PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – MUZYKA

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

Podczas wystawiania ocen z przedmiotu nauczyciel zwraca uwagę przede wszystkim na:

 1. Indywidualne predyspozycje dziecka, jego zdolności muzyczne, znajomość technik gry, emisyjnych oraz odpowiednie wykorzystywanie ich, jak również znajomość wiadomości z teorii historii muzyki.
 2. Jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań muzycznych.
 3. Zaangażowanie ucznia w działania muzyczne i jego aktywny w nich udział.
 4. Umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych  rozwiązań.
 5. Podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań muzycznych, udział w konkursach muzycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska.
 6. W przypadku braku zdolności muzycznych i umiejętności wykonywania ćwiczeń uczeń nie  jest zwolniony z oceny. Jest zobowiązany wykonać je na miarę swoich możliwości.
 7. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i odrabianie zadań domowych.
 8. Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego kryterium dla określonego tematu muzycznego. Jest to forma ustnej umowy klasy z nauczycielem.
 9. Uczeń, który jest nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnienia informacji z poprzednich zajęć.
 10. Uczeń ma prawo poprawić ocenę, ale w porozumieniu  i terminie ustalonym przez nauczyciela. Ocena poprawiona jest wpisana do dziennika obok oceny poprzedniej (przyjmuje się zapis:1/2).

WYMAGANIA

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;
 • zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji;
 • na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty;
 • potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie, dzwonkach, keyboardzie;
 • umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza niego;
 • opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów;
 • potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne;
 • zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe;
 • jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych.

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;
 • korzysta z różnych źródeł informacji;
 • na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;
 • potrafi zagrać większość melodii przewidzianych w programie nauczania na flecie  i dzwonkach;
 • umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie nauczania;
 • odrabia prace domowe;
 • jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

 • opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;
 • korzysta z różnych źródeł informacji;
 • potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie i/lub dzwonkach;
 • umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem muzycznym;
 • na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;
 • odrabia prace domowe;
 • jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:  

 • opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane  w realizowanym programie nauczania;
 • jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela;
 • potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na f1ecie lub dzwonkach;
 • umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania;
 • odrabia prace domowe;
 • potrafi się skupić podczas słuchania koncertów muzycznych.

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

 • w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;
 • jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela;
 • potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane  w programie nauczania;
 • umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie nauczania;
 • odrabia proste prace domowe;
 • nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych.

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym   programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie);
 • nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela;
 • nie potrafi grać na żadnym instrumencie melodycznym;
 • ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki;
 • jest pasywny na lekcjach, nie uważa;
 • nie odrabia prac domowych;
 • nie wykazuje żadnych chęci nauczenia się czegokolwiek, nadrobienia braków, poprawienia ocen.

Przedmiotowy system oceniania uwzględnia pisemne opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zakłada obniżenie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.

FORMY I METODY SPRAWDZANIA WIEDZY

Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena powinna przede wszystkim motywować ucznia do działania.
 
Ocenie podlegają:

1) umiejętności w zakresie:
•    śpiewania (min. 2 oceny na okres);
•    grania na instrumentach (min. 1 oceny na okres);
•    tworzenia muzyki;
•    ruchu przy muzyce;
•    tworzenia wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów;

2) wiedza o muzyce (min. 1 oceny na okres):
•    zagadnienia teoretyczne – znajomość podstawowych pojęć muzycznych i umiejętność ich stosowania w wypowiedziach o muzyce;
•    wiadomości o kompozytorach;
•    znajomość aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły, chóry, orkiestry);
•    opanowanie zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej;

3) postępy, zaangażowanie, wkład pracy w działania muzyczne:
•    aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem;
•    umiejętność pracy w grupie – współpraca i wzajemna pomoc;
•    prezentacja dokonań;
•    kreatywność.

Na okres uczeń powinien mieć minimum 4 oceny
 
Metoda wystawienia oceny śródrocznej i rocznej.
 
Oceny klasyfikacyjne okresowe i roczne ustalają nauczyciele, a zatwierdza rada pedagogiczna. Oceny roczne są podawane w stopniach pełnych w skali od 1 do 6.  W ocenach okresowych mogą być  umieszczone również „plusy” i „minusy”.
Uczeń ma prawo do 1 nieprzygotowania z muzyki, 3 braków instrumentu, 2 braków zadania domowego. Uczeń może dostać 3 plusy za aktywność wówczas obowiązuje ocena bardzo dobra, 3 minusy – ocena niedostateczna

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl