DZIAŁ VIII

Organizacja szkoły

Rozdział 1
Baza szkoły

§ 77. 1. Szkoły posiada:

1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;
2) bibliotekę;
3) pracownię komputerową z dostępem do Internetu;          
4) salę gimnastyczną;
5) salę imprez;
6) boisko sportowe przy szkole;
7) plac zabaw;
8) gabinet pedagoga/psychologa;
9) gabinet pomocy przedmedycznej;
10) świetlice szkolne;
11) kuchnię i zaplecze kuchenne;  
12) szatnię;
13) stołówkę;
14) pomieszczenia gospodarczo-administracyjne.

 

Rozdział 2
Organizacja nauczania w szkole

§ 78. 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w Szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu  pierwszego września.

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady
 3. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni.
 4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4, mogą być ustalone:

1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków  wyznaniowych;
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

 1. Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych o których mowa w ust. 4, Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.7 , Dyrektor Szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
 4. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4, w Szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Wychowawcy klas zawiadamiają rodziców/prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach przez komunikator dziennika elektronicznego lub wpis do Dzienniczka Ucznia.
 5. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.

 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 10 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez Dyrektora terminie.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.
 3. Dyrektor Szkoły przekazuje arkusz organizacji Szkoły zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu.
 4. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) szkolne plany nauczania;
4) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
5) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
6) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) liczbę zajęć świetlicowych;
8) liczbę godzin pedagoga, psychologa, biblioteki, logopedy.

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły Dyrektor,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 3. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 4. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu
  w sprawie ramowych planów nauczania.
 5. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone
  w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 6. Liczba uczniów w klasach I-III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 7. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I-III Dyrektor Szkoły dokonuje:

1) podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodziców, lub:
2) zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału.

 1. W przypadkach, jak w ustępie 22 pkt 2, Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 2. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 22.
 3. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący.
 4. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.
 5. W Szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki.
 6. Przerwy lekcyjne trwają 10 minut (po lekcji 1,2, 3, 4), przerwa obiadowa trwa 20 minut, po lekcji 6, 7, 8 przerwy trwają po 5 minut.

Rozdział 3
Działalność innowacyjna

§ 79. 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywności kształcenia.

 1. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.
 2. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

Rozdział 4
Praktyki studenckie

§ 80. 1. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Korczaka w Krośnie może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 1. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony Wicedyrektor Szkoły lub szkolny opiekun praktyk.

Rozdział  5
Świetlica szkolna

§ 81. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

 1. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
 2. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.
 4. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin Świetlicy zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
 5. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców/prawnych opiekunów kierowane do Dyrektora Szkoły w terminie do 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego.
 6. Świetlica jest organizowana jeżeli organ prowadzący Szkołę przyzna środki finansowe na jej działalność.
 7. Czas pracy świetlicy ustala Dyrektor Szkoły w zależności od potrzeb rodziców oraz możliwości Szkoły.
 8. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.
 9. Do zadań świetlicy należy:

1) wspomaganie procesu dydaktycznego Szkoły;
2) umożliwienie uczniom odrobienia pracy domowej;
3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;
5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
6) wyrabianie u uczniów samodzielności;
7) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze;
8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.

 1. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

1) zajęć zaplanowanych w Planie Pracy Świetlicy Szkolnej;
2) zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów;
3) zajęć utrwalających wiedzę;
4) gier i zabaw rozwijających;
5) zajęć sportowych.

 1. Świetlica realizuje swoje zadania określone w Planie Pracy Świetlicy Szkolnej, który opiera się na założeniach Planu Pracy Szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowym rozkładzie zajęć.
 2. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I-IV, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, dzieci dojeżdżające do Szkoły, dzieci
  z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.
 3. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 4. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje powołana przez Dyrektora komisja przyjęć do świetlicy.
 5. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.
 6. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy.
 7. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.
 8. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
 9. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.
 10. Rodzice wspierają finansowo świetlice poprzez zakup pomocy i materiałów papierniczych potrzebnych dzieciom do zajęć świetlicowych.
 11. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki, określa Regulamin Świetlicy.

Rozdział 6
Stołówka szkolna

§ 82. 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez firmę zewnętrzną.

 1. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

1) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;
2) uczniowie, których wyżywienie finansuje MOPR lub inni sponsorzy lub organizacje;
3) pracownicy zatrudnieni w Szkole.

 1. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.30 do 14.00.
 2. W trakcie spożywania posiłku dyżur na stołówce pełnią wyznaczeni nauczyciele – zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. Uczniowie klas I – III przebywający na świetlicy korzystają ze stołówki pod opieką nauczycieli świetlicy.

Rozdział 7
Biblioteka szkolna

§ 83. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.
 2. Biblioteka szkolna jest czynna w takich godzinach, aby był możliwy dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i przerw. Godziny pracy biblioteki sa uzgadniane
  z Dyrektorem.

§ 84. 1. Kierunki pracy biblioteki:

1) zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów poprzez:
   a) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
   b) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
   c) tworzenie warunków do posługiwania się technologią informacyjną;
2) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej  poprzez:
   a) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
   b) realizację zajęć bibliotecznych w ramach edukacji czytelniczej i medialnej,
   c) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
   d) wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się;
3) wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu poprzez:
   a) wzbogacanie zasobów biblioteki zgodnie z potrzebami nauczycieli wynikającymi z realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu uzdolnień uczniów,
   b) wzbogacanie biblioteki o literaturę pedagogiczną, psychologiczną, wspomagającą
działania Szkoły w realizacji programów wychowawczych i profilaktycznych.

§ 85. Biblioteka posiada regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Określa on warunki korzystania ze zbiorów oraz prawa i obowiązki użytkowników.

§ 86. 1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor, który:

1) zatwierdza godziny otwarcia biblioteki;
2) zapewnia odpowiednie pomieszczenia, właściwe wyposażenie i środki finansowe na działalność biblioteki;
3) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych.

§ 87. 1. Do zadań nauczyciela biblioteki należy:

1) opracowanie Regulaminu Biblioteki – (korzystania z biblioteki  i czytelni oraz stanowisk komputerowych);
2) udostępnianie zbiorów wypożyczalni;
3) prowadzenie działalności informacyjnej;
4) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się;
5) udzielanie porad w doborze lektury i prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek;
6) realizacja zajęć w ramach edukacji czytelniczej i medialnej;
7) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną
i społeczną (spotkania, imprezy edukacyjne, konkursy);
8) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów i przygotowywanie ich do samokształcenia z użyciem różnych źródeł informacji;
9) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa: konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.;
10) popularyzacja nowoczesnych możliwości medialnych usprawniających szybkie dotarcie do różnorodnych informacji w bibliotece szkolnej i innych źródłach informacji;
11) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji;
12) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły;
13) prowadzenie ewidencji zbiorów;
14) prowadzenie selekcji zbiorów;
15) opracowywanie zbiorów;
16) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej;
17) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyk dziennych i okresowych, pomiar aktywności czytelniczej uczniów;
18) troska o właściwą organizacje, wyposażenie i estetykę biblioteki;
19) doskonalenie warsztatu własnej pracy.

§ 88. 1. Biblioteka realizuje swoje zadania we współpracy:

1) z uczniami:
   a) poradnictwo w wyborze literatury,
   b) pomoc uczniom w rozwijaniu zainteresowań,
   c) pomoc w przygotowywaniu się do konkursów, sprawdzianów,
   d) informacja o aktywności uczniów;
2) z nauczycielami:
   a) udostępnianie programów, materiałów edukacyjnych,
   b) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
   c) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego,
   d) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,
   e) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów,
   f) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień Regulaminu Biblioteki,
   g) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli,
   h) współudział w organizacji imprez szkolnych i konkursów;
3) z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami:
   a) organizowanie imprez w środowisku szkolnym i lokalnym,
   b) wypożyczanie  książek rodzicom,
   c) informowanie rodziców o nowościach wydawniczych, szczególnie dotyczących spraw związanych z wychowaniem i edukacją dzieci,
   d) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci,
   e) udział w wydarzeniach organizowanych w bibliotekach miejskich (konkursy, wystawy, spotkania z autorami książek).

Rozdział 8
Zespoły nauczycielskie  i zasady ich pracy

§ 89. 1. Zespoły nauczycielskie powołuje Dyrektor Szkoły.

 1. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w Szkole;
2) koordynowania działań w Szkole;
3) zwiększenia skuteczności działania;
4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed Szkołą i nauczycielami;
5) doskonalenia umiejętności indywidualnych;
6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
7) doskonalenia współpracy zespołowej;
8) wymiany doświadczeń między nauczycielami;
9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji;
10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności w wykonywaniu zadań;
11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli.

 1. W Szkole Podstawowej Nr 6 w Krośnie powołuje się zespoły stałe i doraźne.
 2. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor Szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego.
 3. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje Dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.
 4. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący (lider).
 5. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczycieli wchodzących w skład zespołu.
 6. Zespół opracowuje plan swojej pracy.
 7. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy Dyrektorowi Szkoły w terminie ustalonym przez Dyrektora. Plan pracy zatwierdza Dyrektor Szkoły.
 8. Zebrania są protokółowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole.
 9. Przewodniczący przedkłada na Radzie Pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego sprawozdanie z prac zespołu.
 10. Nauczyciel zatrudniony w Szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.
 11. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.
 12. Obecność nauczyciela na zebraniach zespołu jest obowiązkowa.
 13. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.

Rozdział 9
Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania

§ 90. 1. W Szkole powołuje się następujące stałe zespoły:

1) zespół  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
2) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
3) zespół nauczycieli języków obcych;
4) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
5) zespół  nauczycieli wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych;
6) zespół nauczycieli świetlicy;
7) zespół wychowawczy klas I – III i klas IV - VIII;
8) zespół  promocji Szkoły;
9) zespół promocji zdrowia.

 1. W skład zespołów wchodzą odpowiednio:

1) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej klas – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej;
2) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych – nauczyciele języka polskiego, historii, religii i biblioteki;
3) zespół nauczycieli języków obcych – nauczyciele języków obcych;
4) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych: nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody, informatyki;
5) zespół nauczycieli świetlicy -  wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe;
6) zespół  artystyczno-sportowy nauczyciele przedmiotów: muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, technika.
7) zespół wychowawczy: pedagog, psycholog, wychowawcy klasy, wicedyrektor;
8) zespół promocji zdrowia: nauczyciele wskazani przez Dyrektora Szkoły;
9) zespół ds. promocji Szkoły – nauczyciele wskazani przez Dyrektora Szkoły.

§ 92. 1. Zadania zespołów przedmiotowych:

1) opiniowanie przedstawianych programów nauczania poszczególnych przedmiotów;
2) korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia;
3) ewaluacja programów nauczania i wymagań edukacyjnych po każdym roku szkolnym;
4) wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych przedmiotach uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach edukacyjnych;
5) opracowanie harmonogramu badań efektywności kształcenia i osiągnięć uczniów;
6) analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy;
7) dobór podręczników obowiązujących w cyklu kształcenia;
8) opiniowanie planów nauczania w cyklu edukacyjnym;
9) opiniowanie eksperymentów pedagogicznych;
10) wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie  scenariuszy zajęć;
11) wewnętrzne doskonalenie;
12) dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego;
13) doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;
14) ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie
o wprowadzenie zmian do Statutu Szkoły w tym zakresie;
15) organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych;
16) opiniowanie wniosków nauczycieli o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych i pracowni;
17) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych;
18) przygotowywanie materiałów na stronę internetową Szkoły;
19) inne, wynikające z potrzeb Szkoły lub na wniosek nauczycieli.

§ 93. 1. Zadania zespołu nauczycieli świetlicy:

1) zapewnienie właściwej opieki uczniom, rozwój ich predyspozycji;
2) opracowanie planu pracy, harmonogramu i organizacji imprez świetlicowych w Szkole;
3) udzielenie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zwłaszcza przez współdziałanie z nimi w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia;
4) zgłaszanie i uzasadnianie wniosków o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu do wyposażenia świetlicy;
5) wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, zajęcia pokazowe, omawianie  scenariuszy zajęć;
6) wewnętrzne doskonalenie;
7) dokumentowanie  pracy i osiągnięć świetlicy; popularyzacja tych osiągnięć na terenie szkoły i lokalnych mediach;
8) przygotowywanie materiałów na stronę internetową Szkoły;
9) ewaluacja pracy świetlicy.

§ 94. 1. Zadania zespołu artystyczno-sportowego:

1) opracowanie harmonogramu i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w Szkole;
2) opracowanie kalendarza zawodów, rozgrywek;
3) opracowanie i aktualizacja wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne;  
4) dokumentowanie osiągnięć sportowych; popularyzacja tych osiągnięć na terenie szkoły, szkolnej witrynie internetowej i lokalnej prasie;
5) opiniowanie zgłaszanych programów nauczania, w tym edukacji zdrowotnej;
6) wypracowanie zasad dostosowywania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów z dysfunkcjami ruchu, koordynacji ruchowo-wzrokowej, motoryki, zaburzeń somatycznych i innych specjalnych potrzeb edukacyjnych;
7) organizowanie współzawodnictwa międzyklasowego i międzyszkolnego w gminie /powiecie;
8) propagowanie zdrowego stylu życia wśród nauczycieli i uczniów (gazetki, pogadanki, imprezy);
9) wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie scenariuszy zajęć;
10) wewnętrzne doskonalenie;
11) wnioskowanie o zakup sprzętu sportowego, innych pomocy dydaktycznych.
12) dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego;
13) doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;
14) ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie o wprowadzenie zmian do Statutu Szkoły w tym zakresie;
15) przygotowywanie materiałów na stronę internetową Szkoły;
16) inne wynikające z potrzeb Szkoły lub na wniosek członków zespołu.

§ 95. 1. Zadania zespołu wychowawczego:

1) opracowywanie Programu Wychowawczo- Profilaktycznego na cykl edukacyjny na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących programów, wniosków rodziców i propozycji uczniów, a także analizy sytuacji wychowawczej w szkole;
2) gromadzenie materiałów metodycznych, merytorycznych, „banku scenariuszy” zajęć
z wychowawcą, celem udostępniania ich do przygotowania zajęć;
3) analizowanie szczególnie trudnych przypadków  wychowawczych;
4) doskonalenie wewnętrzne  zgodnie z potrzebami nauczycieli – wychowawców;
5) wymiana doświadczeń, przykładów  „dobrej praktyki”;
6) analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasie. Opracowanie zaleceń do pracy, sposobów wspólnego oddziaływania  dla zespołu nauczycieli uczących w klasie;
7) planowanie i realizacja działań antydyskryminacyjnych, promujących prawa dziecka, zdrowe odżywianie, ochronę środowiska;
8) koordynacja działań profilaktycznych;
9) wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego, Klubu Wolontariatu;
10) opracowanie harmonogramu uroczystości, apeli, imprez kulturalnych, planu wycieczek;
11) koordynacja pracy zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań celem umożliwienia wzięcia udziału wszystkim chętnym uczniom oraz zapewnienia wsparcia wszystkim uczniom objętym pomocą psychologiczno - pedagogiczną;
12) ocena sytuacji wychowawczej w szkole po każdym okresie nauki; przygotowanie we współpracy ze szkolnym pedagogiem raportu z dokonanej oceny na potrzeby Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
13) udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza
w relacjach wychowawca – rodzic;
14) korelowanie planowanych badań edukacyjnych w poszczególnych klasach;
15) opiniowanie wniosków nauczycieli o wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”;
16) opiniowanie wniosków nauczycieli, specjalistów o skierowanie ucznia na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
17) przygotowywanie materiałów na stronę internetową Szkoły;
18) inne, zgodnie z potrzebami Szkoły lub na wniosek członków zespołu.

§ 96. 1. Zespół promocji zdrowia:

1) opracowanie planów promocji zdrowia na rok szkolny z uwzględnieniem przeprowadzanch przez zespół diagnoz;
2) organizowanie imprez związanych z promocją zdrowia, włączanie się w działania samorządu, wolontariatu, świetlicy związane z promocją zdrowia;
3) włączanie się w działania profilaktyczno-wychowawcze – realizacja programów edukacyjnych;
4) rozwijanie aktywności fizycznej uczniów;
5) współpraca z pielęgniarką szkolną, PCK, Sanepid-em i innymi imstytucjami promujacymi zdrowie;
6) przygotowywanie materiałów na stronę internetową Szkoły;
7) inne, zgodnie z potrzebami szkoły lub na wniosek członków zespołu.

§ 97.  1. Zespół ds. promocji Szkoły:

1) promowanie szkoły w środowisku lokalnym;
2) upowszechnianie osiągnięć szkoły, sukcesów uczniów i nauczycieli;
3) przekazywanie rzetelnych i obszernych informacji o Szkole;
4) kreowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku Szkoły;
5) promocja zewnętrzna Szkoły;
6) rozwijanie aktywności szkoły na zewnątrz;
7) prowadzenie: witryny internetowej Szkoły, kroniki szkolnej, księgi sukcesów;
8) nadzór nad stroną www – czuwanie nad bieżącym wprowadzaniem materiałów na stronę;
9) eksponowanie osiągnięć placówki;
10) współpraca z mediami;
11) bogacenie wyposażenia, bazy Szkoły;
12) dbałość o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny Szkoły (tablice na szkolnych korytarzach);
13) eksponowanie osiągnięć Szkoły i uczniów na korytarzach szkolnych, nadzór nad wystrojem szkolnych korytarzy.

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl