PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VIII

W ciągu semestru każdy uczeń otrzyma przeciętnie 5 - 7 ocen. Przynajmniej dwie oceny ze sprawdzianów pisemnych, jedną ocenę z czytania tekstu, jedną ocenę ze znajomości słówek, przynajmniej jedną z zadania domowego.
Na lekcjach języka angielskiego stosowana jest średnia arytmetyczna. oceny wystawiane na koniec semestru oraz na koniec roku szkolnego wynikają ze średniej arytmetycznej.

1. Sprawdziany pisemne oraz kartkówki oceniane są według procentowej punktacji:

a) ocena sumująca

ponad 100% - celujący
90 – 100%    - bardzo dobry
75 – 89%      - dobry
50 – 74%      - dostateczny
25 – 49%      - dopuszczający
0 – 24%        - niedostateczny

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

90% - 100% - celujący
71% - 89%   - bardzo dobry
55% - 70%   - dobry
40% - 54%   - dostateczny
20% - 39%   - dopuszczający
poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny

W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.
Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane.

b) ocena kształtująca sformułowana w postaci informacji zwrotnej, która zawiera:

 • wyszczególnienie i docenienie pozytywnych stron pracy ucznia,
  - odnotowanie tego co wymaga poprawienia,
  - wskazówki w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją pracę,
  - wskazówki w jakim kierunku uczeń powinien dalej pracować;

Każdy sprawdzian nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem i określa materiał, który będzie objęty sprawdzianem (NACOBEZU – na co będę zwracać uwagę).
- w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 1 sprawdzian i 2 w tygodniu;
- kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej, przy ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia.

Poprawa sprawdzianów  / kartkówek:

 • nauczyciel ma dwa tygodnie na poprawę sprawdzianów i kartkówek (dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii)
 • poprawa sprawdzianu z oceny niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej w ciągu tygodnia od poznania wyników (w wyjątkowych przypadkach nauczyciel może wydłużyć czas poprawy do dwóch tygodni),
 • poprawa sprawdzianu odbywa się po lekcjach, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, uczeń poprawia ocenę tylko jeden raz,
 • obydwie oceny (pierwsza i z poprawy) są wpisane do dziennika i brane pod uwagę przy ocenie,
 • uczeń nieobecny na sprawdzianie pisze sprawdzian po powrocie do szkoły, najpóźniej do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do Szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do Szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.
 • każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni
 • każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „nb” . Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do Szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „nb” ocenę ndst.
 • Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest, jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.
 • Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości przechowywane są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany do końca semestru.
  Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.

2. Czytanie:

Celujący – osiąga uczeń, który bezbłędnie przeczyta dowolny tekst, zrozumie przesłanie danego tekstu.
Bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który bezbłędnie przeczyta wcześniej poznany tekst i zrozumie jego przesłanie
Dobry – otrzyma uczeń, który w czasie czytania popełnia drobne błędy, ale rozumie czytany fragment
Dostateczny – otrzyma uczeń, który popełnia błędy w czasie czytania, ale z pomocą nauczyciela potrafi je poprawić i rozumie główne przesłanie tekstu
Dopuszczający – otrzyma uczeń, który czytając tekst nawet z pomocą nauczyciela popełnia wiele błędów i rozumie go tylko w niewielkim stopniu
Niedostateczny – otrzyma uczeń, który nie potrafi przeczytać tekstu wcześniej przygotowanego w klasie nawet z pomocą nauczyciela.

3. Słownictwo:

Celujący – uczeń opanował zasób słownictwa wykraczający poza program danego poziomu nauczania
Bardzo dobry –  otrzymuje uczeń, opanował zasób słownictwa przewidziany programem i potrafi go poprawnie zastosować
Dobry – otrzymuje uczeń, który opanował zasób słownictwa i potrafi je zastosować w codziennych sytuacjach
Dostateczny – otrzymuje uczeń, który potrzebuje pomocy nauczyciela przy użyciu podstawowego słownictwa
Dopuszczający – opanował minimum konieczne do porozumienia się i stosuje je z pomocą nauczyciela.
Niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum koniecznego do porozumiewania się.

4. Zadania domowe:

Celujący – otrzymuje uczeń, który w zadaniu domowym wykorzystał materiały dodatkowe (słowniki, encyklopedie, mapy, internet).
Bardzo dobry – uczeń, który wykonał bezbłędnie zadaną pracę, potrafi wyjaśnić wykorzystane zasady gramatyczne.
Dobry - uczeń, który popełnia nieliczne błędy, ale potrafi sam je poprawić po wskazaniu nauczyciela.
Dostateczny - otrzymuje uczeń, który popełnia błędy w pracach pisemnych, ale potrafi je poprawić z pomocą nauczyciela.
Dopuszczający – uczeń, który nawet przy zadaniach o niewielkim stopniu trudności potrzebuje znacznej pomocy.
Niedostateczny – uczeń, który nie odrabia prac domowych.

5. Odpowiedź ustna:

Celujący – otrzymuje uczeń, który opanował struktury gramatyczne, czasy i formy oznajmujące, pytające i przeczące w stopniu wykraczającym poza materiał danej klasy.
Bardzo dobry – uczeń, który bezbłędnie posługuje się gramatyką przewidzianą na danym poziomie nauczania.
Dobry - uczeń, który popełnia błędy, ale jest w stanie sam je poprawić.
Dostateczny - otrzymuje uczeń, który potrafi stosować zasady gramatyczne w podstawowych sytuacjach.
Dopuszczający – otrzymuje uczeń, który opanował minimum wiadomości i przy znacznej pomocy nauczyciela potrafi je zastosować w najprostszych sytuacjach.
Niedostateczny – uczeń, który nawet przy znacznej pomocy nauczyciela nie potrafi zastosować najprostszych struktur gramatycznych.

6. Hierarchia form aktywności mających wpływ na ocenę semestralną i roczną:

- sprawdziany (całogodzinne)
- odpowiedzi ustne i kartkówki
- wypracowania pisane na lekcji
- zadania domowe
- prace długoterminowe (wypracowania, referaty, projekty) i prace dodatkowe
- aktywność na lekcjach i praca w grupie
- przygotowanie do lekcji.

Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają następujące umiejętności:
1) planowanie i organizacja pracy grupowej;
2) efektywne współdziałanie;
3) wywiązywanie się z powierzonych ról;
4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

- Na ocenę semestralną i roczną uczeń pracuje systematycznie przez cały semestr/rok szkolny. Ocena ta nie wynika tylko ze średniej ocen cząstkowych.

- Wynik sprawdzianu próbnego siódmoklasisty i ósmoklasisty nie ma wpływu na ocenę z przedmiotu.

Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania zawartości merytorycznej.

Za szczególne osiągnięcia związane z udziałem w konkursach przedmiotowych uczeń jest nagradzany oceną:
- za udział w I i II etapie otrzymuje cząstkową ocenę celującą
- za zdobycie znaczącego miejsca ocenę końcoworoczną podnosi się o 1 stopień.


6. Aktywność na lekcji.

Uczeń za aktywność podczas pracy w klasie lub przygotowanie nadobowiązkowych projektów, prezentowanych później kolegom w klasie, może otrzymać plus „+”, za uzyskanie trzech plusów otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Za brak aktywności na lekcji, lekceważenie lub niewykonywanie poleceń nauczyciela uczeń może otrzymać znak minus (-). Zdobycie trzech minusów daje ocenę niedostateczną.

7. Przygotowanie do lekcji.

Uczeń może być raz w semestrze nieprzygotowany bez powodu. Za następne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną. Nieprzygotowanie powinien zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.

Ma również prawo do dwukrotnego braku zadania lub zeszytu w ciągu semestru. Za każdy następny brak zadania lub zeszytu otrzymuje ocenę niedostateczną. Brak zadania lub zeszytu należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej obydwie oceny (pierwsza i z poprawy) są wpisane do dziennika i brane pod uwagę przy ocenie.

Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

Częste nieprzygotowanie do lekcji, braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego, ponad ustaloną zasadę odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym oceną ndst i mają wpływ na ocenę z zajęć edukacyjnych i zachowania.

8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specyficznych potrzeb uczniów.

Nauczyciel dostosowuje formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach poradni.

Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania z języka angielskiego dla klas IV – VIII wynikający z wejścia zdalnego nauczania od 26.10.2020 r.

W trakcie nauczania zdalnego Przedmiotowe Zasady Oceniania uzupełnione są o poniższy aneks.

Uczniowie oceniani są na podstawie pracy na lekcji, aktywności i zaangażowania w czasie zajęć online oraz na podstawie przesłanych nauczycielowi prac oraz sprawdzianów poprzez platformę Classroom, dziennik elektroniczny Librus lub pocztę klasową. Prace na ocenę nie częściej niż raz w tygodniu.

 1. Nauczyciel oceniając zadanie, przesyła uczniowi tą samą drogą informację zwrotną w formie oceny sumującej, komentarza czy oceny kształtującej.
 2. Uczniowie mają możliwość wykonywania pracy dodatkowej na ocenę (zadania dla chętnych).
 3. Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów - wymagania te ustalane są indywidualnie z rodzicami uczniów i mogą dotyczyć wydłużenia terminu oddania pracy, obniżenia kryteriów pracy, zwolnienia ucznia z niektórych zadań.
 4. Przy klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej nauczyciele będą uwzględniać aktywność, systematyczność ucznia w okresie zdalnego nauczania.
 5. Za nieoddanie pracy w terminie i nienapisanie sprawdzianu w terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Może ją poprawić w trybie przewidzianym w PZO.
 6. Sposoby poprawy ocen uczeń lub rodzic ustala indywidualnie z nauczycielem przedmiotu.
 7. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus uczniowie mają możliwość kontaktu z nauczycielem na bieżąco i uzyskania dodatkowych objaśnień i wskazówek dotyczących omawianych treści programowych i zleconych prac. 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl