Szkoła Podstawowa Nr 6 im Janusza Korczaka w Krośnie jest w gronie Szkół Uczących Się, których w naszym województwie jest zaledwie sześć. Rada Jakości Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie dokonała analizy i oceny przedstawionych dokumentów szkoły. Wysiłek szkoły został doceniony, przez co szkole nadano tytuł "Szkoły Uczącej Się".

22 listopada 2011 roku  w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie odbył się panel koleżeński. Dyrekcja i nauczyciele postanowili zaprosić zaprzyjaźnione szkoły, by pokazać w jaki sposób pracują nad ocenianiem kształtującym, współpracują z rodzicami  i jak udaje się im organizować swoją pracę w oparciu o procedury jakości szkoły uczącej się. Celem wizyty w szkole było również zapoznanie gości z wybranymi realiami placówki tak, by móc kompetentnie rozmawiać o celach oraz prowadzonych i planowanych przez szkołę działaniach.

W spotkaniu wzięło udział 7 panelistów, którzy przyjechali z następujących szkół:

  • Teresa Cieśla – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Harcie
  • Bogdan Sieńko – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Harcie
  • Ligia Sieńko – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chmielniku
  • Anna Korczewska – Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jarosławiu
  • Agata Magnowska – Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jarosławiu
  • Bożena Cyran – Miejski Zespół Szkól Nr 1 w Krośnie 
  • Bernadetta Zajchowska – Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Krośnie

Gośćmi spotkania byli: z-ca Prezydenta Miasta Krosna Bronisław Baran, z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji UM Krosna Jolanta Kopciuch-Szmyd, dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 7 w Krośnie Urszula Socha, przedstawiciele Rady Rodziców.

Moderatorką spotkania była Indira Lachowicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Nauczyciele naszej szkoły od dawna poszukiwali sposobu efektywnego nauczania. Wielu martwiło to, że uczniów często nie interesuje wiedza, którą chcą  im przekazać. Zastanawiali się w zespołach przedmiotowych co zrobić, by zwiększyć motywację uczniów do nauki, bardziej zainteresować ich tym, co się dzieje na lekcji. Pewnego dnia (było to pierwsze półrocze roku 2008/2009), Pani Dyrektor Teresa Janusz na jednej z rad pedagogicznych powiedziała, że słyszała o takim sposobie oceniania, który pomoże uczniom w uczeniu się, zmniejszy stres związany z ocenianiem, co zapewne przełoży się na ich oceny. Chodziło oczywiście o ocenianie kształtujące. Wszyscy nauczyciele pomyśleli czemu nie, skoro sprzyja to wzięciu odpowiedzialności uczniów za swoją naukę. Korzyści będą mieć zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Wybór celu zaakceptowali rodzice i uczniowie. I tak zaczęła się przygoda SP 6 z OK.

Głównym celem i zadaniem szkoły jest troska o dobre wychowanie dzieci oraz wspomaganie i współpraca z rodzicami w tym zakresie, ale także aktywizowanie i mobilizowanie rodziców do współpracy. Szkoła postanowiła skierować do rodziców konkretne działania mające na celu stworzenie możliwości współpracy. Dyrekcja i nauczyciele chcieli, aby współpraca ta w przyszłości była bardziej efektywna i przynosiła korzyści zarówno nauczycielom jak i rodzicom uczniów naszej szkoły.

Od roku szkolnego 2008/2009 nauczyciele szkoły pracowali nad dwoma celami:

  1. Nauczyciele pomagają pokonywać trudności i osiągać lepsze wyniki w nauce stosując ocenianie kształtujące.
  2. Szkoła skutecznie współpracuje z Rodzicami.

Dzień panelu był świętem w szkole. Rozpoczął się powitaniem panelistów przez Panią Dyrektor Teresę Janusz,  później paneliści  odbyli krótką wycieczkę po szkole. Zachwyciła ich estetyka nowo odnowionych, pięknie udekorowanych klas i korytarzy. Przyglądali się  lekcjom: przyrody, języka polskiego i zajęć zintegrowanych. Na wszystkich lekcjach stosowane były elementy OK i inne ciekawe rozwiązania metodyczne jak praca w grupach i wykorzystanie tablicy interaktywnej.

Następnie paneliści przeprowadzili rozmowy z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Wrażenia ich były jak najlepsze. Zauważyli dobrą współpracę nauczycieli i uczniów a rodzice mieli poczucie, że posłali swoje dziecko do dobrej szkoły – ich dzieci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności, talentów, są motywowane do nauki,  zdyscyplinowane, mają dobre relacje z nauczycielami.

Ostatnim elementem dnia była dyskusja panelowa  nad celami, w której oprócz panelistów oraz przedstawicieli społeczności szkolnej, w tym bardzo licznie zgromadzonych rodziców, wzięli też udział wyżej wymienieni goście. Gospodarze powitali wszystkich ciekawym występem zaprezentowanym przez uczniów. Następnie liderzy zespołów przedstawili pracę nad wyznaczonymi celami. Prezentacjom towarzyszyła dyskusja, w której docenione zostały osiągnięcia szkoły. Zastanawiano się nad wpływem oceniania kształtującego na poprawę jakości pracy szkoły a także na wyniki nauczania. Uczestnicy dyskusji byli przekonani jak ważna we wdrażaniu oceniania kształtującego jest współpraca rady pedagogicznej, którą szkoła realizowała w programie SUS. Zastanawiano się także, jak współpracować z rodzicami i uczniami na rzecz dobra uczniów tej szkoły.

Doceniając wszystkie dotychczasowe osiągnięcia szkoły oraz jej otwartość na wszelkie nowości i rozmowę o trudnych sprawach paneliści uznali że Szkoła Podstawowa Nr 6 w Krośnie z pewnością jest "Szkołą Uczącą Się" i pracuje zgodnie z procedurami SUS.

"Dyrektor szkoły i nauczyciele wspólnie budują wewnętrzny system zapewniania jakości poprzez stawianie mierzalnych celów, zespołową pracę służącą ich realizacji, monitorowanie efektów pracy oraz krytyczną refleksję nad praktyką szkolną." - prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej dr Jacek Strzemieczny.

Uroczystość zakończyła się miłym akcentem – wspólną konsumpcją pysznego tortu.

Dyrekcja, nauczyciele dziękują wszystkim, którzy pomogli w realizacji celów i zapewniają o  ich kontynuacji w latach następnych.

liderzy zespołów zadaniowych

 
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl