PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA kl. IV - VIII

niedostateczny

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi danej klasy uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych
 • uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności

dopuszczający

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi danej klasy umożliwia osiąganie celów polonistycznych
 • uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności

dostateczny

 • poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi danej klasy pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej
 • uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

dobry

 • uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

bardzo dobry

 • uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach


celujący

 • uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia.

Szczegółowe kryteria oceniania stanowią osobne dokumenty dla klasy: czwartej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej.
Wymagania na konkretną ocenę sformułowane są w oparciu o wymagania ogólne:

I. KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE:
a) czytanie utworów literackich
b) odbiór tekstów kultury.

II. KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE:
a) gramatyka języka polskiego
b) zróżnicowanie języka
c) komunikacja językowa i kultura języka
d) ortografia i interpunkcja.

III. TWORZENIE WYPOWIEDZI:
 a) elementy retoryki
 b) mówienie i pisanie.

IV. Samokształcenie

Ustalenia dodatkowe

 1. Wypowiedzi ustne i pisemne mogą być także oceniana kształtująco. Nauczyciel formułuje wtedy informację zwrotną, która może zawierać:
  - wyszczególnienie i docenienie pozytywnych stron wypowiedzi ucznia
  - odnotowanie tego, co wymaga poprawy
  - wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją odpowiedź
  - wskazówki, w jakim kierunku powinien uczeń dalej pracować, by się rozwijać.
 2. Oceny bieżące za odpowiedzi ustne i pisemne mogą posiadać dodatkowo znak plus (+) i minus (-).
 3. Jeden raz w ciągu semestru uczeń może być zwolniony z odpowiedzi ustnej bez podania przyczyny.
 4. Odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie tematy lekcyjne. Ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z odpowiedzi ustnej uczeń poprawia w czasie lekcji.
 5. Częstotliwość prac pisemnych:
  - prace klasowe po zakończeniu działu 2-3 w semestrze (zapowiedziane tydzień wcześniej łącznie z podaniem zakresu materiału w formie nacobezu)
  - sprawdziany gramatyczne 1-3 w semestrze (zapowiedziane tydzień wcześniej łącznie z podaniem zakresu materiału w formie nacobezu)
  - kartkówki dotyczące trzech ostatnich tematów (mogą, ale nie muszą być zapowiadane) są traktowane podobnie jak wypowiedzi ustne
  - dyktanda ortograficzne 1 - 3 w semestrze (zapowiedziane wcześniej i poprzedzone powtórzeniem zasad pisowni)
  - sprawdziany - nie więcej niż 1 w ciągu dnia i nie więcej niż 2 w tygodniu.
 6. Zasady oceniania prac pisemnych, sprawdzianów:
  a)    przy ocenie sumującej przeliczamy ilość punktów na wartości procentowe:
            100% - 90 %  punktów -  celujący (jeśli uczeń zrobił dobrze zadanie dodatkowe na ocenę celującą)
            100%  punktów - celujący (prace klasowe LS)
            100%- 90% punktów - bardzo dobry
            89%- 75% punktów - dobry
            74%- 50% punktów - dostateczny
            49%- 25% punktów - dopuszczający
            24%- 0% punktów - niedostateczny
  b) przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
            1) poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;
            2) 20% - 39% - dopuszczający;
            3) 40% - 54% - dostateczny;
            4) 55% - 70% - dobry;
            5) 71% - 89% - bardzo dobry;
            6) 90% - 100% - celujący.
  c) przy ocenie kształtującej formułujemy informację zwrotną, która może zawierać:
            - wyszczególnienie i docenienie pozytywnych stron pracy ucznia
            - odnotowanie tego, co wymaga poprawy
            - wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją pracę
            - wskazówki, w jakim kierunku powinien uczeń dalej pracować, by się rozwijać.
 7. Uczeń ma prawo do dwukrotnego braku zeszytu lub zadania w ciągu semestru. Za każdy następny brak otrzymuje ocenę niedostateczną.
  Brak zadania lub zeszytu należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Nauczyciel sprawdza zeszyt podczas oceniania zadań domowych.
  Każda kartkówka i sprawdzian powinny zostać zaliczone w formie ustalonej z nauczycielem po upływie dwóch tygodni od powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, jeśli uczeń nie zastosował się do wskazań nauczyciela dotyczących zaliczenia kartkówki lub sprawdzianu, nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną.
 8. Poprawa sprawdzianów:
  - nauczyciel ma dwa tygodnie na poprawę sprawdzianów, dyktand i kartkówek
  - poprawa sprawdzianu z oceny niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej
  w ciągu tygodnia od poznania wyników (w wyjątkowych przypadkach nauczyciel może wydłużyć czas poprawy do dwóch tygodni)
  - poprawa sprawdzianu odbywa się po lekcjach, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, uczeń poprawia ocenę tylko jeden raz
  - obydwie oceny (pierwsza i z poprawy) są wpisane do dziennika i brane pod uwagę przy ocenie
  - uczeń nieobecny na sprawdzianie pisze sprawdzian po powrocie do szkoły, najpóźniej do dwóch tygodni.
 9. Dyktanda
  Błędy podstawowe:
  - rz, ż, ó, u, h, ch
  - pisownia wyrazów z i, j
  - grupy spółgłosek, w których zachodzi upodobnienie pod względem dźwięczności
  - „nie” z różnymi częściami mowy
  - wielkie litery
  - „by” z czasownikiem
  - ą, ę w zakończeniach
  - zmiękczenia spółgłosek
  - wyrażenia przyimkowe.
  Błędy drugorzędne:
  - uproszczenie spółgłosek w gr.- dzki, -cki, -dztwo, -ctwo
  - pisownia zakończeń rzeczowników –ia, -ja
  - pisownia zakończeń bezokoliczników.

  Ocenianie dyktand
  1 błąd I. stopnia      + dobry
  2 błędy I. stopnia      dobry
  3 błędy I. stopnia      +dostateczny
  4 błędy I. stopnia      dostateczny
  5 błędów I stopnia      + dopuszczający
  6 błędów I. stopnia      dopuszczający
  7 błędów i więcej      niedostaeczny
      
  2 błędy II. stopnia = 1 błąd I. stopnia
  3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd I. stopnia
  Ten sam błąd poprawiany wielokrotnie traktuje się jako jeden błąd ortograficzny.
 10. Aktywność na lekcji:
  - samodzielność
  - pomysłowość i oryginalność wykonanej pracy
  - estetyka
  - selekcja materiału
  - poprawna synteza i analiza; wnioskowanie
  - odtwarzanie sytuacji
  - elementy scenograficzne; dobór, opracowanie
  - kształtowanie i formułowanie sądów i opinii.
  Za aktywność w czasie lekcji uczeń otrzymuje plusa (+). Zdobycie trzech plusów daje ocenę bardzo dobrą.
  Za brak aktywności na lekcji, lekceważenie lub niewykonywanie poleceń nauczyciela uczeń może otrzymać znak minus (-). Zdobycie trzech minusów daje ocenę niedostateczną.
  Za udział w konkursach polonistycznych uczeń otrzymuje cząstkowe oceny bardzo dobre lub celujące w zależności od zaangażowania i wyników.
 11. Egzaminy próbne.
  W ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty uczniowie klas siódmych i ósmych piszą próbne egzaminy. Są one poprawiane i oceniane. Ocena wyrażona jest w wartości procentowej i w ten sposób wpisana do dziennika elektronicznego; kategoria dodatkowa, waga zero. Nie jest brana pod uwagę przy wystawianiu ocen.
 12. Hierarchia form aktywności mających wpływ na ocenę semestralną i roczną:
  - prace klasowe (całogodzinne lub dwugodzinne)
  - odpowiedzi ustne i kartkówki
  - prace domowe
  - prace długoterminowe (wypracowania, referaty, projekty) i prace dodatkowe
  - aktywność na lekcjach i praca w grupie
  - przygotowanie do lekcji.
 13. Na ocenę semestralną i roczną uczeń pracuje systematycznie przez cały rok szkolny (semestr). Ocena ta nie wynika tylko ze średniej ocen cząstkowych.
  Za szczególne osiągnięcia związane z udziałem w konkursach przedmiotowych uczeń jest nagradzany oceną:
  - za udział w I i II etapie konkursu przedmiotowego z języka polskiego otrzymuje cząstkową ocenę celującą
  - za udział w III etapie konkursu przedmiotowego z języka polskiego, zdobycie tytułu mistrza przedmiotu lub mistrza ortografii ocenę końcoworoczną podnosi się o 1 stopień.
 14. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów na lekcjach języka polskiego.

  Nauczyciel na lekcjach języka polskiego dostosowuje formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Specyfika potrzeb uczniów Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • nie wymagać, by uczeń czytał głośno dłuższy nowy tekst przy klasie
 • dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji
 • czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożyć w czasie
 • uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu wcześniej w domu
 • częściej sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić sposób poprawy błędów, czuwać nad wnikliwą ich poprawą
 • dać uczniowi czas na przygotowanie się do pisania dyktanda
 • dyktanda sprawdzające można organizować indywidualnie
 • błędów nie omawiać wobec całej klasy
 • w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć tworzenia schematów pracy,  planowania kompozycji wypowiedzi
 • stosować inne zasady oceniania poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej w wypracowaniach
 • podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych tzw. nacobezu
 • w miarę możliwości dawać więcej czasu na prace pisemne
 • w przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać ucznia ustnie
 • w uzasadnionych przypadkach pozwalać na wykonywanie prac na komputerze
Uczniowie z inteligencją niższą niż przeciętna.
 • zmniejszać ilość, stopień trudności i obszerności zadań
 • dzielić materiału na mniejsze partie, wyznaczać czas na ich opanowanie i odpytywanie wg znanych przez ucznia wymagań podanych w formie nacobezu
 • wydłużać czas na odpowiedź, przeczytanie lektury
 • wprowadzać dodatkowe środki dydaktycznych, np. ilustracje
 • odwoływać się do znanych sytuacji z życia codziennego
 • formułować pytania w formie zdań o prostej konstrukcji powołujących się na ilustrujące przykłady
 • często podchodzić do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień
 • zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach
 • dyktanda przeprowadzać indywidualnie w wolniejszym tempie
 • potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na opanowanie materiału.

 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl