PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PRZYRODA

1. Sposoby oceniania prac pisemnych, sprawdzianów, odpowiedzi i zadań domowych:

Oceną sumującą oceniane są sprawdziany na koniec realizowanego działu programowego, odpowiedzi ustne i zadania domowe. Oceną kształtującą oceniane są kartkówki w trakcie uczenia się, niektóre zadania domowe oraz odpowiedzi ustne. Uczeń od nauczyciela w trakcie oceniania otrzymuje NaCoBezu (kryteria oceniania) oraz informację o terminie i sposobie oceniania: czy praca ucznia będzie oceniana oceną sumującą czy kształtującą.

Zasady stosowane są następujące:

a) przy ocenie sumującej przeliczamy ilość punktów na wartości procentowe:

ponad 100% punktów - celujący
100% - 90% punktów - bardzo dobry
89% - 75% punktów - dobry
74% - 50% punktów - dostateczny
49% - 25% punktów - dopuszczający
24% - 0% punktów - niedostateczny

b) przy ocenie kształtującej formułujemy informację zwrotną, która zawiera:

 • wyszczególnienie i docenienie pozytywnych stron pracy ucznia
 • odnotowanie tego, co wymaga poprawy
 • wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją pracę
 • wskazówki, w jakim kierunku powinien uczeń dalej pracować, by się rozwijać.

2. Ocena odpowiedzi ustnej obejmuje wiadomości z trzech ostatnich lekcji omawianego działu, podstawowe pojęcia zapisane w zeszycie kolorem i w podręczniku wyróżnione „tłustym” drukiem.

3. Ocena aktywności:

 • aktywność na lekcji,
 • przyniesione pomoce ( okazy, książki, czasopisma itp. )
 • ocena referatów,
 • zdobycie czterech plusów daje ocenę bardzo dobrą z aktywności .

4. Hierarchia form aktywności mających wpływ na ocenę semestralną i roczną:

 • prace klasowe całogodzinne,
 • odpowiedzi ustne i kartkówki,
 • prace domowe,
 • prace długoterminowe ( wypracowania, referaty, projekty, hodowle ),
 • aktywność na lekcji i praca w grupie,
 • przygotowanie do lekcji ( materiały, przybory, atlasy itp. ).

5. Ocena zeszytu przedmiotowego obejmuje estetykę, pismo, ortografię.

6. Ocena zadań domowych:

 • uczeń ma prawo do dwukrotnego braku zadania lub zeszytu w ciągu semestru,
 • za każdy następny brak zadania lub zeszytu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
 • brak zadania, zeszytu, brak przygotowania do lekcji należy zgłosić nauczycielowi na początku każdej lekcji,
 • uczeń może raz w semestrze zwolnić się z odpowiedzi ustnej.

7. Poprawa sprawdzianów:

 • tylko z oceny niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej, w ciągu dwóch tygodni od poznania wyników ( zmiana terminu może być spowodowana wyłącznie chorobą ),
 • każdy uczeń ma jedną szansę poprawy,
 • poprawa jest dokonywana wyłącznie podczas konsultacji.

8. Zasady informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, zasadach i sposobach oceniania:

 • na początku każdego roku szkolnego nauczyciel przyrody informuje rodziców i uczniów o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i trybie wystawiania wyższej niż przewidywana oceny śródrocznej i rocznej. Uczniowie są informowani poprzez pogadankę na pierwszej lekcji przyrody, wypisanie najważniejszych informacji w zeszycie lub wklejenie kartek z najważniejszymi informacjami,
 • rodzice są informowani przez wychowawców na pierwszym zebraniu,
 • dodatkowych informacji udziela nauczyciel przyrody w czasie cotygodniowej konsultacji i spotkań indywidualnych z rodzicami.
 • Informacja Zwrotna zawiera wskazówki do dalszej pracy i wskazuje drogę co zrobić by ocena była jeszcze lepsza.

  

Wymagania ogólne na poszczególne oceny:

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania:

 • potrafi rozwiązywać zadania problemowe, prawidłowo wnioskować, formułować sądy i opinie,
 • w grupie pełni rolę „lidera”,
 • ma własne zdanie na dany temat,
 • potrafi wypowiadać się w sposób ciekawy używając właściwego słownictwa,
 • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości objętych programem nauczania:

 • potrafi prawidłowo wnioskować,
 • umie rozwiązywać zadania problemowe,
 • aktywnie pracuje w grupie,
 • używa właściwego słownictwa przyrodniczego.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości przewidziane podstawą programową:

 • odpowiedzi ustne zawierają nieliczne błędy merytoryczne,
 • potrafi samodzielnie poprawiać większość błędów,
 • zadania problemowe prostsze rozwiązuje samodzielnie, a trudniejsze przy pomocy nauczyciela,
 • właściwie pracuje w grupie.

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości objęte podstawą programową:

 • wypowiada się w miarę samodzielnie,
 • prawidłowo korzysta z pomocy nauczyciela przy zadaniach trudniejszych,
 • rozwiązuje proste zadania,
 • pracuje w grupie pod kierunkiem nauczyciela.

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w stopniu zadowalającym opanował minimum wiadomości objętych podstawą programową:

 • pracuje przy pomocy nauczyciela,
 • wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności ( typowe ),
 • potrafi nawiązać kontakt z grupą.

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje zupełny brak wiadomości i umiejętności:

-popełnia wiele błędów rzeczowych,

 • nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności,
 • nie potrafi pracować z grupą, jest bierny,
 • nie wykazuje chęci poprawy ocen,
 • odjęte środki zaradcze ( pomoc w nauce, zajęcia dodatkowe, pomoc koleżeńska itp.) nie przyniosły poprawy ocen,


7. Oceny bieżące oprócz stopnia mogą posiadać dodatkowo znak plus ( + ) i minus ( - ).

Nauczyciel na bieżąco informuje rodziców i uczniów o uzyskanych przez ucznia ocenach sumujących i kształtujących, poprzez udzielenie Informacji Zwrotnej w czasie indywidualnych spotkań, a także przez wpisy w dzienniku elektronicznym i papierowym. IZ zawsze zawiera element motywujący ucznia do dalszych postępów w nauce i wskazuje drogę co zrobić by ocena semestralna oraz roczna była lepsza.
Informację o cenie niedostatecznej na koniec semestru i roku szkolnego uczeń i rodzic otrzymuje na miesiąc wcześniej przed terminem klasyfikacji, o pozostałych ocenach klasyfikacyjnych nauczyciel informuje tydzień przed klasyfikacją, poprzez wpisanie do dziennika i dzienniczka ucznia. Od wystawionej przez nauczyciela oceny semestralnej i rocznej, uczeń możne się odwołać ( zasady określone Statutem Szkoły i aktualnym Rozporządzeniem MEN) i zdawać egzamin sprawdzający wiedzę.

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl