Promocja zdrowia - rok szkolny 2020/2021

„DZIEL SIĘ UŚMIECHEM” – program edukacyjno-profilaktyczny 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie po raz kolejny brali udział w programie edukacyjno-profilaktycznym „Dziel się uśmiechem”. W ramach tego programu uczniowie klas pierwszych dowiedzieli się jak ważne jest systematyczne dbanie o zęby oraz jak prawidło należy je czyścić. W trakcie realizowanego programu dzieci miały również spotkanie z higienistką Panią Agnieszką Proczek, która podsumowała wiedzę uczniów na temat dbania o zęby. Odpowiadała także na pytania uczniów dotyczące higieny jamy ustnej. Uczestnicy programu otrzymali nieodpłatnie materiały edukacyjne.

Zofia Langner
Katarzyna Warchoł

 


  

TRZYMAJ FORMĘ 

To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Partnerami programu są: Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia
„Trzymaj Formę!”
w roku szkolnym 2020/2021

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! adresowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

Adresatami Konkursu w roku szkolnym 2020/2021 są szkoły podstawowe zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.

Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) Konkursu są przeprowadzane w formie elektronicznej w ramach niniejszej strony internetowej.

Celem Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!
jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej, w szczególności poprzez:

1) pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka,
2) pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych.

Ponadto, Konkurs ma na celu:
1) wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji,
2) rozwijaniu zainteresowań młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia,
3) kształtowaniu postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej,
4) propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

Przebieg Konkursu

1. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach:
I etap - szkolny,
II etap - powiatowy,
III etap - ogólnopolski.

2. Wszystkie etapy Konkursu są przeprowadzane na podstawie zestawów zadań opracowanych zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.

3. Na wszystkich etapach Konkursu uczestnik powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (legitymację szkolną).

4. I etap - szkolny oraz II etap - powiatowy, przeprowadzane są on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego.

5. I etap - szkolny polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań konkursowych przez uczniów zgłoszonych uprzednio przez szkołę do udziału w Konkursie. Zadania konkursowe na I etapie - szkolnym Konkursu mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi.

6. Czas trwania testu zawierającego zadania konkursowe wynosi 40 minut.

7. Dyrektor szkoły zgłoszonej do udziału w Konkursie zapewnia nadzór nauczycielski w trakcie przeprowadzania etapu szkolnego Konkursu w celu zagwarantowania samodzielnej pracy uczniów.

8. Komisja Konkursowa, w terminie określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu, powiadamia koordynatorów za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego o liście laureatów I etapu - szkolnego z danej szkoły.

9. Do II etapu - powiatowego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki, nie niższe jednak niż 80% maksymalnej liczby punktów. Liczba uczestników II etapu nie może być większa niż 300. Liczba uczestników może być zwiększona, jeśli uczestnik (uczestnicy) etapu szkolnego z pozycji 301 i następnych uzyskali taką samą liczbę punktów jak uczeń z pozycji 300. Decyzję o poszerzeniu listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu podejmuje Komisja Konkursowa.

10. II etap - powiatowy polega na samodzielnym rozwiązaniu przez zakwalifikowanych do niego uczniów zadań konkursowych. Zadania konkursowe na II etapie – powiatowym Konkursu mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi.

11. Etap powiatowy przeprowadzany jest w oddziałach Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych właściwych terenowo dla lokalizacji placówek szkolnych lub we wskazanych przez PSSE lokalizacjach.

12. Termin i godzina przeprowadzenia II etapu - powiatowego określone zostały w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

13. Czas trwania testu zawierającego zadania konkursowe wynosi 40 minut.

14. W celu zagwarantowania samodzielnej pracy uczniów, przeprowadzenie II etapu - powiatowego Konkursu odbywa się pod nadzorem powiatowego koordynatora Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” będącego pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz oddelegowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do dokonywania niezapowiedzianych wizytacji w PSSE w trakcie postępowania konkursowego.

15. Komisja Konkursowa, w terminie określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu, powiadamia Koordynatorów za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego o liście laureatów II etapu - powiatowego zakwalifikowanych do III etapu - ogólnopolskiego.

16. Do III etapu - ogólnopolskiego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali   najwyższe wyniki z testu wiedzy na II etapie powiatowym Konkursu, nie niższe jednak niż 80% maksymalnej liczby punktów. Komisja Konkursowa może obniżyć kryterium kwalifikacyjne. Liczba uczestników III etapu - ogólnopolskiego nie może być większa niż 20. Liczba uczestników może być zwiększona, jeśli uczestnik (uczestnicy) etapu powiatowego z pozycji 21 i następnych uzyskali taką samą liczbę punktów jak uczeń z pozycji 20. Decyzję o poszerzeniu listy uczniów zakwalifikowanych do III etapu - ogólnopolskiego podejmuje Komisja Konkursowa.

17. Termin przeprowadzenia III etapu - ogólnopolskiego określony został w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

18. Postępowanie konkursowe na III etapie - ogólnopolskim przeprowadza się w wydzielonych salach, w warunkach zapewniających samodzielność pracy.

19. III etap - ogólnopolski Konkursu składa się z części pisemnej wyłaniającej finalistów Konkursu oraz części praktycznej wyłaniającej laureatów Konkursu.

20. Część pisemna obejmuje rozwiązanie testu, na który składają się zadania z zakresu wiedzy o żywności i żywieniu oraz aktywności fizycznej określone ramowym programem Konkursu. Czas trwania zadania pisemnego wynosi 40 minut.

21. Tytuł finalisty Konkursu otrzymuje uczestnik części pisemnej III etapu - ogólnopolskiego Konkursu, który uzyskał liczbę punktów nie mniejszą niż 40% z maksymalnej liczby punktów.

22. Do części praktycznej III etapu - ogólnopolskiego Konkursu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 10 finalistów, którzy uzyskali w części pisemnej nie mniej niż 80% maksymalnej liczby punktów. Komisja Konkursowa może obniżyć kryterium kwalifikacyjne. Uczniowie zakwalifikowani do części praktycznej uzyskują tytuł laureata Konkursu.

23. Część praktyczna składa się z zadań z zakresu tematyki Konkursu, na wykonanie których uczestnicy mają do dyspozycji łącznie 60 minut.

24. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik III etapu - ogólnopolskiego Konkursu, który został zakwalifikowany do części praktycznej (laureat) i uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów z części pisemnej i praktycznej III etapu - ogólnopolskiego.

25. Za zajęcie I, II i III miejsca w III etapie - ogólnopolskim Konkursu, Organizatorzy przyznają następujące nagrody:
1)   I miejsce −  nagroda główna o wartości 3000 zł;
2)   II miejsce − nagroda o wartości 2000 zł;
3)   III miejsce − nagroda o wartości 1000 zł.

26. Laureaci i finaliści otrzymują potwierdzenie o uczestniczeniu w III etapie - ogólnopolskim Konkursu wydane przez Organizatorów Konkursu.

27. Lista finalistów i laureatów III etapu - ogólnopolskiego zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu www.konkurs.trzymajforme.pl w terminie określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.

Zapraszamy chętnych do zgłaszania się.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, klasa,) proszę przesyłać pod adres mail: p.grudysz@sp6krosno.pl

  

  


  

Informacje pielęgniarki szkolnej
dla rodziców i uczniów
dotyczące pandemii COVID-19  

W związku z panującą sytuacją epidemiczną Rodzice i Pracownicy szkoły proszeni są o minimalizowanie kontaktów bezpośrednich w środowisku szkoły i zamienianie ich na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich z pielęgniarką należy stosować maseczkę ochronną.

Przed przyjściem do szkoły każdy uczeń powinien mieć zmierzoną w domu temperaturę i nie przychodzić do szkoły z objawami infekcji.

Dzieci w szkole muszą posiadać maseczkę do zasłaniania nosa i ust i zakładać ją  zgodnie z regulaminem szkoły w przestrzeniach wspólnych (np. korytarze, łazienki) oraz w gabinecie pielęgniarki. Noszenie maseczki pod nosem lub na brodzie nie spełnia żadnej funkcji ochronnej, ponieważ wirus przedostaje się do organizmu przez nos, usta i oczy. W związku z tym ograniczamy dotykanie twarzy i często myjemy i dezynfekujemy dłonie.

Do gabinetu pielęgniarki uczniowie mogą wchodzić tylko pojedynczo i zdezynfekować dłonie natychmiast po wejściu. W razie konieczności należy zaczekać  na swoją kolej zachowując dystans od innych osób.

W przypadku pojawienia się u ucznia objawów infekcji (katar, kaszel, gorączka, zaburzenia węchu i smaku, biegunka, wymioty, wysypka) pielęgniarka wykona pomiar temperatury ciała. Dziecko zostanie odizolowane od innych uczniów i pracowników szkoły w wyznaczonym pomieszczeniu (izolatka) do momentu odebrania dziecka ze szkoły przez Rodzica/Opiekuna. Uczeń pozostanie w tym czasie pod obserwacją pielęgniarki lub pracownika szkoły z zachowaniem dystansu min. 2 m.

Zgodnie z rekomendacją Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dn. 8.09.2020 r do odwołania zawieszone zostaje wykonywanie zabiegów profilaktyki fluorkowej (fluoryzacja) na terenie szkoły.

  

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
„BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY”

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl