PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

I.  OBSZARY OCENIANIA:

 1. Wiadomości (stopień  rozumienia i zapamiętania nabytych informacji) oraz korelowanie ich z wiedzą wyniesioną z  innych lekcji.
 2. Umiejętności (udziału w dyskusji, selekcji problemów, formułowania sądów, obrony własnego zdania, argumentacji, zadawania pytań, wyciągania wniosków, a także korzystania i gromadzenia informacji z podręcznika, słowników, encyklopedii, prasy, tekstów źródłowych, internetu, oprogramowania komputerowego.
 3. Różne przejawy aktywności intelektualnej, w tym rozumienie tekstów i instrukcji, praca indywidualna i w zespole, sprawne wykonywanie powierzonych zadań.
 4. Orientacja w bieżących wydarzeniach życia politycznego, społecznego i gospodarczego  w Polsce i na świecie.
 5. Obowiązkowość i systematyczność w pracy – np. staranne prowadzenie zeszytu, notatek, odrabianie prac domowych.

II.  PRZEDMIOTEM OCENY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE JEST:

 1. Wiedza merytoryczna.
 2. Rozumienie i umiejętność interpretacji faktów.
 3. Praca ze źródłami, np. statystycznymi, tekstami źródłowymi.
 4. Formułowanie wypowiedzi ustnej.
 5. Przygotowanie projektów, referatów, prasówek.
 6. Aktywności ucznia na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej (uczniowie aktywni na lekcji otrzymują punkty za aktywność, punkty takie można również zdobyć za wykonanie zadań dodatkowych zadanych przez nauczyciela - 3 punkty ocena bardzo dobra).

III.  NA LEKCJACH WOS-U KONTROLI I OCENIE PODLEGAJĄ:

 1. Aktywność i zaangażowanie ucznia w czasie lekcji.
 2. Sprawdziany pisemne.
 3. Kartkówki.
 4. Odpowiedzi ustne.
 5. Referaty.
 6. Prace domowe.
 7. Projekty edukacyjne.
 8. Prasówki
 9. Inne prace dodatkowe (udział w imprezach szkolnych, konkursach itp.)

IV.  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW (UŁOŻONE W HIERARCHII WAŻNOŚCI):

 • sprawdziany pisemne (całogodzinne) – waga 3
 • kartkówki, odpowiedzi ustne, projekty – waga 2
 • prace domowe, referaty, prasówki, aktywność – waga 1

IV.  SPRAWDZIANY ( PRACE KLASOWE):

 1. Nauczyciel zapowiada sprawdzian pisemny co najmniej 1 tyg. wcześniej.
 2. Uczeń zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przewidziane w danym semestrze sprawdziany.
 3. Przy nieobecności usprawiedliwionej termin zaliczenia wynosi do 2 tygodni od daty pisaniu  sprawdzianu przez klasę. Przy dłuższej absencji ucznia termin zaliczenia materiału uczeń uzgadnia z nauczycielem.
 4. Jeśli uczeń pracuje niesamodzielnie, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
 5. Przy nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń może być rozliczony na następnej lekcji (formy oceny wybiera nauczyciel).
 6. Sprawdziany nauczyciel sprawdza w terminie do 2 tygodni. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.
 7. Uczeń może poprawić sprawdzian, za który otrzymał ocenę niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną w ciągu tygodnia od poznania wyników (w wyjątkowych przypadkach nauczyciel może wydłużyć czas poprawy do dwóch tygodni).
 8. Poprawa sprawdzianu odbywa się po lekcjach, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, uczeń poprawia ocenę tylko jeden raz
 9. Obydwie oceny (pierwsza i z poprawy) są wpisane do dziennika i brane pod uwagę przy ocenie

V.  KARTKÓWKI:

 1. Nauczyciel ma prawo zrobić„kartkówkę” (do 15 min.) z 3 ostatnich lekcji bez zapowiedzi.
 2. Każda „kartkówkę” uczeń musi zaliczyć w terminie do dwóch tygodni od oddania sprawdzonych prac.
 3. Jeśli uczeń pracuje niesamodzielnie, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
 4. Uczeń może poprawić ocenę z kartkówki (obowiązują takie same zasady jak w przypadku sprawdzianu).

VI.  ODPOWIEDŹ USTNA:

 1. Zrozumienie tematu.
 2. Zawartość  merytoryczna.
 3. Argumentacja.
 4. Wyrażanie sądów.
 5. Obejmuje 3 ostatnie lekcje.
 6. Uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić raz nieprzygotowanie do lekcji. (tzw. X).
 7. Uczeń może być zwolniony z pytania jeżeli był nieobecny na trzech ostatnich lekcjach. Fakt ten zgłasza nauczycielowi na początku lekcji.

VII.  POZOSTAŁE FORMY:

 1. Projekty edukacyjne, prasówki, referaty uczeń jest zobowiązany wykonać w oznaczonym terminie. Ich nie wykonanie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 2. Uczeń zobowiązany jest odrabiać zadania domowe. 3 – krotny brak zadania skutkuje oceną niedostateczną

VIII.  ZASADY OCENIANIA PRAC PISEMNYCH:

a) przy ocenie sumującej przeliczamy ilość punktów na wartości procentowe:

ocena % wykonania zadania
6 Ponad 100 
5  100 - 90
4 89 - 75 
3 74 - 50 
2  49 - 25
1 24 - 0 

b) przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

ocena  % wykonania zadania
6 100 - 90
5 89 - 71
4 70 - 55
3 54 - 40
2  39 - 20
1 19 - 0

  
c) przy ocenie kształtującej formułujemy informację zwrotną, która zawiera:

 • wyszczególnienie i docenienie pozytywnych stron pracy ucznia
 • odnotowanie tego, co wymaga poprawy
 • wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją pracę
 • wskazówki, w jakim kierunku powinien uczeń dalej pracować, by się rozwijać.

IX.  OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE:

Ocena celująca:

 • Uczeń charakteryzuje się bogatą erudycyjną wiedzą związaną z tematyką przedmiotu;
 • wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem oraz  literaturą popularnonaukową i specjalistyczną zgodną z omawianą problematyką na zajęciach.
 • Trafnie sytuuje wydarzenia historyczne w czasie i przestrzeni oraz umie prezentować i uzasadnia własne stanowisko.
 • Samodzielnie selekcjonuje i interpretuje wydarzenia historyczne oraz źródła historyczne, statystyczne itp.
 • Wysnuwa oryginalne wnioski, dokonuje niezależnych ocen.
 • Aktywnie uczestniczy w pracach na lekcjach, w kołach zainteresowań.
 • Osiąga sukcesy w konkursach

Ocena bardzo dobra:

 • uczeń ma bogate wiadomości;
 • wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dotyczącą omawianych treści;
 • korzysta z różnych źródeł ( prasa, radio, telewizja, Internet) w celu poszerzania wiedzy zdobytej w szkole, czemu daje wyraz na lekcjach oraz w pracach domowych;
 • umiejętnie stosuje posiadaną wiedzę w praktyce;
 • wykazuje zainteresowanie omawianą tematyką;

Ocena dobra:

 • uczeń wykazuje się szczegółową wiedzą pochodzącą ze źródeł podstawowych (lekcja, podręcznik), nabyte umiejętności próbuje stosować w sytuacjach problemowych,
 • zna omawianą na lekcjach problematykę oraz w sposób logiczny i spójny ja prezentuje,
 • rozumie omawiane treści i potrafi wyjaśnić je innym;
 • zajmuje stanowisko w kwestiach spornych, broni swych poglądów na forum klasy;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 • poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania;
 • umie poprawnie wykorzystać wiedzę zdobytą w praktyce;
 • wykazuje zainteresowanie omawiana tematyką;

Ocena dostateczna:

 • uczeń wykazuje orientacje w treściach zagadnień opracowanych na lekcji;
 • rozumie polecenia i instrukcje;
 • zapamiętuje podstawowe treści do danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentuje (zapamiętywanie dominuje nad ich rozumieniem);
 • umiejętności stosuje tylko w sytuacjach typowych;
 • samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia;
 • uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych;

Ocena dopuszczająca:

 • uczeń ma poważne luki w wiedzy i umiejętnościach przewidziane programem;
 • częściowo rozumie polecenia nauczyciela;
 • zapamiętuje wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela potrafi je odtworzyć,
 • poprawnie i z pomocą nauczyciela potrafi je odtworzyć,
 • poprawnie, z pomocą nauczyciela rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje pojęcia, procesy, zjawiska, dokumenty, postacie z życia publicznego itp.;
 • współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań;

Ocena niedostateczna:

 • uczeń nie opanował materiału w stopniu koniecznym do kontynuowania nauki;
 • nie jest przygotowany do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim w państwie demokratycznym;
 • nie odrabia zadań;
 • nie wykazuje chęci poprawy oceny
 • w sposób błędny i niedojrzały formułuje oceny i wysnuwa wnioski;
 • nie posiada umiejętności umiejscawiania w czasie i przestrzeni;
 • nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela;
 • odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki oraz bierności na lekcji;

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Nauczyciel na lekcjach dostosowuje formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Specyfika potrzeb uczniów  Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst
 • dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji
 • uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu wcześniej w domu
 • nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w zadaniach
 • w miarę możliwości dawać więcej czasu na prace pisemne
 • w przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać ucznia ustnie
 • w uzasadnionych przypadkach pozwalać na wykonywanie prac na komputerze
Uczniowie z inteligencją niższą niż przeciętna. 
 • zmniejszać ilość, stopień trudności  i obszerności zadań
 • dzielić materiału na mniejsze partie, wyznaczać czasu na ich opanowanie i odpytywanie wg znanych przez ucznia wymagań
 • wydłużać czas na odpowiedź
 • wprowadzać dodatkowe środki dydaktycznych np. ilustracje
 • odwoływać się do znanych sytuacji z życia codziennego
 • formułować pytania w formie zdań  o prostej konstrukcji powołujących się na przykłady
 • często podchodzić do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień
 • zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach

X.  SPOSÓB OCENY ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWEJ:

Ocenę śródroczną ustala nauczyciel uczący na podstawie zdobytych przez ucznia ocen cząstkowych.
Ocenę końcowa ustala się przy uwzględnieniu oceny śródrocznej uzyskanej przez ucznia.

Średnia ważona przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcowej:
Poniżej 1,7 - niedostateczny
1,7 – 2,69 – dopuszczający
2,7 – 3,69 – dostateczny
3,7 – 4,69 – dobry
4,7 – 5,0 – bardzo dobry
Powyżej 5,0 i dodatkowe osiągnięcia, sukcesy w konkursach, udział w projektach – celujący
Nauczyciel może podnieść ocenę o 0.25 doceniając wkład pracy ucznia.

XI. SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O OSIĄGNIĘCIACH I POSTĘPACH UCZNIÓW.

Nauczyciel na bieżąco odnotowuje w dzienniku lekcyjnym poszczególne oceny uzyskane przez uczniów. Nauczyciel gromadzi pisemne prace uczniów w teczkach prac klasowych, które na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) udostępnia uczniowi lub jego rodzicom. 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl