PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI KLASY I-III

Celem edukacyjnym na danym poziomie nauczania jest opanowanie znajomości języka na poziomie zapewniającym minimum komunikacji językowej.

Przewidywane osiągnięcia:

1. Sprawność rozumienia ze słuchu:
- ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy, instrukcji nauczyciela,
- ogólnego sensu oraz wyszukiwanie informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach;

2. Sprawność mówienia:
- zadawanie prostych pytań oraz udzielanie odpowiedzi,
- zdobywanie i udzielanie informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego,
- formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu,
- inicjowanie i podtrzymywanie prostej rozmowy dotyczącej typowych sytuacji dnia codziennego,
- opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego;

3. Sprawność czytania:
- rozumienie powszechnie spotykanych dokumentów,
- wyszukiwanie konkretnych informacji w prostych tekstach,
- rozumienie ogólnego sensu prostych, adaptowanych tekstów;

4. Sprawność pisania:
- dostrzeganie różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz umiejętność poprawnego zapisu większości słów znanych ze słuchu,
- przekazanie prostej informacji;

W ciągu semestru każdy uczeń otrzyma przeciętnie ok. 5 – 6 ocen. Przynajmniej dwie oceny ze sprawdzianów pisemnych, jedną ocenę z czytania tekstu (uczniowie klas III), przynajmniej jedną ze znajomości słówek, przynajmniej jedną z zadania domowego, jedną z zeszytu. Dodatkowo może otrzymać ocenę za aktywność na lekcji oraz za udział w konkursach.

1. Sprawdziany pisemne oceniane są według procentowej punktacji:

ponad 100%  - wspaniale
90 – 100%       - bardzo ładnie
75 – 89%          - ładnie
50 – 74%          - słabo
25 – 49%          - bardzo słabo
0 – 24%             - niewystarczająco

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

90% - 100%    - wspaniale
71% - 89%        - bardzo ładnie
55% - 70%        - ładnie
40% - 54%        - słabo
20% - 39%        - bardzo słabo
poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów    - niewystarczająco

Każdy sprawdzian nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem i określa materiał, który będzie objęty sprawdzianem (NACOBEZU – na co będę zwracać uwagę).

Poprawa sprawdzianów:

 • nauczyciel ma dwa tygodnie na poprawę sprawdzianów, kartkówek, zadań dodatkowych
 • poprawa sprawdzianu z oceny niewystarczającej, bardzo słabej i słabej w ciągu tygodnia od poznania wyników (w wyjątkowych przypadkach nauczyciel może wydłużyć czas poprawy do dwóch tygodni),
 • poprawa sprawdzianu odbywa się po lekcjach, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, uczeń poprawia ocenę tylko jeden raz,
 • obydwie oceny (pierwsza i z poprawy) są wpisane do dziennika i brane pod uwagę przy ocenie,
 • uczeń nieobecny na sprawdzianie pisze sprawdzian po powrocie do szkoły, najpóźniej  do dwóch tygodni.

2. Czytanie:

Wspaniale – otrzymuje uczeń, który bezbłędnie, płynnie przeczyta i rozumie przesłanie dowolnego tekstu lub tekstu, który wcześniej został już poznany na lekcji.

Bardzo ładnie – otrzymuje uczeń, który z bardzo błahymi błędami przeczyta i rozumie przesłanie tekstu, który wcześniej został już poznany na lekcji.

Ładnie – otrzymuje uczeń, który z większymi błędami przeczyta tekst wcześniej poznany na lekcji, ale rozumie jego przesłanie.

Słabo – otrzymuje uczeń, który popełnia błędy w czasie czytania, ale z pomocą nauczyciela potrafi je poprawić i rozumie główne przesłanie tekstu wcześniej poznanego na lekcji.

Bardzo słabo – otrzymuje uczeń, który czytając tekst nawet z pomocą nauczyciela popełnia wiele błędów i rozumie go tylko w niewielkim stopniu.

Niewystarczająco – otrzymuje uczeń, który nie potrafi przeczytać tekstu wcześniej poznanego na lekcji nawet z pomocą nauczyciela.

3. Słownictwo:

Wspaniale – otrzymuje uczeń, który bezbłędnie opanował zasób wymaganego słownictwa na danym poziomie nauczania lub też ten, który zna słownictwo wykraczające poza program danego poziomu nauczania.

Bardzo ładnie – otrzymuje uczeń, który opanował zasób słownictwa przewidziany programem i potrafi go poprawnie zastosować. W wymowie zdarza mu się popełniać błahe błędy w wymowie.

Ładnie – otrzymuje uczeń, który częściowo opanował zasób słownictwa i potrafi je zastosować w codziennych sytuacjach.

Słabo – otrzymuje uczeń, który potrzebuje pomocy nauczyciela przy użyciu podstawowego słownictwa.

Bardzo słabo – otrzymuje uczeń, który opanował minimum konieczne do porozumienia się i stosuje je z pomocą nauczyciela.

Niewystarczająco – otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum koniecznego do porozumiewania się.

4. Zadania domowe:

Wspaniale – otrzymuje uczeń, który bezbłędnie wykonał zadanie domowe (wykorzystując materiały dodatkowe).

Bardzo ładnie – otrzymuje uczeń, który wykonał prawie bezbłędnie zadaną pracę, potrafi wyjaśnić wykorzystane zasady gramatyczne.

Ładnie – otrzymuje uczeń, który popełnia nieliczne błędy, ale potrafi sam je poprawić, ale
po wskazaniu ich przez nauczyciela.

Słabo - otrzymuje uczeń, który popełnia błędy w pracach pisemnych, ale potrafi je poprawić dopiero z pomocą nauczyciela.

Bardzo słabo – otrzymuje uczeń, który nawet przy zadaniach o niewielkim stopniu trudności potrzebuje znacznej pomocy.

Niewystarczająco – uczeń, który nie odrabia prac domowych.

5. Odpowiedź ustna.

Wspaniale – otrzymuje uczeń, który rewelacyjnie opanował słownictwo i gramatykę.

Bardzo ładnie – uczeń, który sprawnie i praktycznie bezbłędnie posługuje się słownictwem i gramatyką przewidzianą na danym poziomie nauczania.

Ładnie – otrzymuje uczeń, który popełnia błędy, ale jest w stanie sam je poprawić.

Słabo - otrzymuje uczeń, który potrafi stosować zasady gramatyczne w podstawowych sytuacjach.

Bardzo słabo – otrzymuje uczeń, który opanował minimum wiadomości i przy znacznej pomocy nauczyciela potrafi je zastosować w najprostszych sytuacjach.

Niewystarczająco – uczeń, który nawet przy znacznej pomocy nauczyciela nie potrafi zastosować najprostszego słownictwa i gramatyki.

6. Aktywność na lekcji.

Uczeń za aktywność podczas pracy w klasie może otrzymać „+”. Za uzyskanie trzech plusów otrzymuje ocenę bardzo ładnie. Zaś za przygotowanie nadobowiązkowych zadań, prezentowanych później kolegom w klasie, może otrzymać ocenę w postaci „+” lub oceny od wspaniale do niewystarczająco.

7. Hierarchia form aktywności mających wpływ na ocenę semestralną i roczną:

 • sprawdziany (całogodzinne)
 • odpowiedzi ustne i kartkówki
 • zadania domowe
 • prace długoterminowe (projekty) i prace dodatkowe
 • aktywność na lekcjach i praca w grupie
 • przygotowanie do lekcji.

Na ocenę semestralną i roczną uczeń pracuje systematycznie przez cały rok szkolny (semestr).
Wyniki sprawdzianu właściwego trzecioklasisty nie mają wpływu na ocenę z języka angielskiego.

8. Przygotowanie do lekcji.

­Uczeń może być raz w semestrze nieprzygotowany bez powodu. Za następne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niewystarczającą. Nieprzygotowanie powinien zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.

Ma również prawo do dwukrotnego braku zadania lub zeszytu w ciągu semestru. Za każdy następny brak zadania lub zeszytu otrzymuje ocenę niewystarczającą. Brak zadania lub zeszytu należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej obydwie oceny (pierwsza i z poprawy) są wpisane do dziennika i brane pod uwagę przy ocenie.

 

Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania z języka angielskiego klas I – III wynikający z wejścia zdalnego nauczania od 09.11.2020 r.

W trakcie nauczania zdalnego Przedmiotowe Zasady Oceniania uzupełnione są o poniższy aneks.

 1. Uczniowie oceniani są na podstawie pracy na lekcji, aktywności i zaangażowania w czasie zajęć online oraz na podstawie przesłanych nauczycielowi prac oraz sprawdzianów poprzez platformę Classroom, dziennik elektroniczny Librus lub pocztę klasową. Prace na ocenę nie częściej niż raz w tygodniu.
 2. Nauczyciel oceniając zadanie, przesyła uczniowi tą samą drogą informację zwrotną w formie oceny sumującej, komentarza czy oceny kształtującej.
 3. Uczniowie mają możliwość wykonywania pracy dodatkowej na ocenę (zadania dla chętnych).
 4. Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów - wymagania te ustalane są indywidualnie z rodzicami uczniów i mogą dotyczyć wydłużenia terminu oddania pracy, obniżenia kryteriów pracy, zwolnienia ucznia z niektórych zadań.
 5. Przy klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej nauczyciele będą uwzględniać aktywność, systematyczność ucznia w okresie zdalnego nauczania.
 6. Za nieoddanie pracy w terminie i nienapisanie sprawdzianu w terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Może ją poprawić w trybie przewidzianym w PZO.
 7. Sposoby poprawy ocen uczeń lub rodzic ustala indywidualnie z nauczycielem przedmiotu.
 8. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus uczniowie mają możliwość kontaktu z nauczycielem na bieżąco i uzyskania dodatkowych objaśnień i wskazówek dotyczących omawianych treści programowych i zleconych prac.
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl