DZIAŁ XVI

Postanowienia końcowe

§ 162. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

  1. Regulaminy określające działalność organów Szkoły, jak też wynikające z celów
    i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
  2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
  4. Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w Statucie.

§ 163.. 1. Zmiany (nowelizację) Statutu dokonywuje się w przypadku zmiany przepisów albo z inicjatywy:

1) Dyrektora Szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Rady Rodziców;
4) organu prowadzącego szkołę;
5) oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

  1. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do Statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.
  2. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu Szkoły.
  3. Dyrektor Szkoły publikuje ujednolicony tekst Statutu po wprowadzeniu trzech zmian do Statutu.

 

Znowelizowany Statut Szkoły obowiązuje od 1 grudnia 2017r.  - uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 29.11.2017r.

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl