe;
 • wie, czym są wirusy komputerowe;
 • potrafi ogólnie omówić ich działanie
 • instaluje programy i zna zasady odinstalowywania ich;
 • zna podstawowe rodzaje licencji komputerowych i zasady korzystania z nich;
 • wskazaną metodą samodzielnie kopiuje pliki na zewnętrzne nośniki danych; stosuje skróty klawiaturowe; potrafi wskazać podobieństwa i różnice w budowie różnych okien programów;
 • stosuje sposoby ochrony przed wirusami komputerowymi, np. używa programu antywirusowego dla dysku twardego i innych nośników danych

Zastosowania komputera i programów komputerowych

 • wymienia przynajmniej trzy zastosowania komputera
 • podaje przykład urządzenia ze swojego otoczenia, opartego na technice komputerowej
 • podaje przykłady zastosowania komputera w szkole i w domu
 • podaje przykłady urządzeń ze swojego otoczenia, opartych na technice komputerowej
 • wskazuje zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia
 • omawia działanie przykładowych urządzeń ze swojego otoczenia, opartych na technice komputerowej
 • wskazuje użyteczność zastosowania komputera do usprawnienia uczenia się; korzysta z programów edukacyjnych
 • podaje przykłady zastosowania komputera w domu;
 • wymienia zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych
 • korzystając z dodatkowych źródeł, odszukuje informacje na temat zastosowań komputera
 • omawia historię komputerów;
 • wyszukuje w różnych źródłach, w tym w Internecie, informacje na temat najnowszych zastosowań komputerów;
 • omawia zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych

Dokument komputerowy

 • pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku, w folderze domyślnym
 • pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku we wskazanej lokalizacji;
 • pod kierunkiem nauczyciela potrafi wydrukować dokument komputerowy
 • samodzielnie zapisuje dokument w pliku w wybranej lokalizacji;
 • pod kierunkiem nauczyciela zakłada nowy folder;
 • potrafi przygotować dokument komputerowy do druku
 • samodzielnie otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze;
 • przegląda dokument, zmienia i ponowne zapisuje pod tą samą lub inną nazwą w wybranej lokalizacji;
 • samodzielnie potrafi ustalić podstawowe parametry drukowania
 • podaje cechy charakterystyczne dokumentów komputerowych tworzonych w różnych programach komputerowych;
 • podczas przygotowywania dokumentu do druku korzysta z podglądu wydruku;
 • potrafi korzystać z właściwości drukowania

Pliki i foldery

 • z pomocą nauczyciela odszukuje zapisane pliki i otwiera je
 • wie, do czego służy folder Kosz i potrafi usuwać pliki;
 • potrafi odpowiednio nazwać plik;
 • samodzielnie odszukuje określone pliki;
 • z pomocą nauczyciela kopiuje pliki na wskazany nośnik pamięci
 • potrafi usuwać wskazane pliki;
 • rozumie, czym jest struktura folderów;
 • rozróżnia folder nadrzędny i podrzędny;
 • potrafi tworzyć własne foldery;
 • z pomocą nauczyciela kopiuje pliki na inny nośnik pamięci;
 • potrafi skompresować i zdekompresować folder i plik
 • tworzy własne foldery, korzystając z odpowiedniej opcji menu;
 • rozróżnia pliki tekstowe i graficzne po ich rozszerzeniach;
 • otwiera pliki z okna Mój komputer;
 • potrafi samodzielnie przenieść lub skopiować plik do innego folderu na dysku twardym i na inny nośnik;
 • odszukuje pliki w strukturze folderów;
 • potrafi zmienić nazwę istniejącego pliku;
 • zna pojęcie „rozszerzenie pliku";
 • potrafi kopiować, przenosić i usuwać foldery
 • swobodnie porusza się po strukturze folderów;
 • zna różnicę między kopiowaniem a przenoszeniem folderu;
 • rozróżnia pliki innych programów po ich rozszerzeniach (np. pokaz slajdów, pliki arkusza kalkulacyjnego, pliki utworzone w edytorze postaci);
 • tworzy skróty do plików i folderów;
 • porządkuje ikony na pulpicie;
 • wyjaśnia, na czym polega kompresowanie plików

Najczęściej stosowane metody posługiwania się programami komputerowymi

 • do obsługi programów posługuje się głównie myszą (klika wymienione przez nauczyciela elementy: przyciski, ikony, opcje menu)
 • do obsługi programów posługuje się myszą i klawiszami sterującymi kursorem, korzystając z pomocy nauczyciela;
 • pod kierunkiem nauczyciela korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu, danych w komórkach arkusza kalkulacyjnego
 • samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy i klawiszy sterujących kursorem;
 • korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu, danych w komórkach arkusza kalkulacyjnego;
 • na polecenie nauczyciela stosuje metodę przeciągnij i upuść
 • samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy, klawiszy sterujących kursorem i skrótów klawiaturowych;
 • samodzielnie korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu, danych w komórkach arkusza kalkulacyjnego;
 • samodzielnie stosuje metodę przeciągnij i upuść
 • omawia zasadę działania Schowka;
 • potrafi samodzielnie korzystać z poznanych metod w różnych programach komputerowych

  

2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • potrafi świadomie korzystać z Internetu,
 • jest odpowiedzialny za siebie i innych – potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z niewłaściwego wyboru źródła informacji i samej informacji, m.in. nie wchodzi na strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc,
 • unika nawiązywania poprzez Internet kontaktów z nieznajomymi osobami,
 • stosuje zasady taktowanego zachowania w Internecie, m.in. przestrzega podstawowych zasad netykiety,
 • korzysta z cudzych materiałów w sposób zgodny z prawem.

Internet

 • wymienia przykłady różnych źródeł informacji;
 • podaje przykłady niektórych usług internetowych;
 • potrafi uruchomić przeglądarkę internetową; wymienia niektóre zagrożenia ze strony Internetu
 • wyjaśnia, czym jest Internet i strona internetowa;
 • podaje i omawia przykłady usług internetowych;
 • otwiera i przegląda wskazane strony internetowe w przeglądarce;
 • pod kierunkiem nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej
 • wyjaśnia, czym jest adres internetowy;
 • wymienia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;
 • wymienia zagrożenia ze strony Internetu (m.in. strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc, pomagające nawiązywać niewłaściwe kontakty)
 • wyjaśnia, czym jest hiperłącze;
 • omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;
 • samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej; wyszukuje hasła w encyklopediach multimedialnych i słownikach
 • stosuje zaawansowane opcje korzystania z różnych wyszukiwarek internetowych;
 • korzysta z portali internetowych

Poczta elektroniczna

 • podaje przykłady różnych sposobów komunikacji;
 • potrafi uruchomić program pocztowy i odebrać pocztę
 • omawia podobieństwa i różnice między pocztą tradycyjną i elektroniczną;
 • wymienia zasady netykiety;
 • pisze i wysyła listy elektroniczne do jednego adresata; odbiera pocztę
 • wymienia poszczególne elementy okna programu pocztowego;
 • wymienia podstawowe zasady pisania listów elektronicznych;
 • wymienia i omawia zasady netykiety;
 • pisze i wysyła listy elektroniczne do wielu adresatów; odbiera pocztę;
 • prawidłowo dołącza załączniki do listów;
 • zna i stosuje zasadę nieotwierania załączników do listów elektronicznych pochodzących od nieznanych nadawców
 • omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna programu pocztowego;
 • stosuje zasady redagowania listów elektronicznych;
 • przestrzega zasad netykiety;
 • odpowiada na listy;
 • korzysta z książki adresowej;
 • wymienia i omawia podstawowe zasady ochrony komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami przenoszonymi przez pocztę elektroniczną;
 • wymienia podstawowe zasady ochrony komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami przenoszonymi przez pocztę elektroniczną
 • zna różnicę między formatem tekstowym a HTML;
 • tworzy listy w HTML; konfiguruje program pocztowy;
 • zakłada konto pocztowe

   

3. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych  i prezentacji multimedialnych.

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze:

Uczeń:

 • słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia,
 • stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów komputerowych,
 • rozwija indywidualne zdolności twórcze i wrażliwość estetyczną,
 • potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności uczenia się,
 • potrafi odkrywać nowe obszary zastosowań komputera,
 • potrafi współpracować w grupie,
 • jest odpowiedzialny za powierzone zadania i zdyscyplinowany na lekcji.

Grafika komputerowa

 • omawia zalety i wady rysowania odręcznego i za pomocą programu komputerowego;
 • pod kierunkiem nauczyciela tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka)
 • wyjaśnia, do czego służy edytor grafiki;
 • tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka);
 • tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, wielokątów, elips, okręgów);
 • pod kierunkiem nauczyciela wprowadza napisy w obszarze rysunku;
 • wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku
 • tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, wielokątów, elips, okręgów);
 • wypełnia kolorem obszary zamknięte;
 • stosuje kolory niestandardowe;
 • wprowadza napisy w obszarze rysunku;
 • ustala parametry czcionki takie, jak: krój, rozmiar, kolor, pochylenie, pogrubienie, podkreślenie;
 • pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku
 • przekształca obraz: wykonuje odbicia lustrzane, obroty, pochylanie i rozciąganie obrazu;
 • samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go do innego rysunku;
 • wykorzystuje możliwość rysowania w powiększeniu, aby rysować bardziej precyzyjnie i poprawiać rysunki
 • omawia powstawanie obrazu komputerowego i przeznaczenie karty graficznej;
 • samodzielnie odszukuje opcje menu programu w celu wykonania konkretnej czynności;
 • przygotowuje rysunki na konkursy informatyczne

Teksty komputerowe

 • pisze krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki diakrytyczne;
 • wyjaśnia pojęcia: wiersz tekstu, kursor tekstowy;
 • zaznacza fragment tekstu;
 • zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki;
 • usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace
 • wyjaśnia, do czego służy edytor tekstu;
 • porusza się po tekście za pomocą kursora myszy;
 • wyjaśnia pojęcia: strona dokumentu tekstowego, margines;
 • usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace i Delete;
 • wyrównuje akapity do lewej, do prawej, do środka;
 • zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki;
 • pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu rysunki ClipArt i obiekty WordArt;
 • pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu prostą tabelę i wypełnia ją treścią
 • wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie, parametry czcionki;
 • prawidłowo stosuje spacje przy znakach interpunkcyjnych;
 • porusza się po tekście za pomocą kursora myszy i klawiszy sterujących kursorem;
 • zna pojęcie: justowanie;
 • justuje akapity;
 • dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu;
 • wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;
 • wymienia rodzaje umieszczenia obrazu względem tekstu;
 • pod kierunkiem nauczyciela formatuje tabelę;
 • pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu fragment obrazu zapisanego w pliku oraz Autokształty (Kształty)
 • samodzielnie dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu;
 • wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu;
 • wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;
 • samodzielnie formatuje tabelę;
 • samodzielnie wstawia do tekstu fragment obrazu zapisanego w pliku oraz Autokształty (Kształy), rysunki ClipArt, obiekty WordArt
 • samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu;
 • omawia zastosowanie poszczególnych rodzajów umieszczenia obrazu względem tekstu;
 • omawia zasady i znaczenie poprawnego formatowania tekstu;
 • w zadaniach projektowych wykazuje umiejętność prawidłowego łączenia grafiki i tekstu

Obliczenia za pomocą komputera

 • wykonuje proste obliczenia na kalkulatorze komputerowym;
 • pod kierunkiem nauczyciela wypełnia danymi tabelę arkusza kalkulacyjnego;
 • zaznacza odpowiedni zakres komórek;
 • pod kierunkiem nauczyciela tworzy prostą formułę i wykonuje obliczenia na wprowadzonych danych
 • wykonuje obliczenia na kalkulatorze komputerowym;
 • zna budowę tabeli arkusza kalkulacyjnego, określa pojęcia: wiersz, kolumna, komórka, zakres komórek, adres komórki, formuła;
 • rozumie, czym jest zakres komórek;
 • wypełnia danymi tabelę arkusza kalkulacyjnego;
 • stosuje funkcję Suma do dodawania liczb zawartych w kolumnie lub wierszu;
 • samodzielnie numeruje komórki w kolumnie lub wierszu;
 • pod kierunkiem nauczyciela wpisuje proste formuły do przeprowadzania obliczeń na konkretnych liczbach;
 • wykonuje wykres dla jednej i serii danych;
 • wymienia typy wykresów;
 • wymienia elementy okna arkusza kalkulacyjnego;
 • pod kierunkiem nauczyciela tworzy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym;
 • potrafi wstawić  wiersz lub kolumnę do tabeli arkusza kalkulacyjnego;
 • wykonuje obramowanie komórek tabeli;
 • pod kierunkiem nauczyciela wykonuje obliczenia, tworząc proste formuły;
 • wprowadza napisy do komórek tabeli;
 • samodzielnie stosuje funkcję Suma do dodawania liczb zawartych w kolumnie lub wierszu;
 • zna przeznaczenie wykresu kolumnowego i kołowego; tworzy wykres dla dwóch serii danych; umieszcza na wykresie tytuł, legendę i etykiety danych
 • samodzielnie tworzy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym;
 • samodzielnie wykonuje obramowanie komórek tabeli;
 • samodzielnie tworzy proste formuły do przeprowadzania obliczeń na konkretnych liczbach; wprowadza napisy do komórek tabeli;
 • dostosowuje szerokość kolumn do ich zawartości;
 • analizuje i dostrzega związek między postacią formuły funkcji Suma na pasku formuły a zakresem zaznaczonych komórek;
 • wykonuje obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, tworząc formuły oparte na adresach komórek;
 • pod kierunkiem nauczyciela stosuje inne funkcje dostępne pod przyciskiem Autosumowanie;
 • samodzielnie umieszcza na wykresie tytuł, legendę i etykiety danych
 • samodzielnie wprowadza różne rodzaje obramowań komórek tabeli i formatowanie ich zawartości;
 • samodzielnie stosuje inne funkcje dostępne pod przyciskiem Autosumowanie;
 • analizuje formuły tych funkcji;
 • samodzielnie tworzy formuły oparte na adresach komórek;
 • formatuje elementy wykresu;
 • korzysta z różnych rodzajów wykresów;
 • samodzielnie przygotowuje dane do tworzenia wykresu

Prezentacje multimedialne

 • wymienia niektóre sposoby prezentowania informacji;
 • pod kierunkiem nauczyciela wykonuje i zapisuje prostą prezentację składającą się z kilku slajdów
 • wymienia i omawia sposoby prezentowania informacji;
 • podaje przykłady urządzeń umożliwiających przedstawianie prezentacji;
 • wykonuje i zapisuje prostą prezentację składającą się z kilku slajdów zawierających tekst i grafikę;
 • pod kierunkiem nauczyciela uruchamia pokaz slajdów
 • wymienia etapy i zasady przygotowania prezentacji multimedialnej;
 • wykonuje i zapisuje prezentację składającą się z kilku slajdów zawierających tekst i grafikę;
 • dodaje animacje do elementów slajdu;
 • samodzielnie uruchamia pokaz slajdów
 • omawia etapy i zasady przygotowania prezentacji multimedialnej; omawia urządzenia do przedstawiania prezentacji multimedialnych;
 • dba o zachowanie właściwego doboru kolorów tła i tekstu na slajdzie;
 • dobiera właściwy krój i rozmiar czcionki;
 • prawidłowo rozmieszcza elementy na slajdzie;
 • ustala parametry animacji;
 • dodaje przejścia slajdów
 • omawia program do wykonywania prezentacji multimedialnych;
 • rozróżnia sposoby zapisywania prezentacji i rozpoznaje pliki prezentacji po rozszerzeniach;
 • zapisuje prezentację jako Pokaz programu PowerPoint;
 • korzysta z przycisków akcji;
 • potrafi zmienić kolejność slajdów; stosuje chronometraż; potrafi zmienić kolejność animacji na slajdzie

    

4. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.

   

5. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania własnych zainteresowań.

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • potrafi rozwiązywać proste zadania problemowe, wymagające logicznego myślenia,
 • potrafi wynieść korzyści ze stosowania właściwego oprogramowania (tu programu edukacyjnego) dla własnego rozwoju.

Animacje komputerowe

 • pod kierunkiem nauczyciela korzysta z programu edukacyjnego, tworząc prostą animację
 • projektuje proste animacje;
 • korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia animacji
 • wyjaśnia pojęcia: animacja, obraz animowany;
 • samodzielnie tworzy animacje na zadany temat
 • projektuje i tworzy animacje, w tym animacje złożone;
 • samodzielnie zapisuje i odtwarza animacje; modyfikuje i ponownie uruchamia
 • potrafi samodzielnie odszukać opcje menu programu, potrzebne do rozwiązania zadania;
 • tworzy złożone projekty, zawierające elementy animowane;
 • bierze udział w konkursach informatycznych

Programy komputerowe

 • pod kierunkiem nauczyciela
 • korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;
 • steruje obiektem na ekranie (w przód, w prawo, w lewo);
 • podaje przykłady problemów, które można rozwiązać za pomocą komputera;
 • korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;
 • tworzy prosty program składający się z kilku poleceń
 • tworzy proste programy, stosując podstawowe zasady tworzenia programów komputerowych;
 • stosuje odpowiednie polecenie do wielokrotnego powtarzania wybranych czynności;
 • tworzy proste procedury
 • pisze programy, korzystając z edukacyjnego języka programowania;
 • stosuje podstawowe polecenia danego języka;
 • stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności i procedury;
 • potrafi dobrać odpowiednie polecenia do rozwiązania danego zadania
 • potrafi samodzielnie znaleźć sposób rozwiązania  podanego problemu;
 • samodzielnie tworzy trudniejsze programy, korzystając z edukacyjnego języka programowania;
 • potrafi wykorzystać utworzone procedury do tworzenia innych procedur;
 • bierze udział w konkursach informatycznych

     

KRYTERIUM OCENIANIA:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • bierze udział w Konkursie informatycznym pozaszkolnym, zajmuje I miejsce w konkursie szkolnym Mistrz Informatyki
 • jego wiedza daleko wykracza poza zakres  przewidziany programem nauczania informatyki
 • aktywnie pomaga w zajęciach, instalacji oprogramowania i wykonywaniu czynności niezbędnych do funkcjonowaniu pracowni komputerowej,
 • pracuje poza obowiązkami ucznia  np. pracuje systematycznie przez II semestry tworząc gazetkę SU, pomaga prowadzić stronę internetową szkoły, tworzyć projekty edukacyjne prowadzone przez nauczycieli.
 • spełnił wymagania oceny bdb

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w pełni wiadomości i umiejętności zawarte w podstawach programowych,
 • nienagannie posługuje się komputerem w czasie pracy w konkretnym oprogramowaniu
 • przestrzega zasad posługiwania się PC i jego urządzeniami
 • samodzielnie rozwiązuje problemy
 • jest aktywny i samodzielny podczas zajęć
 • rozumie korzyści wynikające z zastosowania PC w życiu codziennym
 • sprawnie tworzy teksty i grafikę komputerową
 • umie uruchomić dowolny program komputerowy
 • opanować wiadomości teoretycznie przewidziane programem nauczania
 • sprawnie wykonuje działania objęte programem matematyki w arkuszu kalkulacyjnym
 • potrafi obsługiwać urządzenia peryferyjne
 • stosuje PC do wspomagania uczenia się
 • prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • przestrzega zasad posługiwania się PC i jego urządzeniami
 • jest aktywny i samodzielnie pracuje podczas zajęć
 • umie uruchomić dowolny program komputerowy
 • potrafi posługiwać się PC w czasie pracy w konkretnym oprogramowaniu
 • umie samodzielnie rozwiązywać problemy
 • stosuje PC do wspomagania uczenia się
 • opanował podstawowe wiadomości teoretyczne realizowanego na zajęciach materiału na poziomie średnio zadowalającym
 • sprawnie tworzy grafikę i teksty komputerowe
 • prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • umie uruchomić dowolny program komputerowy
 • potrafi wykonywać elementarne zadania w edytorze tekstu i edytorze graficznym
 • opanował elementarne wiadomości teoretyczne przewidziane programem
 • potrafi z pomocą nauczyciela aktywnie posługiwać się oprogramowaniem komputerowym realizowanym na zajęciach
 • potrafi z pomocą nauczyciela korzystać z podstawowych źródeł informacji

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi z pomocą nauczyciela aktywnie pracować na zajęciach
 • umie uruchomić elementarne programy komputerowe
 • opanował elementarne wiadomości teoretyczne przewidziane w minimum programowym
 • przestrzega zasad posługiwania się PC
 • ma braki w opanowaniu podstaw programowych
 • niestarannie prowadzi zeszyt programowy

Ocenę niedostateczną  otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował niezbędnego minimum programowego co jest wynikiem lekceważącego stosunku do przedmiotu, przejawia brak aktywności na zajęciach, nie posiada zeszytu przedmiotowego, nie przestrzega zasad posługiwania się PC, nie wykazuje chęci poprawy oceny. Wyjątkiem są uczniowie posiadający aktualne orzeczenie Poradni Pedagogicznej o obniżeniu wymagań programowych do minimum ze względu na deficyty rozwojowe.

Ocena na zajęciach (plusy aktywności)

3 plusy ocena bdb
Uczeń ma prawo do sporadycznego (2 razy podczas semestru) zapomnienia zeszytu lub zadania. Za następne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę ndst. Brak zeszytu lub zadania należy zgłosić nauczycielowi przed lekcją.

Zasady zapowiadania sprawdzianów:

Każdy sprawdzian zapowiadany jest z tygodniowym wyprzedzeniem, nauczyciel precyzyjnie określa zakres materiału przewidziany podczas sprawdzianu. Uczniowie, którzy otrzymali ocenę ndst., dop, i dst. mają prawo do poprawy oceny.     

Uczniowie w trakcie trwania semestru w ramach 1 godzin zajęć otrzymuje 1 ocenę ze sprawdzianów pisemnych, 2 ocenę za prace na lekcji (aktywność, zaangażowanie, praca przy komputerze) itp.), 2 oceny ze znajomości realizowanych programów. Oceny ze sprawdzianów pisemnych będą dostosowane do procentowej punktacji przyjętej powyżej lub ustalonej wewnątrz szkoły.
   

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl