DZIAŁ XI

Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

Rozdział 1
Członek społeczności szkolnej

§ 113. 1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony przez zasady przyjmowania sposób.

 1. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w Szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.
 2. Żadne prawa obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.
 3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
 4. Traktowanie członków:

1) nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu;
2) żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego;
3) szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane;
4) nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii;
5) każdy bez względu na swój wiek i funkcję w Szkole ma obowiązek:
   a) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
   b) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,
   c) zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych,
   d) zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
6) nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.

 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.
 2. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
 3. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

Rozdział 2
Prawa i obowiązki uczniów

§ 114. 1. Każdy uczeń w Szkole ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności;
3) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza to dobra innych osób;
5) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach;
6) uzyskania na początku każdego roku szkolnego informacji od każdego nauczyciela o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego na poszczególnych zajęciach programów nauczania i sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, a w szczególności ma prawo :
   a) znać wymagania i kryteria stopni z poszczególnych przedmiotów i zachowania zasad klasyfikacji semestralnej i rocznej,
   b) uzasadniania oceny ustalonej przez nauczyciela,
   c) znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, co nie dotyczy krótkich sprawdzianów obejmujących materiał co najwyżej z 3 poprzednich lekcji,
   d) znać oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów, zaś przewidywane oceny semestralne i roczne znać na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną;
8) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce w formie ustalonej przez Szkołę;
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego oraz form pomocy przywidzianych w przepisach o pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, pracowni komputerowej, organizowanych zajęć pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela;
11) wpływania na życie Szkoły na zasadach określonych regulaminem Samorządu Uczniowskiego;
12) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego;
13) korzystania z pomocy materialnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
14) korzystania z dożywiania na terenie Szkoły;
15) składania egzaminu poprawkowego;
16) występowania osobiście lub za pośrednictwem rodziców z prośbą  do Dyrektora Szkoły o egzamin klasyfikacyjny;
17) odwołania się za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego od wymierzonej mu kary;
18) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
19) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
20) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
21) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
22) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;
23) składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów);
24) uczeń ma prawo do poprawy ocen śródrocznych w terminie i w sposób ustalony z nauczycielem przedmiotu a jednej z ocen końcoworocznych na egzaminie poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej.

§ 115. 1. Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi w przypadku naruszenia praw ucznia.

 1. Skargę w formie pisemnej składa się do Dyrektora Szkoła w ciągu 14 dniu od wystąpienia naruszenia praw ucznia.
 2. Nie później niż 14 dni od daty wpłynięcia skargi Dyrektor powołuje zespół w celu rozpatrzenia skargi.
 3. W skład zespołu wchodzą:

1) wychowawca ucznia;
2) pedagog/psycholog;
3) Wicedyrektor/Dyrektor.

 1. Zespół powołuje spośród siebie przewodniczacego.
 2. Na zebranie zespołu zaproszony zostaje uczeń i rodzic (opiekun prawny) oraz osoba podejrzana o naruszenie praw ucznia. Po wysłuchaniu zainteresowanych stron i zebraniu informacji (pisemnych wyjaśnień obydwóch stron) i ich zaprotokołowaniu zespół formułuje wnioski i podejmuje stosowną decyzję (z wyłączeniem zainteresowanych stron).
 3. W celu dokładnego zapoznania się z zaistniałym zdarzeniem zespół może powołać
  i poprosić o wyjaśnienia świadków zdarzenia.
 4. Decyzja zostaje podjęta w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.
 5. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół zawierający:

1) skład zespołu;
2) datę posiedzenia;
3) podjętą decyzję wraz z krótkim uzasadnieniem;
4) wniosek pokrzywdzonej strony oraz pisemne wyjaśnienia stron.

   10. Zainteresowanym stronom przysługuje prawo odwołania się od decyzji zespołu.

   11. Po zapoznaniu się z całą sprawą Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję jednoosobowo w terminie siedmiu roboczych dni od daty wpłynięcia odwołania zainteresowanej strony.

   12. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna i zostaje przechowywana w dokumentacji szkoły do końca danego roku szkolnego.

   13. W przypadku gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest Dyrektor, skargę składa się do Podkarpackiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia.

§ 116. 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności:

1) w zakresie właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych:
   a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych,
   b) punktualnie przychodzić na zajęcia,
   c) przynosić na zajęcia podręczniki, zeszyty, ćwiczenia oraz potrzebne przybory,
   d) aktywnie wykonywać powierzone mu zadania,
   e) solidnie wywiązywać się z powierzonych mu funkcji (przewodniczący, dyżurny  itp.),
   f) prowadzić starannie zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń,
   g) terminowo i starannie wykonywać zadania domowe zgodnie z wymogami nauczycieli przedmiotu,
   h) na bieżąco uzupełniać braki wynikające z absencji,
   i) na miarę swoich możliwości systematycznie pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy i umiejętności, wykorzystując w pełni istniejące w Szkole warunki;
2) w zakresie usprawiedliwiania nieobecności w określonym terminie i formie:
   a) usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do Szkoły, nie później jednak niż do dwóch tygodni licząc od ostatniego dnia nieobecności; po tym terminie nieobecność uznawana jest przez wychowawcę  za nieusprawiedliwioną,
   b) usprawiedliwienie może mieć formę pisemną (informacja od rodzica/prawnego opiekuna),
   c) zwolnienie z pojedynczych lekcji może nastąpić na pisemną lub osobistą prośbę rodzica,
   d) nieobecność na zajęciach pozalekcyjnych uczeń ma obowiązek usprawiedliwić w w/w sposób w wypadku, gdy w tym dniu był obecny na zajęciach obowiązkowych,
   e) w przypadku, gdy uczeń jest zwolniony z wychowania fizycznego (wg odrębnych przepisów) na pisemną prośbę rodzica/prawnego opiekuna uczeń może być zwolniony z obecności na zajęciach wychowania fizycznego, w przypadku kiedy zajęcia te odbywają się na pierwszej lub ostatniej lekcji (rodzic/prawny opiekun w prośbie o zwolnienie informuje, że bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka) - nauczyciel wpisuje do dziennika nieobecność usprawiedliwioną,
   f) w przypadku udziału ucznia na zawodach sportowych, konkursach, wyjściach poza Szkołą pod opieką nauczyciela, nauczyciele wpisują uczniowi do dziennika nieobecność usprawiedliwioną (pod warunkiem pozostawienia przez nauczyciela stosownej informacji w dzienniku); po powrocie z wyjść uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach zgodnie z planem zajęć na dany dzień;
3) w zakresie właściwego zachowywania się wobec kolegów, nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów:
   a) przestrzegać zasad kultury współżycia,
   b) słuchać i wykonywać polecenia nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
   c) godnie reprezentować Szkołę podczas wycieczek, zajęć pozaszkolnych, w miejscach publicznych,
   d) przestrzegać zasad pracy grupowej i wypracowanych kontraktów klasowych,
   e) szanować poglądy, przekonania i własność innych uczniów,
   f) być tolerancyjnym wobec uczniów innego wyznania, koloru skóry, narodowości i osób niepełnosprawnych,
   g) być wrażliwym na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu,    
   h) przeciwstawiać się przejawom brutalności,    
   i) reagować na zauważone zło,
   j) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
   k) nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo w Szkole i poza nią,
   l) naprawiać wyrządzone w Szkole szkody materialne,
   m) dbać o mienie Szkoły, ład i porządek w Szkole, na boisku, placu zabaw,
   n) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych oraz regulaminów korzystania z boiska szkolnego oraz placu zabaw.

§ 117. 1. Uczniom zabrania się:

1) samowolnego opuszczania budynku szkolnego podczas trwania zajęć oraz przerw;
2) wnoszenia na teren szkoły przedmiotów, środków zagrażających zdrowiu i życiu;
3) palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających oraz namawiania innych;
4) stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów;
5) używania wulgaryzmów;
6) przywłaszczania cudzej własności;
7) niszczenia mienia szkolnego;
8) przynoszenia do Szkoły drogich, wartościowych rzeczy (Szkoła nie odpowiada materialnie za zagubione lub zaginione w/w rzeczy);
9) przebywania na terenie Szkoły, boiska, placu zabaw bez opieki nauczyciela.

Rozdział 3
Strój szkolny

§ 118. 1. W Szkole obowiazuje jednolity strój – mundurek szkolny.

 1. Uczeń zobowiązany jest do noszenia mundurków:

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) w czasie reprezentowania Szkoły na zewnątrz.

    3. Mundurki nie obowiązują:

1) we wrześniu i czerwcu;
2) w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca;
3) podczas wyjść na zawody sportowe;
4) w czasie wybranych imprez szkolnych np.: rozpoczęcie czy zakończenie roku szkolnego, (obowiązuje wtedy strój odświętny);
5) w czasie dyskotek, festynów, wycieczek i innych wybranych imprez klasowych lub szkolnych, ogłoszonych przez wychowawcę lub Dyrektora;

    4. Strój odświętny (biało - czarny, biało - granatowy) i mundurek obowiązuje:

1) na akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej
2) na akademii z okazji Święta Niepodległości i Święta 3 Maja.

    5. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego w odpowiednim stonowanym kolorze. Strój nie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji.

    6. Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami.

    7. Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania paznokci, noszenia dużej ilości biżuterii.

    8. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków - również w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.

    9. Strój na wychowanie fizyczne to biała koszulka i ciemne spodenki oraz obuwie sportowe z bezpieczną, jasną podeszwą.

    10. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie Szkoły odpowiednie obuwie zmienne.

Rozdział 4
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

§ 119. 1. W czasie lekcji i innych zajęć (zajęcia pozalekcyjne, świetlica, imprezy, uroczystości szkolne) obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

 1. Poprzez „używanie" należy rozumieć:

1) nawiązywanie połączenia telefonicznego;
2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości;
3) rejestrowanie materiału audiowizualnego;
4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;
5) transmisja danych;
6) wykonywania obliczeń.

 1. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.
 2. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami uczeń może skorzystać
  z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie Szkoły.
 3. W szczególnych przypadkach (np. złe samopoczucie) uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu w celu wykonania rozmowy.
 4. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na terenie Szkoły:

1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w  dzienniku elektonicznym;
2) nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i wspólnej (rodzica i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania;  
3) w razie niemożności skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się  u Dyrektora Szkoły;
4) informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 1. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń Rady Pedagogicznej, uroczystości szkolnych, dyżurów (nie dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej i jest to uzgodnione z Dyrektorem).
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie telefonu lub innego urządzenia elektronicznego.

Rozdział 5
Nagrody

§ 120. 1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły;
2) wzorową postawę;
3) wybitne osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne, sportowe;
4) wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym;
5) dzielność i odwagę.

§ 121. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, innego nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców.

§ 122. 1. Ustala się następujące nagrody dla uczniów:

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich;
2) wyróżnienie Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
3) wyróżnienie Dyrektora wobec rodziców;
4) dyplom;
5) nagrody książkowe;
6) wyróżnienie imienne na tablicy informacyjnej;
7) nagrody rzeczowe;
8) list gratulacyjny dla rodziców;
9) pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy;
10) pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec rodziców.

§ 123. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem (zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 6
Kary

§ 124. 1. Ustala się następujące rodzaje kar za nieprzestrzeganie przez uczniów postanowień Statutu Szkoły, zarządzeń Dyrektora:

1) upomnienie ucznia na forum klasy przez wychowawcę, innego nauczyciela lub Dyrektora z wpisem do dziennika;
2) nagana wychowawcy z informacją do rodziców;
3) upomnienie ucznia przez Dyrektora Szkoły oraz wpis Dyrektora do dziennika;
4) pisemne powiadomienie rodziców przez Dyrektora Szkoły o nagannym zachowaniu ucznia;
5) pozbawienie pełnionych w klasie funkcji, pozbawienie pełnionych w Szkole funkcji;
6) zawieszenie prawa ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych (po uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami);
7) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych (po uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami);
8) uwagi negatywne w dzienniku;
9) przeniesienie do równoległej klasy - wnioskuje wychowawca klasy w porozumieniu z Zespołem Wychowawczym, decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły.

    2. Wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę z zachowania.

    3. Od każdej wymienionej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni.

Rozdział 7
Przeniesienie ucznia do innej szkoły

§ 128. 1. Rada Pedagogiczna Szkoły wchodzącej może  podjąć uchwałę o  rozpoczęcie  procedury karnego przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Podkarpacki  Kurator Oświaty.

 1. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:

1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników Szkoły;
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
3) świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych;
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
5) kradzież;
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
7) wularne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
8) czyny nieobyczajne;
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;
11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
12) fałszowanie dokumentów szkolnych;
13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

 1. Wyniki w nauce nie  mogą  być  podstawą  do  wnioskowania  o przeniesienie do innej szkoły.

§ 129. 1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa  (kpk),  Dyrektor  niezwłocznie  powiadamia organa ścigania.

 1. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie  Rady Pedagogicznej Szkoły.
 2. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia  mogą  być wychowawca klasy, pedagog  (psycholog)    Uczeń  może  się  również  zwrócić  o  opinię  do  Samorządu Uczniowskiego.
 3. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie  Pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania  ucznia  jako  członka  społeczności    Podczas przedstawiania analizy, wychowawca  klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywność.  Wychowawca klasy  informuje  Radę Pedagogiczną  o  zastosowanych  dotychczas  środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
 4. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.
 5. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.
 6. Dyrektor szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii Samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
 7. Dyrektor Szkoły kieruje sprawę do Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 8. Decyzję o przeniesieniu  ucznia  odbierają i  podpisują  rodzice  lub   prawny opiekun.
 9. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 10. W trakcie całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej 
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl