SPIS TREŚCI

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE
ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE
ROZDZIAŁ 2 CELE I ZADANIA SZKOŁY

DZIAŁ II SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY
ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE WSTĘPNE
ROZDZIAŁ 2 PROGRAMY NAUCZANIA, WYMAGANIA I ZASADY DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU W SZKOLE
ROZDZIAŁ 3 PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY EDUKACYJNE, ZASADY DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU W SZKOLE
ROZDZIAŁ 4  ZASADY KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI CELOWEJ
ROZDZIAŁ 5 PROGRAM WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

DZIAŁ III ORGANIZACJA, FORMY I SPOSOBY ŚWIADCZENIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
ROZDZIAŁ 1 ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE
ROZDZIAŁ 2  FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE
ROZDZIAŁ 3  POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UCZNIOWI ZDOLNEMU
ROZDZIAŁ 4  ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM
ROZDZIAŁ 5 ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
ROZDZIAŁ 6 OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY KLASY  W ZAKRESIE WSPIERANIA UCZNIÓW
ROZDZIAŁ 7 ZADANIA I OBOWIĄZKI PEDAGOGA SZKOLNEGO/PSYCHOLOGA
ROZDZIAŁ 8 ZADANIA I OBOWIĄZKI LOGOPEDY
ROZDZIAŁ 9 ZADANIA I OBOWIĄZKI DORADCY ZAWODOWEGO
ROZDZIAŁ 10 ZADANIA I OBOWIĄZKI TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO
ROZDZIAŁ 11 ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM
ROZDZIAŁ 12 NAUCZANIE INDYWIDUALNE
ROZDZIAŁ 13 INDYWIDUALNY TOK NAUKI, INDYWIDUALNY PROGRAM NAUKI
ROZDZIAŁ 14 DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIECKA NA I – SZYM ETAPIE EDUKACYJNYM
ROZDZIAŁ 15 SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
ROZDZIAŁ 16 POMOC MATERIALNA UCZNIOM

DZIAŁ IV ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
ROZDZIAŁ  1 DYREKTOR SZKOŁY
ROZDZIAŁ 2 RADA PEDAGOGICZNA
ROZDZIAŁ 3 RADA RODZICÓW
ROZDZIAŁ 4 SAMORZĄD UCZNIOWSKI
ROZDZIAŁ 5 ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY
ROZDZIAŁ 6  ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY

DZIAŁ V ORGANIZACJA NAUCZANIA
ROZDZIAŁ 1 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA
ROZDZIAŁ 2  ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY I TWORZENIA STRUKTUR MIĘDZYDDZIAŁOWYCH I MIĘDZYKLASOWYCH
ROZDZIAŁ 3  ORGANIZACJA NAUKI RELIGII/ETYKI I WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
ROZDZIAŁ 4  ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  I  DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO
ROZDZIAŁ 5 DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

DZIAŁ VI ORGANIZACJA WYCHOWANIA I OPIEKI
ROZDZIAŁ 1 SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA
ROZDZIAŁ 2 WOLONTARIAT W SZKOLE
ROZDZIAŁ  3  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

DZIAŁ VII SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
ROZDZIAŁ 1 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
ROZDZIAŁ 2 SPOSOBY REALIZACJI DZIAŁAŃ DORADCZYCH

DZIAŁ VIII ORGANIZACJA SZKOŁY
ROZDZIAŁ 1  BAZA SZKOŁY
ROZDZIAŁ 2  ORGANIZACJA NAUCZANIA W SZKOLE
ROZDZIAŁ 3  DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA
ROZDZIAŁ 4 PRAKTYKI STUDENCKIE
ROZDZIAŁ  5 ŚWIETLICA SZKOLNA
ROZDZIAŁ 6 STOŁÓWKA SZKOLNA
ROZDZIAŁ 7 BIBLIOTEKA SZKOLNA
ROZDZIAŁ 8  ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE  I ZASADY ICH PRACY
ROZDZIAŁ 9 RODZAJE ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH  I ICH ZADANIA

DZIAŁ IX NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
ROZDZIAŁ 1 ZADANIA NAUCZYCIELI
ROZDZIAŁ 2 ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS
ROZDZIAŁ 3 ZADANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM
ROZDZIAŁ 4 PRACOWNICY SZKOŁY
ROZDZIAŁ 5 WICEDYREKTOR
ROZDZIAŁ 6 REGULAMIN PRACY

DZIAŁ X OBOWIĄZEK SZKOLNY
ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE
ROZDZIAŁ 2 ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
ROZDZIAŁ 3 INNE FORMY SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

DZIAŁ XI PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
ROZDZIAŁ 1 CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
ROZDZIAŁ 2 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
ROZDZIAŁ 3 STRÓJ SZKOLNY
ROZDZIAŁ 4 ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ
ROZDZIAŁ 5 NAGRODY
ROZDZIAŁ 6 KARY
ROZDZIAŁ 7 PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY

DZIAŁ XII WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE
ROZDZIAŁ 2 OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI W PROCESIE OCENIANIA UCZNIÓW
ROZDZIAŁ 3 RODZAJE OCEN SZKOLNYCH
ROZDZIAŁ 4 JAWNOŚĆ OCEN
ROZDZIAŁ 5 UZASADNIANIE OCEN
ROZDZIAŁ 6 SKALA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
ROZDZIAŁ 7 SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
ROZDZIAŁ 8 SYSTEM OCENIANIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM
ROZDZIAŁ 9 OCENIANIE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH IV-VIII
ROZDZIAŁ 10 OCENIANIE ZACHOWANIA
ROZDZIAŁ 11 KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA
ROZDZIAŁ 12 TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
ROZDZIAŁ 13 EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
ROZDZIAŁ 14 SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W TRYBIE ODWOŁAWCZYM
ROZDZIAŁ 15 EGZAMIN POPRAWKOWY
ROZDZIAŁ 16 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ROZDZIAŁ 17 WYNIKI EGZAMINU

DZIAŁ XIII PROMOWANIE I UKOŃCZENIE SZKOŁY
ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE
ROZDZIAŁ 2 ŚWIADECTWA SZKOLNE I INNE DRUKI SZKOLNE

DZIAŁ XIV WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE
ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE
ROZDZIAŁ 2 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA
ROZDZIAŁ 3 PODSTAWOWE ZASADY PRZESTRZEGANIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW
ROZDZIAŁ 4 PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZKACH

DZIAŁ XV CEREMONIAŁ SZKOLNY
ROZDZIAŁ 1 SYMBOLE SZKOLNE
ROZDZIAŁ 2  ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ROZDZIAŁ 3 POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

DZIAŁ XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl