PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MATEMATYKA


1. Przy ocenie bierze się pod uwagę:

 • znajomość i rozumienie pojęć matematycznych
 • umiejętność prowadzenia rozumowań i stosowania poznanych pojęć
 • umiejętność logicznego myślenia
 • samodzielność w rozwiązywaniu zadań, własny wkład pracy ucznia
 • umiejętność analizowania tekstów matematycznych, odczytywania informacji z wykresów, diagramów, tabel, rysunków
 • posługiwanie się językiem matematycznym adekwatnym do danego poziomu nauczania
 • umiejętność posługiwania się przyrządami
 • aktywny i czynny udział w lekcjach
 • umiejętność pracy w grupie

Powyższe wymagania opracowane zostały w oparciu wymagania ogólne:

 • sprawność rachunkowa
 • wykorzystanie i tworzenie informacji
 • modelowanie matematyczne
 • rozumowanie i tworzenie strategii

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.


4. Osiągnięcia uczniów (ułożone według hierarchii ważności) oceniane są poprzez:

 • prace klasowe (zadania otwarte, testy – 45 minut)
 • kartkówki (15, 20 minut)
 • odpowiedzi ustne przy tablicy
 • zadania domowe, zeszyty ćwiczeń
 • prace długoterminowe (projekty, modele brył)
 • udział w konkursach matematycznych
 • aktywność na lekcjach i praca w grupach
 • przygotowanie do lekcji (przybory, zeszyt, ćwiczenia)
 • diagnozy

Każdy uczeń może otrzymać ocenę za aktywność na lekcjach (częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi, rozwiązywanie dodatkowych zadań, aktywna praca w grupach, samodzielność pracy, wyszukiwanie dodatkowych informacji, pomysłowość, kreatywność, wyciąganie i formułowanie wniosków).
Aktywność na lekcji oceniana jest plusem (+). Za zdobycie czterech plusów uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą.

5. Zasady badania wyników nauczania:

Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.
Badanie to odbywa się w trzech etapach:

 • diagnozy wstępnej,
 • diagnozy na zakończenie I semestru nauki,
 • diagnozy na koniec roku szkolnego.

Oceny uzyskane przez uczniów podczas diagnozy nie mają wpływu na ocenę semestralną.

6. Zasady pracy i realizacja wymagań:

Każdy uczeń oceniany jest według swoich możliwości intelektualnych.
Uczeń może udzielać odpowiedzi ustnych (co najmniej trzy pytania w formie krótkich zadań rozwiązywanych na tablicy), każda odpowiedź ustna podlega samoocenie ucznia, ocenie klasy oraz ostatecznie ocenie nauczyciela z odpowiednim uzasadnieniem.

Każdy uczeń ma prawo do dwukrotnego braku zadania domowego w ciągu semestru (za brak zadania domowego traktowany jest również brak zeszytu przedmiotowego lub ćwiczeń), za każdy następny brak zadania domowego lub zeszytu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, niewykorzystany limit nie przechodzi na semestr następny.

Każdy uczeń może być nieprzygotowany do lekcji (niegotowość do odpowiedzi ustnej lub brak przyrządów) dwa razy w ciągu semestru, za każde następne nie przygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, niewykorzystany limit nie przechodzi na semestr następny.

Uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi na początku lekcji każde nie przygotowanie do lekcji, brak zeszytu lub zadania.

Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić zeszyty i wiadomości.

Prace klasowe i sprawdziany są zapowiadane, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem oraz podaniem zakresu wiadomości (NACOBEZU – na co będę zwracać uwagę). Uczeń nieobecny na sprawdzianie pisze sprawdzian po powrocie do szkoły w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem, najpóźniej do dwóch tygodni.

Kartkówki nie muszą być zapowiadane, obejmują trzy ostatnie tematy.

Poprawa sprawdzianów:

 • nauczyciel ma dwa tygodnie na poprawę sprawdzianów i kartkówek,
 • każdą pracę klasową napisaną na ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną można poprawić,
 • poprawa jest dobrowolna, musi się odbyć w ciągu tygodnia od otrzymania informacji o ocenie (w wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może wydłużyć czas poprawy do dwóch tygodni),
 • uczeń poprawia pracę tylko raz, poprawa odbywa się po lekcjach w terminie ustalonym przez nauczyciela,
 • obydwie oceny (pierwsza i z poprawy) są wpisane do dziennika i brane pod uwagę przy ocenie podsumowującej (semestralnej lub końcowo rocznej).

7. Wymagania na poszczególne oceny:

a) wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniom dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego,

b) wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki,

c) wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia,

d) wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych,

e) wymagania wykraczające (na ocenę celującą) – stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych.

8. Zasady oceniania prac pisemnych, sprawdzianów:

a) przy ocenie sumującej przeliczamy ilość punktów na wartości procentowe:

ponad 100% punktów - celujący
100%- 90% punktów - bardzo dobry
89%- 75% punktów - dobry
74%- 50% punktów - dostateczny
49%- 25% punktów - dopuszczający
24%- 0% punktów - niedostateczny

b) przy ocenie kształtującej formułujemy informację zwrotną, która zawiera:

 • wyszczególnienie i docenienie pozytywnych stron pracy ucznia
 • odnotowanie tego, co wymaga poprawy
 • wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją pracę
 • wskazówki, w jakim kierunku powinien uczeń dalej pracować, by się rozwijać.

Na ocenę semestralną i roczną uczeń pracuje systematycznie cały rok szkolny (semestr).

W klasach 4, 5 ocena semestralna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych, które posiadają hierarchie ważności.
W klasach 6,7,8 ocena semestralna i roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych. Każdej formie sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz aktywności ucznia przypisane są odpowiednie wagi:

Forma sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia Waga
Sprawdzian pisemny, praca klasowa, osiągnięcia w konkursach 3
Kartkówka, odpowiedź ustna 2
Praca domowa, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, aktywność, prace długoterminowe i projekty, udział w konkursach 1
Diagnozy 0

Średnia ważona przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej:

Poniżej 1,7 - niedostateczny
1,7 – 2,69 – dopuszczający
2,7 – 3,69 – dostateczny
3,7 – 4,69 – dobry
4,7 – 5,0 – bardzo dobry
Powyżej 5,0 i dodatkowe osiągnięcia, sukcesy w konkursach, udział w projektach – celujący.

Wyniki sprawdzianów próbnych i sprawdzianu właściwego ósmoklasisty nie mają wpływu na ocenę z matematyki.

Za szczególne osiągnięcia związane z udziałem w konkursach przedmiotowych uczeń jest nagradzany oceną:

 • za udział w I i II etapie otrzymuje cząstkową ocenę celującą
 • za udział w III etapie ocenę końcoworoczną podnosi się o jeden stopień.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów na lekcjach matematyki

Nauczyciel na lekcjach matematyki dostosowuje formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Specyfika potrzeb uczniów Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • naukę tabliczki mnożenia, wzorów, rozłożyć w czasie, często przypominać i utrwalać
 • nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, przygotować wcześniej zapowiedzią, że uczeń będzie pytany
 • w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wskazówek
 • w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie zadań
 • dawać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania jak na sprawdzianie
 • uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr
 • materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje
 • oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny (co wynikać może z pomyłek rachunkowych) i odwrotnie – oceniać dobrze, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego była niezbyt jasna, gdyż uczniowie dyslektyczni często prezentują styl dochodzenia do rozwiązania niedostępny innym osobom, będący na wyższym poziomie kompetencji
Uczniowie z inteligencją niższą niż przeciętna.
 • często odwoływać się do konkretu (np. graficzne przedstawianie treści zadań), stosować szeroko pojętą zasadę poglądowości
 • omawiać niewielkie partie materiału i o mniejszym stopni trudności (pamiętając, że obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej)
 • podawać polecenia w prostszej formie (dzielić złożone treści na proste, bardziej zrozumiałe części)
 • wydłużać czas pracy potrzebny na wykonanie zadania,
 • podchodzić do dziecka w trakcie samodzielnej pracy w razie potrzeby udzielać pomocy i wyjaśnień, mobilizować do wysiłku i ukończenia zadania
 • zadawać do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać
 • zapewnić większą ilości czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału.

 

Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania z matematyki klas IV – VIII wynikajacy z wejścia zdalnego nauczania od 26.10.2020 r.

W trakcie nauczania zdalnego Przedmiotowe Zasady Oceniania uzupełnione są o poniższy aneks.

 1. W nauczaniu zdalnym uczniowie oceniani są na podstawie przesłanych nauczycielowi prac poprzez platformę Classroom.
 2. W wyjątkowych sytuacjach po ustaleniu z nauczycielem prace uczniowskie mogą być dostarczane poprzez różne dostępne uczniom kanały komunikacyjne (klasowa poczta elektroniczna, mms). Prace te mogą być przesłane w różnej formie, np. dokumentu tekstowego, zdjęcia.
 3. Nauczyciel oceniając zadanie, przesyła uczniowi tą samą drogą informację zwrotną w formie oceny sumującej, komentarza czy oceny kształtującej.
 4. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności ucznia odbywa się w sposób systematyczny i obejmuje zróżnicowane formy oceny.
 5. Uczniowie mają możliwość wykonywania pracy dodatkowej na ocenę (zadania dla chętnych).
 6. Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów - wymagania te ustalane są indywidualnie z rodzicami uczniów i mogą dotyczyć wydłużenia terminu oddania pracy, obniżenia kryteriów pracy, zwolnienia ucznia z niektórych zadań.
 7. Przy klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej nauczyciele będą uwzględniać aktywność, systematyczność ucznia w okresie zdalnego nauczania.
 8. Za nieoddanie pracy w terminie i nienapisanie sprawdzianu w terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Może ją poprawić w trybie przewidzianym w PZO.
 9. Ocenianie jest jawne, a wystawione oceny wpisane są do dziennika elektronicznego.
 10. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus uczniowie mają możliwość kontaktu z nauczycielem na bieżąco i uzyskania dodatkowych objaśnień i wskazówek dotyczących omawianych treści programowych i zleconych prac.
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl