DZIAŁ XV

Ceremoniał szkolny

Rozdział 1
Symbole szkolne

§ 159. 1. Sztandar Szkoły:

1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest przez Radę Pedagogiczną corocznie i składa się z dwóch trzyosobowych składów;
2) uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas najstarszych Szkoły wyróżniających się w nauce i o  nienagannej postawie;
3) skład osobowy pocztu sztandarowego:
   a) chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,
   b) asysta - dwie uczennice;
4) kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy oraz Samorząd Uczniowski;
5) decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu;
6) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych (biało – granatowy, odświętny strój i mundurek szkolny) ze swymi insygniami, w trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;
7) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;
8) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;
9) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);
10) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;
11) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;
12) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;
13) sztandar oddaje honory:
   a) na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”,
   b) w czasie wykonywania „Roty”,
   c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),
   d) w trakcie ślubowania uczniów,
   e) podczas pożegnania absolwentów Szkoły,
   f) podczas opuszczenia trumny do grobu,
   g) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
   h) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację Szkoły,
   i) w trakcie uroczystości kościelnych.

    2. Godło/logo Szkoły prezentuje na granatowym tle w kształcie tarczy szkolnej: w białym kolorze z lewej strony pół orła (z godła miasta Krosna), z prawej strony napis SP6. Logo Szkoły umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.

    3. Szkoła posiada hymn. Słowa hymnu napisali M. Prajsnar i E. Orzechowska, muzykę skomponował A. Műnzberger. Hymn jest grany i śpiewany na ważnych uroczystosciach szkolnych. Treść hymnu:

Nauka oświetla nam drogę życia,
jak wielka gwiazda pośród nocy
i w uciążliwej, długiej wędrówce
otwiera nam szeroko oczy.
Będziemy szkołę zawsze kochali,
Będziemy za nia z ufnością szli,
Będziemy zawsze ja pamiętali
Po wszystkie życia swego dni.
Do pracy więc uczniowie,
Wśród szkół prym chcemy wieść,
Niech zawsze najlepsza będzie
SZKOŁA NUMER SZEŚĆ

    4. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru Szkoły:

1) rozpoczęcie roku szkolnego;
2) święto szkoły, ślubowanie oraz pasowanie na ucznia;
3) zakończenie roku szkolnego;
4) pożegnania absolwentów Szkoły;
5) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru Szkoły.

    5. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:

1) Na komendę prowadzącego uroczystość:
Baczność, sztandar szkoły wprowadzić - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy Spocznij!;
2) Do hymnu - w postawie zasadniczej odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;
3) Do ślubowania - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą Spocznij.

Rozdział 2
Ślubowanie klasy pierwszej szkoły podstawowej

§ 160. 1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. Każdy pierwszoklasista stojąc  w postawie zasadniczej  trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarza rotę przysięgi:

Jestem małym Polakiem
Uczę się w szkole polskiej.
Przyrzekam uczyć się pilnie.
Przyrzekam szanować wszystkich,
którzy pracują w szkole po to,
aby nam było w niej dobrze.
Postaram się być dobrym kolegą.
Będę przyjacielem zwierząt i roślin.
Chcę swoją nauką i zachowaniem
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom
oraz mojej kochanej Ojczyźnie – Polsce.
Ślubuję.

  1. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi:

Bądź dobrym uczniem
uczeń odpowiada: Będę dobrym uczniem.

Rozdział 3
Pożegnanie absolwentów

§ 161. 1. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają słowa przysięgi. 

 Rota ślubowania absolwentów:

My, absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie
ślubujemy naszej Ojczyźnie i Tobie Szkoło.
Zdobytą więdze, umiejetności i sprawnosci pogłębiać, uzupełniać oraz poznawać horyzonty myśli ludzkiej.
Ślubujemy
Pracować nad kształtowaniem swojej osobowości. Zachowywać w pamięci rady i wskazówki nauczycieli i wychowawców.
Ślubujemy
Służyć Tobie Ojczyzno, kochać Cię i rozsławiać Twe imię na całym świecie.
Ślubujemy
Nosić z godnością zaszczytne miano wychowanka i ucznia Tej Szkoły
Ślubujemy.

  1. Ceremoniał przekazania sztandaru:

Do przekazania sztandaru - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie.
Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę: Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie.  Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą Szkołę i jej Patrona;
- chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano wygłasza formułę :
Przyjmujemy od Was sztandar  Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą Szkołę i naszego Patrona.;
- chorążowie przekazują sobie sztandar,
- w tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu;
- po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas: Poczet po przeka-zaniu sztandaru wstąp
– nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda Spocznij.

  1. Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: Baczność, sztandar Szkoły wyprowadzić - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę Spocznij.
 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl