DZIAŁ VI

Organizacja  wychowania i opieki

Rozdział 1
Szkolny system wychowania

§ 70. 1. Na początku każdego roku szkolnego Zespoły wychowawcze pod kierunkiem pedagoga szkolnego opracowują szczegółowe plany pracy wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 1. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
 2. Wychowanie w szkole ma charakter integralny polegający na:

1) wspieraniu wszechstronnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego, uczuciowego, umysłowego, społecznego, moralnego;
2) zintegrowaniu nauczania z wychowaniem;
3) widzeniu ucznia w kontekście warunków środowiskowo-społecznych;
4) realizacji spójnego, przyjętego przez wszystkich programu wychowawczo-profilaktycznego, który pomoże uczniowi zbudować wewnętrznie uporządkowany, zdrowy system wartości wspomagający jego samodzielność.

 1. Najważniejszym zadaniem społeczności szkolnej jest aktywne towarzyszenie uczniowi w jego rozwoju, tworzenie atmosfery umożliwiającej rozwój każdego ucznia:

1) w sferze fizycznej – chronić zdrowie i życie;
2) w sferze psychicznej – pozwalać uczniowi doświadczać poczucia bezpieczeństwa;
3) w sferze społecznej – dostarczać uczniowi wzorców konstruktywnych ról społecznych;
4) w sferze duchowej – propagować konstruktywne wartości i pomagać w odnalezieniu sensu życia.

 1. Szkoła poprzez działalność wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą i dobrą współpracę z rodzicami wspomaga wszechstronny rozwój ucznia poprzez:

1) rozbudzanie jego ciekawości poznawczej;
2) inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć;
3) uczenie samodzielności w podejmowaniu i rozwiązywaniu zadań;
4) budzenie motywacji do ciągłego uczenia się;
5) kształtowanie indywidualnych zdolności twórczych;
6) uwrażliwianie na piękno, dobro i prawdę.

 1. Uczeń jest podmiotem w działaniu, osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości, jego osiągnięcia są nagradzane (wychowanie pozytywne).
 2. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia:

1) kultura osobista – zachowanie się z godnością i szacunkiem dla drugiego człowieka – wyrażona poprzez postawę, słowa, strój, dbałość o estetykę pomieszczeń;
2) uczciwość;
3) odpowiedzialność za drugiego człowieka (kolegę, koleżankę, nauczyciela) oraz za siebie;
4) tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, wobec różnych narodów, ras, wobec wyznawców różnych religii;
5) pozytywne nastawienie wobec innych, życzliwość;
6) wrażliwość na krzywdę innych ludzi: biednych, samotnych, cierpiących z różnych powodów;
7) miłość i szacunek do Ojczyzny;
8) umiejętność obcowania z przyrodą – szacunek dla przyrody, odkrywanie jej piękna i tajemnic, zdrowy odpoczynek;
9) zdolność do samodzielnego myślenia, szacunek dla prawdy, postępowanie zgodne
z własnym sumieniem, wysoki poziom wiedzy i umiejętności (na miarę możliwości);
10) odporność na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych oraz środków przekazu.

 1. Podejmowane w szkole działania wychowawczo - profilaktyczne spełniają następujące zadania:Š

1) dostarczanie wszystkim odbiorcom (uczniom, rodzicom, nauczycielom) wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń;Š
2) kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych;
3) rozwijania mechanizmów samokontroli opartych na wartościach; Š
4) kształtowanie umiejętności intrapsychicznych (dojrzewanie i kontrolowanie m. in. emocji, motywacji, procesów poznawczych, wolicjonalnych czy samooceny);
5) kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
6) kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
7) rozwijanie więzi z grupą społeczną;
8) uczenie odpowiedzialności;
9)  rozwijanie środowiska szkolnego i rodzinnego;
10) kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu
i rozwojowi oraz eliminujących możliwość wystąpienia działań dysfunkcjonalnych – brak jednoznacznych granic uniemożliwia nabywanie kontroli własnego zachowania i rozwijanie odpowiedzialności; Š
11) wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie dysfunkcji oraz budowanie sieci wsparcia i pomocy.

Rozdział 2
Wolontariat w szkole

§ 71. 1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariusza

 1. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania
  w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne
  i kulturalne.
 2. Członkiem klubu może być każdy uczeń, który przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie i zobowiązał się do przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminów szkolnych.
 3. Wszystkie działania członków klubu w szkole i poza szkołą prowadzone są pod nadzorem nauczyciela, rodzica lub opiekuna pełnoletniego za zgodą rodzica.
 4. W przypadku gdy wolontariusz podejmuje działania poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza szkoła nie ponosi odpowiedzialności za działania i bezpieczeństwo ucznia.
 5. Wyznaczone cele i działania Szkolnego Klubu Wolontariusza realizowane są w szczególności poprzez:

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem;
2) uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych;
3) kształtowanie właściwych postaw prospołecznych;
4) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
5) wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów i rodziców;
6) kształtowanie umiejętności pracy w zespole;
7) zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach;
8) angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym;
9) współpracowanie z Krośnieńskim Centrum Wolontariatu, wspomaganie różnego typu inicjatyw charytatywnych i kulturalnych.

 1. Sposób realizacji działań odbywa się w szczególności poprzez:

1) przybliżenie uczniom idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych;
2) zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy;
3) systematyczne zebrania członków wolontariatu;
4) propagowanie idei włączania się w pracę wolontariatu wśród uczniów;
5) podejmowanie działań w ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza i informowanie o wynikach działalności na stronie internetowej Szkoły lub gazetce szkolnej;
6) zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy;
7) monitorowanie działalności wolontariuszy.

 1. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.
 2. Na koniec roku szkolnego nauczyciel – koordynator opracowuje sprawozdanie
  z pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza.
 3. Wychowawcy klasy uwzględniają zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi w dziale XIII niniejszego Statutu.
 4. Wpis na świadectwie ukończenia szkoły uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział, w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie
  w każdym roku szkolnym uczestniczył, co najmniej w czterech działaniach szkolnych.

Rozdział  3
Współpraca z rodzicami

§ 72. 1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.

 1. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest poprzez:

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez:
   a) organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,
   b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych z wychowaniem dziecka;
2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:
   a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,
   b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e- dziennik, e-maile, telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne;
3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez:
   a) zadawanie interaktywnych zadań domowych,
   b) edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w nauce;
4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:
   a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu,
   b) inspirowanie rodziców do działania,
   c) wspieranie inicjatyw rodziców,
   d) wskazywanie obszarów działania,
   e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców;
5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji;
6) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania problemów dzieci przez:
   a) ustalanie form pomocy,
   b) pozyskiwanie środków finansowych,
   c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,
   d) angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności.

§ 73. 1. Spotkania z rodzicami odbywaja się w formie:

1) spotkań ogólnych (minimum 5 razy w roku szkolnym) wg ustalonego na początku roku szkolnego harmonogramu;
2) spotkań indywidualnych wg ustalonego na początku roku szkolnego harmonogramu.

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl