PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – PLASTYKA

PZO z plastyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 6 w Krośnie

  

Zasady oceniania uczniów:
Podczas wystawiania ocen z przedmiotu nauczyciel zwraca uwagę przede wszystkim na:

 1. Indywidualne predyspozycje dziecka, jego zdolności plastyczne, znajomość technik i odpowiednie wykorzystywanie ich, jak również znajomość wiadomości z teorii historii, sztuki, trafność obserwacji, pomysłowość (oryginalność), wrażliwość.
 2. Jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych.
 3. Zaangażowanie ucznia w działania plastyczne i jego aktywny w nich udział.
 4. Umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych  rozwiązań.
 5. Podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, udział w konkursach plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska.
 6. W przypadku braku zdolności plastycznych i umiejętności wykonywania prac uczeń nie  jest zwolniony z oceny. Jest zobowiązany wykonać ją na miarę swoich możliwości.
 7. Przygotowanie ucznia do zajęć.
  Jeden raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć bez konsekwencji. O nieprzygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy. Zgłoszenia mogą dotyczyć: braku zeszytu, brak materiałów i pomocy  plastycznych na lekcji, brak zaległej pracy.
 8. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i odrabianie zadań domowych.
 9. Sprawdzone i ocenione sprawdziany, kartkówki nauczyciel udostępnia uczniom na lekcji, a  jego  rodzicom na życzenie w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem.
 10. Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy na zajęciach, nauczyciel wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji. W domu  uczeń  poprawia pracę w zadanej technice.
 11. Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego kryterium dla określonej pracy. Jest to forma ustnej umowy klasy z nauczycielem.
 12. Uczeń, który jest nieobecny na lekcji ma obowiązek dowiedzieć się jakie materiały i  przybory  należy  przygotować na kolejną lekcję (np. blok, kredki, zeszyty itp.)
 13. Uczeń ma prawo poprawić ocenę, ale w porozumieniu i terminie ustalonym przez nauczyciela. Ocena poprawiona jest wpisana do dziennika obok oceny poprzedniej (przyjmuje się zapis:1/2).

  

KONTRAKT Z UCZNIEM

 1. Ma na lekcji materiały niezbędne do wykonania pracy plastycznej i zeszyt przedmiotowy.
 2. Zna wymaganie edukacyjne i kryteria ocen.
 3. Każda praca plastyczna wykonana przez ucznia na lekcji jest oceniona pozytywnie.
 4. Ocenę niedostateczną za pracę plastyczną uczeń otrzymuje tylko wtedy, gdy jej nie odda do oceny.
 5. Każdą pracę plastyczną wykonuje samodzielnie.
 6. Ma prawo  raz w ciągu semestru nie przygotować się do lekcji.
 7. O tym, że uczeń jest nieprzygotowany do lekcji, informuje nauczyciela na początku zajęć, w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną.
 8. Brak materiałów do wykonania pracy plastycznej (gdy uczeń zgłasza nieprzygotowanie) nie zwalnia od pracy na lekcji. Uczeń ma obowiązek pracować na materiałach zastępczych.
 9. Gdy uczeń jest nieobecny na lekcji, pracę plastyczną uzupełnia i oddaje do oceny w ciągu dwóch  tygodni od daty powrotu do szkoły.
 10. Jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach to może to zrobić w  domu i oddać pracę  na kolejną lekcję, w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.
 11. Za osiągnięcia w konkursach plastycznych od etapu rejonowego wzwyż uczeń otrzymuje ocenę celującą.
 12. Obowiązkiem ucznia jest utrzymać porządek na stanowisku pracy i przestrzegać zasad bhp.
 13. Stara się być zawsze pozytywnie nastawiony do wykonania swojej pracy plastycznej, wierząc w swoje możliwości.

Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przez nauczyciela na początku zajęć: w szczególności prace ucznia oceniane są za:

 • zgodność z tematem,
 • bogactwo treści,
 • pomysłowość, (oryginalność),
 • wartości formalne ( kompozycja, kolorystyka, właściwości tworzywa, techniki plastyczne),
 • wrażliwość,
 • estetyka

  

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJACE OCENIANIU

 1. Prace plastyczne
 2. Aktywność na lekcji
 3. Zeszyt
 4. Przygotowanie do lekcji
 5. Przygotowanie prac na konkursy
 6. Aktywność pozaszkolna

  

Tryb wystawiania  ocen klasyfikacyjnych.

Ocena semestralna lub roczna:
 -  jest wystawiana na koniec każdego semestru z ocen uzyskanych w trakcie jego trwania, jest podsumowaniem całokształtu pracy ucznia,
Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

1. Ocena celująca ( 6 )

 • uczeń przejawia zdolności plastyczne
 • wiedza wykracza poza program nauczania zaplanowany do opanowania w kl. IV, V, VI VII VII
 • prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie rozwiązuje problemy plastyczne
 • wykonuje dodatkowe zadania, prace, dekoracje
 • jest laureatem konkursów plastycznych,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany

  

2. Ocena bardzo dobra ( 5 )

 • uczeń poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych
 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastyczne określone programem nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI, VII
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując je w praktyce
 • jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy
 • rozwija talent plastyczny

 

3. Ocena dobra ( 4 )

 • uczeń dobrze opanował umiejętności plastyczne i teoretyczne określone programem nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI VII
 • poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce
 • przejawia aktywność na zajęciach i jest do nich przygotowany

  

4. Ocena dostateczna ( 3 )

 • uczeń wykazuje podstawową wiedzę w zakresie materiału przewidzianego programem nauczania i zaplanowane do opanowania na poziome kl. IV, V, VI VII
 • jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany
 • nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało zainteresowany przedmiotem
 • nie wykazuje chęci do poprawienia ocen

 

5. Ocena dopuszczająca ( 2 )

 • uczeń minimalnie opanował wiedzę w zakresie programu nauczania plastyki i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI VII
 • jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje zalecane prace, objawia lekceważący stosunek do przedmiotu
 • nie wykazuje chęci do poprawienia ocen

 

6. Ocena niedostateczna (1)

 • uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym przedmiotu nauczania w danej klasie.
 • braki w umiejętnościach i wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.
 • nie jest w stanie rozwiązywać i wykonywać zadań o elementarnym stopniu trudności.
 • nie przygotowuje się do zajęć, a także nie uaktywnia się na nich.
 • przeszkadza w prowadzeniu zajęć nauczycielowi i kolegom. Zagraża  bezpieczeństwu.

  

Dostosowanie  PSO do potrzeb uczniów z dysfunkcjami.

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl