Promocja zdrowia - rok szkolny 2020/2021

„ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU” 

O szkodliwości palenia powiedziano już wszystko i wiele razy,

ale powtarzać wciąż trzeba.

Temu służyć ma Światowy Dzień bez Tytoniu.

Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Święto to stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) walczy od wielu lat z epidemią palenia tytoniu na świecie. Dane dotyczące tego ogromnego zagrożenia są alarmujące.
Palenie zabija. Powoli, ale konsekwentnie. Na całym świecie tytoń zabija ponad 4 miliony osób rocznie – w tym ponad 600 tysięcy osób, które palą biernie, wdychając dym osób palących w najbliższym otoczeniu. Sięgając po papierosa, należy pamiętać, że narażamy się na rozwój wielu, często śmiertelnych chorób. Zerwanie z nałogiem, choć nie jest łatwe, to przynosi wymierne korzyści.
Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że palenie tytoniu jest jednym z głównych czynników zwiększających ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, a w efekcie umieralności. Dlatego tak ważna jest promocja zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu, motywowanie do odpowiedzialnych wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób, promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie postaw asertywnych szczególnie wśród młodych ludzi.


Mając na uwadze dobro nas wszystkich, powinniśmy na każdym kroku szerzyć zasady zdrowego trybu życia, a papierosom mówić „NIE”!


Uczniowie naszej szkoły również postanowili włączyć się w obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu przygotowując plakaty, które przedstawiają negatywne skutki palenia papierosów.

 

 

 

„DZIEL SIĘ UŚMIECHEM” – program edukacyjno-profilaktyczny 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie po raz kolejny brali udział w programie edukacyjno-profilaktycznym „Dziel się uśmiechem”. W ramach tego programu uczniowie klas pierwszych dowiedzieli się jak ważne jest systematyczne dbanie o zęby oraz jak prawidło należy je czyścić. W trakcie realizowanego programu dzieci miały również spotkanie z higienistką Panią Agnieszką Proczek, która podsumowała wiedzę uczniów na temat dbania o zęby. Odpowiadała także na pytania uczniów dotyczące higieny jamy ustnej. Uczestnicy programu otrzymali nieodpłatnie materiały edukacyjne.

Zofia Langner
Katarzyna Warchoł

 


  

TRZYMAJ FORMĘ 

To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Partnerami programu są: Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia
„Trzymaj Formę!”
w roku szkolnym 2020/2021

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! adresowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

Adresatami Konkursu w roku szkolnym 2020/2021 są szkoły podstawowe zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.

Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) Konkursu są przeprowadzane w formie elektronicznej w ramach niniejszej strony internetowej.

Celem Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!
jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej, w szczególności poprzez:

1) pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka,
2) pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych.

Ponadto, Konkurs ma na celu:
1) wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji,
2) rozwijaniu zainteresowań młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia,
3) kształtowaniu postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej,
4) propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

Przebieg Konkursu

1. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach:
I etap - szkolny,
II etap - powiatowy,
III etap - ogólnopolski.

2. Wszystkie etapy Konkursu są przeprowadzane na podstawie zestawów zadań opracowanych zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.

3. Na wszystkich etapach Konkursu uczestnik powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (legitymację szkolną).

4. I etap - szkolny oraz II etap - powiatowy, przeprowadzane są on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego.

5. I etap - szkolny polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań konkursowych przez uczniów zgłoszonych uprzednio przez szkołę do udziału w Konkursie. Zadania konkursowe na I etapie - szkolnym Konkursu mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi.

6. Czas trwania testu zawierającego zadania konkursowe wynosi 40 minut.

7. Dyrektor szkoły zgłoszonej do udziału w Konkursie zapewnia nadzór nauczycielski w trakcie przeprowadzania etapu szkolnego Konkursu w celu zagwarantowania samodzielnej pracy uczniów.

8. Komisja Konkursowa, w terminie określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu, powiadamia koordynatorów za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego o liście laureatów I etapu - szkolnego z danej szkoły.

9. Do II etapu - powiatowego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki, nie niższe jednak niż 80% maksymalnej liczby punktów. Liczba uczestników II etapu nie może być większa niż 300. Liczba uczestników może być zwiększona, jeśli uczestnik (uczestnicy) etapu szkolnego z pozycji 301 i następnych uzyskali taką samą liczbę punktów jak uczeń z pozycji 300. Decyzję o poszerzeniu listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu podejmuje Komisja Konkursowa.

10. II etap - powiatowy polega na samodzielnym rozwiązaniu przez zakwalifikowanych do niego uczniów zadań konkursowych. Zadania konkursowe na II etapie – powiatowym Konkursu mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi.

11. Etap powiatowy przeprowadzany jest w oddziałach Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych właściwych terenowo dla lokalizacji placówek szkolnych lub we wskazanych przez PSSE lokalizacjach.

12. Termin i godzina przeprowadzenia II etapu - powiatowego określone zostały w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

13. Czas trwania testu zawierającego zadania konkursowe wynosi 40 minut.

14. W celu zagwarantowania samodzielnej pracy uczniów, przeprowadzenie II etapu - powiatowego Konkursu odbywa się pod nadzorem powiatowego koordynatora Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” będącego pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz oddelegowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do dokonywania niezapowiedzianych wizytacji w PSSE w trakcie postępowania konkursowego.

15. Komisja Konkursowa, w terminie określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu, powiadamia Koordynatorów za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego o liście laureatów II etapu - powiatowego zakwalifikowanych do III etapu - ogólnopolskiego.

16. Do III etapu - ogólnopolskiego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali   najwyższe wyniki z testu wiedzy na II etapie powiatowym Konkursu, nie niższe jednak niż 80% maksymalnej liczby punktów. Komisja Konkursowa może obniżyć kryterium kwalifikacyjne. Liczba uczestników III etapu - ogólnopolskiego nie może być większa niż 20. Liczba uczestników może być zwiększona, jeśli uczestnik (uczestnicy) etapu powiatowego z pozycji 21 i następnych uzyskali taką samą liczbę punktów jak uczeń z pozycji 20. Decyzję o poszerzeniu listy uczniów zakwalifikowanych do III etapu - ogólnopolskiego podejmuje Komisja Konkursowa.

17. Termin przeprowadzenia III etapu - ogólnopolskiego określony został w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

18. Postępowanie konkursowe na III etapie - ogólnopolskim przeprowadza się w wydzielonych salach, w warunkach zapewniających samodzielność pracy.

19. III etap - ogólnopolski Konkursu składa się z części pisemnej wyłaniającej finalistów Konkursu oraz części praktycznej wyłaniającej laureatów Konkursu.

20. Część pisemna obejmuje rozwiązanie testu, na który składają się zadania z zakresu wiedzy o żywności i żywieniu oraz aktywności fizycznej określone ramowym programem Konkursu. Czas trwania zadania pisemnego wynosi 40 minut.

21. Tytuł finalisty Konkursu otrzymuje uczestnik części pisemnej III etapu - ogólnopolskiego Konkursu, który uzyskał liczbę punktów nie mniejszą niż 40% z maksymalnej liczby punktów.

22. Do części praktycznej III etapu - ogólnopolskiego Konkursu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 10 finalistów, którzy uzyskali w części pisemnej nie mniej niż 80% maksymalnej liczby punktów. Komisja Konkursowa może obniżyć kryterium kwalifikacyjne. Uczniowie zakwalifikowani do części praktycznej uzyskują tytuł laureata Konkursu.

23. Część praktyczna składa się z zadań z zakresu tematyki Konkursu, na wykonanie których uczestnicy mają do dyspozycji łącznie 60 minut.

24. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik III etapu - ogólnopolskiego Konkursu, który został zakwalifikowany do części praktycznej (laureat) i uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów z części pisemnej i praktycznej III etapu - ogólnopolskiego.

25. Za zajęcie I, II i III miejsca w III etapie - ogólnopolskim Konkursu, Organizatorzy przyznają następujące nagrody:
1)   I miejsce −  nagroda główna o wartości 3000 zł;
2)   II miejsce − nagroda o wartości 2000 zł;
3)   III miejsce − nagroda o wartości 1000 zł.

26. Laureaci i finaliści otrzymują potwierdzenie o uczestniczeniu w III etapie - ogólnopolskim Konkursu wydane przez Organizatorów Konkursu.

27. Lista finalistów i laureatów III etapu - ogólnopolskiego zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu www.konkurs.trzymajforme.pl w terminie określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.

Zapraszamy chętnych do zgłaszania się.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, klasa,) proszę przesyłać pod adres mail: p.grudysz@sp6krosno.pl

  

  


  

Informacje pielęgniarki szkolnej
dla rodziców i uczniów
dotyczące pandemii COVID-19  

W związku z panującą sytuacją epidemiczną Rodzice i Pracownicy szkoły proszeni są o minimalizowanie kontaktów bezpośrednich w środowisku szkoły i zamienianie ich na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich z pielęgniarką należy stosować maseczkę ochronną.

Przed przyjściem do szkoły każdy uczeń powinien mieć zmierzoną w domu temperaturę i nie przychodzić do szkoły z objawami infekcji.

Dzieci w szkole muszą posiadać maseczkę do zasłaniania nosa i ust i zakładać ją  zgodnie z regulaminem szkoły w przestrzeniach wspólnych (np. korytarze, łazienki) oraz w gabinecie pielęgniarki. Noszenie maseczki pod nosem lub na brodzie nie spełnia żadnej funkcji ochronnej, ponieważ wirus przedostaje się do organizmu przez nos, usta i oczy. W związku z tym ograniczamy dotykanie twarzy i często myjemy i dezynfekujemy dłonie.

Do gabinetu pielęgniarki uczniowie mogą wchodzić tylko pojedynczo i zdezynfekować dłonie natychmiast po wejściu. W razie konieczności należy zaczekać  na swoją kolej zachowując dystans od innych osób.

W przypadku pojawienia się u ucznia objawów infekcji (katar, kaszel, gorączka, zaburzenia węchu i smaku, biegunka, wymioty, wysypka) pielęgniarka wykona pomiar temperatury ciała. Dziecko zostanie odizolowane od innych uczniów i pracowników szkoły w wyznaczonym pomieszczeniu (izolatka) do momentu odebrania dziecka ze szkoły przez Rodzica/Opiekuna. Uczeń pozostanie w tym czasie pod obserwacją pielęgniarki lub pracownika szkoły z zachowaniem dystansu min. 2 m.

Zgodnie z rekomendacją Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dn. 8.09.2020 r do odwołania zawieszone zostaje wykonywanie zabiegów profilaktyki fluorkowej (fluoryzacja) na terenie szkoły.

  

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
„BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY”

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl